ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 16 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

a) \(\frac{4x^{2}-3x+5}{x^{3}-1},\frac{1-2x}{x^{2}+x+1},-2\),        

b) \(\frac{10}{x+2},\frac{5}{2x-4},\frac{1}{6-3x}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Tìm MTC: x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

Nên MTC = (x – 1)(x2 + x + 1)

Qui đồng: 

               

                          -2 = 

Câu b:

Tìm MTC: x+ 2

2x - 4 = 2(x - 2)

6 - 3x = 3(2 - x) = 3(x -2)

MTC = 6(x - 2)(x + 2)

Qui đồng:

              

              

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Giang

  bài tập

  Cho biểu thức : P=3x^2 +6x+12 phần x^3-8

  a) Tìm điều kiện xác định P

  b) rút gọn biểu thức P .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hồng trang

  bài 1 : rút gọn các phân thức sau

  a, \(\dfrac{x^2-2x}{x^2-4}\)

  b, \(\dfrac{x^2+5x+4}{x^2-1}\)

  c,\(\dfrac{x^4+4}{x\left(x^2+2\right)-2x^2-\left(x-1\right)^2-1}\)

  bài 2 : rút gọn các biểu thức sau.

  a,\(\left(\right)\dfrac{2x+1}{2x-1}-\dfrac{2x-1}{2x+1}\left(\right):\dfrac{4x}{10x-5}\)

  b, \(\left(\dfrac{1}{x^2+x}-\dfrac{2-x}{x+1}\right):\left(\dfrac{1}{x}+x-2\right)\)

  c, \(\left(\dfrac{5x+2}{x^2-10x}\dfrac{5x-2}{x^2+10x}\right)\times\dfrac{x^2-100}{x^2+4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  QUy đồng

  \(\dfrac{5x^2}{x^2+5x+6};\dfrac{2x+3}{x^2+7x+10};-5\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Cho các phân thức:

  \(\dfrac{1}{x-2};\dfrac{15}{2x-1};\dfrac{x-5}{x-2}\)

  a) Tìm x nguyên để các phân thức đó có giá trị nguyên

  b) Quy đồng mẫu thức các phân thức đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

  a) \(\dfrac{3x-6}{x^2-4x+4};\dfrac{5x-5}{2x^2-2}\)

  b) 2;\(\dfrac{2a+1}{a^3-1};\dfrac{-a}{1-a}\)

  c) \(\dfrac{x+1}{x^2-6x+5};\dfrac{2x}{x^3-6x^2+11x-6};\dfrac{1}{x^2-3x+2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  làm tính trừ các phân thức sau:

  a) x2+1- \(\dfrac{x^4-3x^2+2}{x^2-1}\)

  b) \(\dfrac{xy}{x^2-y^2}-\dfrac{x^2}{y^2-x^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  cho biểu thức sau:

  A=\(\dfrac{4}{x^2+2}+\dfrac{3}{2-x^2}-\dfrac{12}{4-x^4}\)biết x \(\ne\pm2\)

  a) Rút gọn các biểu thức

  b) Tính giá trị của A khi x= -3

  c) Tìm GTLN của A

  B= \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+5}+\dfrac{x-5}{x\left(x+5\right)}\) biết x \(\ne\) 0;-5

  a) Rút gọn các biểu thức

  b) Tính giá trị của A khi \(|x-1|\)=6

  c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Tìm GTLN ( hoặc GTNN ) của biểu thức sau :

  \(D=\dfrac{x^2}{x-2}.\left(\dfrac{x^2+4}{x}-4\right)+3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn x+y=1. Tìm GTNN của biểu thức:

  P(x; y)=\(\dfrac{1}{x^2+y^2}+\dfrac{1}{2\text{x}y}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Bài 4.2* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 28)

  Cho hai phân thức :

             \(\dfrac{1}{x^2+ax-2}\)  và   \(\dfrac{2}{x^2+5x+b}\)

  Hãy xác định a và b biết rằng khi quy đồng mẫu thức chúng trở thành những phân thức có mẫu thức chung là \(x^3+4x^2+x-6\)

  Viết tường minh hai phân thức đã cho và hai phân thức thu được sau khi quy đồng với mẫu thức chung là \(x^3+4x^2+x-6\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1