YOMEDIA

Unit 5 lớp 9 Getting Started - The media


Bài học Getting Started Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em làm quen với một số hoạt động liên qua đến các phương tiện thông tin đại chúng mà các em yêu thích.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 5 Lớp 9

Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities and how much time you spend you on each activity.(Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động yêu thích của bạn và bao nhiêu thời gian bạn dành cho mỗi hoạt động.)

watching TV                reading newspapers       listening to the radio      

reading magazines       using the Internet

Guide to answer

 • reading newspapers

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading newspapers.

A: How many hours a week do you spend reading newspapers?

B: About 4 or 5 hours, I guess.

 • listening to the radio

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Listening to the radio.

A: How many hours a week do you spend listening to the radio?

B: About 5 to 6 hours, I guess.

 • reading magazines

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading magazines.

A: How many hours a week do you spend reading magazines?

B: About 5 or 6 hours, I guess.

 • using the Internet

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Using the Internet.

A: How many hours a week do you spend using the Internet?

B: About 9 or 10 hours, I guess.

Trên đây là nội dung bài học Getting Started Unit 5 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • He has known her ................. 2010.

  Theo dõi (0)
 • CHange the following sentences from active to passive

  6. SENTENCES OF IMPERATIVE

  41, Open you book!

  42, Take off your hat!

  43, Don't do that silly thing again!

  44, Let's tell them about it!

  45, Don't let the other see you!

  7.SENTENCES WITH "ADVISE, BEG, ORDER, URGE, AGREE, DECIDE...."

  46, She advised me to sell that huose.

  47, They begged us to help him.

  48, He orders usto clean the floor.

  49, He recommends me to do he job.

  50, She urged him to visit her parents as soon as possible.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA