Trắc nghiệm dấu của nhị thức bậc hai đại số 10

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):