YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5.2 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 5.2 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1

Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Biết AC = 6cm, BD = 8cm. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi X, Y, Z, T theo thứ tự là trung điểm các cạnh MN, NP, PQ, QM.

a) Chứng minh rằng MNPQ là hình chữ nhật.

b) Tính diện tích của tứ giác XYZT.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

a) Trong ΔABD ta có:

M là trung điểm của AB

Q là trung điểm của AD nên MQ là đường trung bình của ΔABD.

⇒ MQ // BD và MQ = \(\frac{1}{2}\) BD (tính chất đường trung bình của tam giác) (1)

Trong ΔCBD ta có:

N là trung điểm của BC

P là trung điểm của CD

nên NP là đường trung bình của ΔCBD

⇒ NP // BD và NP = \(\frac{1}{2}\) BD (tính chất đường trung bình của tam giác) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: MQ // NP và MQ = NP nên tứ giác MNPQ là hình bình hành

AC ⊥ BD (gt)

MQ // BD

Suy ra: AC ⊥ MQ

Trong ΔABC có MN là đường trung bình ⇒ MN // AC

Suy ra: MN ⊥ MQ hay (NMQ) = 900

Vậy tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

b) Kẻ đường chéo MP và NQ

Trong ΔMNP ta có:

X là trung điểm của MN

Y là trung điểm của NP

nên XY là đường trung bình của ΔMNP

⇒ XY // MP và XY = \(\frac{1}{2}\) MP (tính chất đường trung bình của tam giác) (3)

Trong ΔQMP ta có:

T là trung điểm của QM

Z là trung điểm của QP

nên TZ là đường trung bình của ΔQMP

⇒ TZ // MP và TZ = \(\frac{1}{2}\) MP (tính chất đường trung bình của tam giác) (4)

Từ (3) và (4) suy ra: XY // TZ và XY = TZ nên tứ giác XYZT là hình bình hành.

Trong ΔMNQ ta có XT là đường trung bình

⇒ XT = \(\frac{1}{2}\) QN (tính chất đường trung bình của tam giác)

Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật ⇒ MP = NQ

Suy ra: XT = XY. Vậy tứ giác XYZT là hình thoi

SXYZT = \(\frac{1}{2}\) XZ. TY

mà XZ = MQ = \(\frac{1}{2}\) BD = \(\frac{1}{2}\). 8 = 4 (cm);

TY = MN = \(\frac{1}{2}\) AC = \(\frac{1}{2}\) .6 =3 (cm)

Vậy: SXYZT = \(\frac{1}{2}\). 3. 4 = 6 (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 163 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON