YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 7 Định lí

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Bài 7 về Định lí online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận 
  • B. Dùng hình vẽ để từ giả thiết suy ra kết luận 
  • C. Dùng đo đạc thực tế để từ giả thiết suy ra kết luận 
  • D. Cả A, B, C đều sai
  • A. Chứng minh định lý đó đúng trong một trường hợp cụ thể của giả thiết.
  • B. Chứng minh định lý đó đúng trong hai trường hợp cụ thể của giả thiết.
  • C. Chứng minh định lý đó đúng trong mọi trường hợp có thể xảy ra của giả thiết.
  • D. Chứng minh định lý đó đúng trong vài trường hợp cụ thể của giả thiết.
  • A. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia
  • B. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng cắt nhau thì song song với đường thẳng kia
  • C. Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song 
  • D. Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song 
  • A. \(a//b,a \bot c\)
  • B. \(a//b,c \cap a = \left\{ A \right\},c \cap b = \left\{ B \right\}\)
  • C. a //b, a // c
  • D. a // b, c bất kì 
  • A. a cắt b tại O
  • B. góc O1 và góc O2 là hai góc đối đỉnh 
  • C. góc O1 và góc Olà hai góc bằng nhau
  • D. góc O1 và góc O2 là hai góc nhọn 
  • A. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là tia phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOD. Kết luận: \(OE \bot {\rm{OF}}\)
  • B. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là tia phân giác góc BOF, OF là phân giác góc AOD. Kết luận: \(OE \bot {\rm{OA}}\)
  • C. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là tia phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOE. Kết luận: \(OE \bot {\rm{OF}}\)
  • D. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là tia phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOD. Kết luận: \(OB \bot {\rm{OF}}\)
  • A. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc ngoài cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song 
  • B. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành góc so le trong bù nhau thì hai đường thẳng đó song song 
  • C. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song
  • D. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song 
  • A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì chúng song song với nhau 
  • B. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau
  • C. Nếu hai đường thằng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau 
  • D. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng cắt nhau
  • A. Giả thiết của định lí là điều cho biết
  • B. Kết luận của định lí là điều được suy ra
  • C. Giả thiết của định lí là điều được suy ra
  • D. Cả A, B và C đều đúng 
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON