YOMEDIA
ZUNIA12

Tiếng Anh 9 mới Unit 6 Communication - Giao tiếp


Bài học Unit 6 tiếng Anh lớp 9 mới phần Communication giúp các em có kiến thức về những Việt Nam xưa và nay.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 6 Lớp 9 Communication task 1

Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) from people who visited Viet Nam a long time ago. (Đọc những bài viết trên Viet Travel Forum của những người đã từng thăm Việt Nam. )

The first time I was in Ho Chi Minh City was in 1983. Most people rode bicycles then and there were very few motorbikes on the road. Ten years later, when I came back, the city had dramatically changed, with 800,000 motorbikes and two million bicycles on the roads.
Kate from Russia

In 1995, I went back to Viet Nam after 30 years and to my surprise, the population was three times higher but the country no longer suffered illiteracy. It had also become one of the world’s largest exporters of rice, which was another surprise for me.
Charles from France

I went to Ha Noi in August 1997, two years after Viet Nam joined ASEAN. The road system in Ha Noi was very simple then. It has dramatically changed over the last 18 years. Flyovers and high-rise buildings are mushrooming!
Peter from the USA

Bài dịch:

Lần đầu tiên tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh là năm 1983. Hầu hết mọi người đi xe đạp và có rất ít xe máy trên đường. Mười năm sau, khi tôi trở lại, thành phố đã thay đổi đáng kể, với 800.000 xe máy và hai triệu xe đạp trên đường.
Kate từ Nga

Năm 1995, tôi đã trở lại Việt Nam sau 30 năm và tôi ngạc nhiên, dân số cao gấp 3 lần, nhưng đất nước này không còn bị mù chữ nữa. Đó cũng đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, điều đó khiến tôi ngạc nhiên.
Charles từ Pháp

Tôi đã đi Hà Nội vào tháng 8 năm 1997, hai năm sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Hệ thống đường bộ ở Hà Nội rất đơn giản sau đó. Nó đã thay đổi đáng kể trong 18 năm qua. Các cầu vượt và các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm!
Peter từ Mỹ

2. Unit 6 Lớp 9 Communication task 2.

Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) and retell them to your friends. (Đọc lại những bài viết và kể lại cho bạn bè của bạn nghe. )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Charles is from France. He said that the first time he had been to Viet Nam was in 1965. He said that many people were/had been illiterate then but he was astonished that after nearly 30 years there was no more illiteracy although the population had nearly tripled. He was also surprised to learn that the country was one of the largest rice exporting countries.

  • Peter is from America. He said that he had gone to Ha Noi in 1997 when Viet Nam had been part of ASEAN for two years. He was shocked/astonished to see that so much had changed over the last 18 years
  • lyovers and high-rise buildings were mushrooming.

Tạm dịch:

  • Charles đến từ Pháp. Ông cho biết, lần đầu tiên ông đến Việt Nam là năm 1965. Ông nói nhiều người đã bị mù chữ nhưng ông ngạc nhiên rằng sau gần 30 năm thì không có người mù chữ nào mặc dù dân số gần gấp ba lần. Ông cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng đất nước này là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất.
  • Peter đến từ Mỹ. Ông nói ông đã sang Hà Nội năm 1997 khi Việt Nam đã tham gia ASEAN được hai năm. Ông đã bị sốc / ngạc nhiên khi thấy rằng đã có rất nhiều thay đổi trong suốt 18 năm qua
  •  cầu vượt và cao ốc đã mọc lên như nấm.

3. Unit 6 Lớp 9 Communication Task 3.

Work in groups. Use the suggestions in the table to write as many posts as possible about the recent changes in Viet Nam that you have heard of or read about. Remember to use adjectives or adverbs to modify the changes.

(Làm việc theo nhóm. Sử dụng các gợi ý trong bảng để viết các bài viết về các sự thay đổi gần đây mà bạn từng nghe. Nhớ sử dụng các tính từ và trạng từ để làm rõ những sự thay đổi. )

 
PRESENT
manual labour
mostly agricultural production
few services more services
mostly grew rice
fewer opportunities for university education
only wealthy families 
holiday inside the country
extended family nuclear family
PAST
more technology and equipment
more industrial production
export rice, coffee, cashew nuts, pepper, fruit
many opportunities for university education (inside and outside the country)
went on holiday most families go on holiday
holiday inside and outside the country
Bài dịch:

Tạm dịch:

Quá khứ

Hiện tại

lao động thủ công bằng tay

nhiều trang thiết bị và công nghệ

phần lớn là sản phẩm nông nghiệp

nhiều sản phẩm công nghiệp

ít dịch vụ

nhiều dịch vụ

phần lớn trồng lúa

xuất khẩu gạo, cà phê, hoa quả...

ít cơ hội học giáo dục đại học

nhiều cơ hội học đại học (trong và ngoài nước)

chỉ những gì đình giàu có mới đi nghỉ mát

nhiều gia đình đi nghỉ mát

nghỉ mát trong nước

nghỉ mát trong và ngoài nước

gia đình có nhiều thế hệ

gia đình chỉ có bố mẹ và con cái

4. Unit 6 Lớp 9 Communication task 4.

Present your group's posts to other groups  (Thuyết trình bào viết của nhóm mình với các nhóm khác)

5. Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 6 Lớp 9

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Vietnam then and now - communication chương trình Tiếng Anh lớp 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 9 mới Communication.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Communication Unit 6 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON