ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm về bất đẳng thức đại số 10

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. \( - \frac{5}{3} \le m < 1\)
  • B. \(1 < m \le \frac{5}{3}\)
  • C. \(m \le - \frac{5}{3}\)
  • D. m < 1
  • A. m < -1
  • B. m > -1 
  • C. \(m < - \frac{4}{3}\)
  • D. \(m > \frac{4}{3}\)
   
   
  • A. \(m > \frac{3}{2}\)
  • B. \(m > \frac{3}{4}\)
  • C. \(\frac{3}{4} < m < \frac{3}{2}\)
  • D. \(1 < m < 3\)
  • A. a= 0
  • B. a  < 0
  • C. \(0 < a \le \frac{1}{2}\)
  • D. \(a \ge \frac{1}{2}\)
  • A. m < 1
  • B. m > 1
  • C. \(m < \frac{1}{4}\)
  • D. \(m > \frac{1}{4}\)
 • Câu 6:

  Cho \(f(x) = - 2{x^2} + (m + 2)x + m - 4\). Tìm m để f(x) âm với mọi x.

  • A. \( - 14 < m < 2\)
  • B. \( - 14 \le m \le 2\)
  • C. \( - 2 < m < 14\)
  • D. khác
 • Câu 7:

  Bất phương trình \(\frac{1}{{x - 2}} - \frac{1}{x} \le \frac{2}{{x + 2}}\) có nghiệm là:

  • A. \(\left( { - 2,\frac{{3 - \sqrt {17} }}{2}} \right) \cup \left( {0,2} \right) \cup \left( {\frac{{3 + \sqrt {17} }}{2}, + \infty } \right)\)
  • B. \(x \notin \left\{ { - 2,0,2} \right\}\)
  • C. \( - 2 < x < 0\)
  • D. \(0 < x < 2\)
 • Câu 8:

  Tập nghiệm của bất phương trình \(\left| {\frac{{3x}}{{{x^2} - 4}}} \right| < 1\) là

  • A. \(S = \left( { - \infty , - 4} \right) \cup \left( { - 1,1} \right) \cup \left( {4, + \infty } \right)\)
  • B. \(S = \left( { - \infty , - 4} \right)\)
  • C. \(S = \left( { - 1,1} \right)\)
  • D. \(S = \left( {4, + \infty } \right)\)
 • Câu 9:

  Tìm giá trị nguyên của k để bất phương trình \({x^2} - 2\left( {4k - 1} \right)x + 15{k^2} - 2k - 7 \ge 0\,\,\) nghiệm đúng với mọi x là

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 10:

  Có bao nhiêu giá trị m nguyên âm để mọi x > 0 đều thoả bất phương trình \({\left( {{x^2} + x + m} \right)^2} \ge {\left( {{x^2} - 3x - m} \right)^2}\)?

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
 • Câu 11:

  Bất phương trình \(\left( {\left| {x - 1} \right| - 3} \right)\left( {\left| {x + 2} \right| - 5} \right) < 0\) có nghiệm là

  • A. \(\left[ \begin{array}{l} - 7 < x < - 2\\ 3 < x < 4 \end{array} \right.\)
  • B. \(\left[ \begin{array}{l} - 2 \le x < 1\\ 1 < x < 2 \end{array} \right.\)
  • C. \(\left[ \begin{array}{l} 0 < x < 3\\ 4 < x < 5 \end{array} \right.\)
  • D. \(\left[ \begin{array}{l} - 3 < x \le - 2\\ - 1 < x < 1 \end{array} \right.\)
  • A. \({\left( {a - \frac{b}{2}} \right)^2} + {\left( {a - \frac{c}{2}} \right)^2} + {\left( {a - \frac{d}{2}} \right)^2} + {\left( {a - \frac{e}{2}} \right)^2} \ge 0\)
  • B. \({\left( {b - \frac{a}{2}} \right)^2} + {\left( {c - \frac{a}{2}} \right)^2} + {\left( {d - \frac{a}{2}} \right)^2} + {\left( {e - \frac{a}{2}} \right)^2} \ge 0\)
  • C. \({\left( {b + \frac{a}{2}} \right)^2} + {\left( {c + \frac{a}{2}} \right)^2} + {\left( {d + \frac{a}{2}} \right)^2} + {\left( {e + \frac{a}{2}} \right)^2} \ge 0\)
  • D. \({\left( {a - b} \right)^2} + {\left( {a - c} \right)^2} + {\left( {a - d} \right)^2} + {\left( {a - e} \right)^2} \ge 0\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)