ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài tập trắc nghiệm Tin học 6 Bài 11 về Tổ chức thông tin trong máy tính online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài
  • B. đơn vị lưu trữ do hệ điều hàn quản lí
  • C. một thành phần của thiết bị ngoại vi
  • D. Cả A và B
  • A. Tệp là đơn vị thông tin lưu trữ ở bộ nhớ ngoài do hệ điều hành quản lí
  • B. Hệ điều hành tổ chức lưu trữ thông tin theo mô hình phân cấp dạng cây
  • C. Hệ thống quản lí tệp là một thành phần của hệ điều hành
  • D. Tệp là một thành phần của thiết bị ngoại vi
   
   
  • A. Máy tính hoạt động nhanh hơn
  • B. Cho phép tổ chức thông tin một cách có trật tự và người sử dụng dễ dàng tìm lại các tệp hơn
  • C. Tiết kiệm dung lượng thông tin trên thiết bị lưu trữ
  • D. Cả A và C đều đúng
  • A. Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên các thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu \, bắt đầu bằng tên thư mục xuất phát và kết thúc bằng tên một thư mục hay tệp tin
  • B. Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên các thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu cách (dấu trắng)
  • C. Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên các thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu /
  • D. Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên các thư mục con lồng nhau và không cần dấu cách (dấu trắng)
  • A. Thư mục có thể chỉ có các tệp tin
  • B. Thư mục chỉ có các thư mục con
  • C. Thư mục có các thư mục con và tệp tin với số lượng không hạn chế tùy theo dung lượng của đĩa
  • D. Thư mục chỉ có một thư mục con và nhiều tệp tin
 

 

YOMEDIA
1=>1