Giải bài tập SGK Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu Tin học 12