YOMEDIA

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON