YOMEDIA

Unit 5 lớp 9 Read - Bài dịch The media


Bài học Read Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em đọc hiểu bài học với nội dung xoay quanh lợi ích và bất lợi của việc sử dụng Internet.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Read Unit 5 Lớp 9

 • Read the forum on the Internet (Đọc về diễn đàn trên mạng)
 • Answer (Trả lời câu hỏi)

1.What does Sandra use the Internet for? (Sandra sử dụng Internet vào việc gì?)

2.Why is it difficult for Honghoa to get access to the Internet? (Tại sao nó là khó khăn cho Honghoa để có thể truy cập vào Internet?)

3.According to Huansui, why do people use the Internet? (Theo Huansui, tại sao mọi người sử dụng Internet?)

4.Make a list of benefits of the Internet according to the three responses. (Tạo một danh sách các lợi ích của Internet dựa theo ba phản hồi.)

5.Are there any disadvantages of the Internet? If so, what are they? (Có bất kỳ sự hạn chế của Internet không? Nếu có, chúng là gì?

6.Do you agree or disagree with the responses? (Bạn đồng ý hay không đồng ý với các phản hồi này?)

7.What is your response to this forum? (Phản hồi của bạn tới diễn đàn là gì?)

Guide to answer

1. Sandra uses Internet to get information, communicate with her friends or relatives by e-mail or chatting.

2. It's difficult for Honghoa to get access to Internet because she lives in the countryside and Internet is available only in cities.

3. According to Huansui, people use the Internet for various purposes: education, communication, entertainment and commerce.

4. To the three responses, Internet has these benefits:

- education

- communication: communicating with relatives, friends by email or chatting

- entertainment: people can watch good films, play games on Internet to relax

- Nowadays people can use Internet to buy or sell their things they want

5. Yes, there are. Internet is very time-consuming and costly and there are many viruses and bad programs that have bad influence on small children.

6. I agree with the responses.

7. In my opinion, Internet is a wonderful invention in the modern age, but it also has lots of disadvantages, especially for small children because of its bad programs. Therefore we should have a good control on its programs and keep careful eyes on our children.

 • Bài dịch Read Unit 5 Lớp 9

Bài "The Internet" được gửi bởi Jimhello vào Thứ Ba ngày 10 tháng 12 năm 2002, lúc 9.07 tối.

Internet ngày càng phát triển và trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Bạn có thấy Internet hữu ích? Bạn dùng mạng để làm gì? Bao nhiêu thời gian bạn dành lướt web một ngày? Hãy trả lời những câu hỏi này.

DIỄN ĐÀN

Phản hồi # 1Re: The Internet

Được đăng bởi Sandra Morgan

Theo quan điểm của tôi, Internet là một cách rất nhanh chóng và thuận tiện cho tôi để có được thông tin. Tôi cũng có thể giao tiếp với bạn bè và người thân của tôi bằng e-mail hoặc chat. Tuy nhiên, tôi không sử dụng Internet thường xuyên bởi vì tôi không có nhiều thời gian. Đối với tôi, Internet là một phát minh tuyệt vời của cuộc sống hiện đại. Nó biến cả thế giới của chúng ta thành một ngôi làng nhỏ.

Phản hồi # 2Re: The Internet

Được đăng bởi Honghoa

Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của Internet trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đó là một điều đáng tiếc đối với tôi cũng như đối với hầu hết bạn bè của tôi ở nông thôn. Internet là chỉ có ở các thành phố, do đó tôi không thể dễ dàng có được quyền truy cập vào nó. Đôi khi tôi đến thăm chú tôi ở thành phố vào cuối tuần, và đây là một dịp tốt để tôi khám phá Internet. Tôi dành hầu hết thời gian lang thang trên mạng vì tôi không biết có trang web nào hữu ích cho tôi.

Phản hồi # 3Re: The Internet

Được đăng bởi Huansui

Mọi người sử dụng Internet cho nhiều mục đích: giáo dục, truyền thông, giải trí và thương mại. Tuy nhiên, Internet có những hạn chế. Nó không chỉ tốn thời gian và tốn kém nhưng cũng nguy hiểm vì virus và các chương trình xấu. Hơn nữa, người sử dụng Internet đôi khi phải gánh chịu nhiều rủi ro như các thư rác hay thư rác điện tử, và rò rỉ thông tin cá nhân. Vì vậy, trong khi lướt mạng, hãy cảnh giác!

ADSENSE

Bài tập minh họa

Read the passage below carefully and answer the questions.

Sir Winston Churchill (1874 – 1965) was the greatest British statesman of modern times. During his long, colourful public career, he was a Member of Parliament for 63 years. He also held almost every government post. And most important of all, he led the country to victory in World War II. He also wrote many important books and was a talented painter.
In May 1940, he became Prime Minister. Throughout the war, Churchill showed great strength and energy. He worked for long periods with little sleep and travelled many thousands of miles. By courage and determination expressed in his speeches, he inspired the people of Britain to keep on fighting. In the general election at the end of the war, the Conservative Party, of which he was the leader, was defeated. But he became Prime Minister again when he was seventy-seven. He resigned as Prime Minister in 1955.

1. When did Churchill first become Prime Minister?

2. By what did he inspire the people of Britain to continue with the fight?

3. How long was he a Member of Parliament?

4. When was his Conservative Party defeated?

5. How old was he when he resigned as Prime Minister? 
 

Key

1. He first became Prime Minister in May 1940.

2. He inspired the people of Britain to continue with the fight by courage and determination expressed in his speeches.

3. For 63 years

4. At the end of the war

5. 81 years old

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 5 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học Read Unit 5 tiếng Anh lớp 9, để củng cố và nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 Read

 • Câu 1: Read the passage and then choose the best answer (A, B, C or D) to each question below. The use of computer and the internet allows people to work at home instead of traveling to work. For example, a journalist who lives in a remote part of the world still gets in his articles on time for the next day’s newspapers. The internet allows businesses to communicate with customers and workers in any parts of the world for the cost of a local telephone call . This means it’s inexpensive to communicate . Email allows users to send documents, pictures and other data from one part of the world to another in at least 5 minutes. The internet is providing a lot of new business opportunities. Some businesses are advertising their products on the internet. People can use the internet to do shopping. This saves a lot of time. It is possible to use the internet for education- students may connect with their teachers from home to send or receive e. mail or talk their problems through ‘ on – line’ rather than attend a class. 

  The internet is ................................ to communicate with people around the world.

  • A. a cheap way
  • B. an expensive way
  • C. an inconvenient way
  • D. a difficult way
  • A. to stay at home and rest
  • B. not to work
  • C. to travel to work
  • D. to work at home
  • A. buy goods from each other 
  • B. advertise and sell their products
  • C. send their products to customers
  • D. all are correct
 • Câu 4:

  Which of the following is TRUE?

  • A. Thanks to the Internet, people do not need to go to work.
  • B. The Internet can be used for education.
  • C. Email can be used to advertise new products.
  • D. Students nowadays spend more time going online than attending school.
 • Câu 5: Reading the following passage and choose the best answers. THE IMPORTANT OF COMPUTERS Many of the things we do, depend on receiving information from other people. Catching a train, making a phone call or going to the cinema all involve information (5)_______ is stored, processed and communicated. In the past, this information used to (6)_______kept on paper in (7)_______form of, for example, books, newspapers and timetables. Now more and more information is put on computers. Computers play a (8)_______in our everyday lives. Consider the use (9)_______ computers in both shops and offices. Big shops, especially chain stores with branches all (10)_______ the country, have to deal with very large amounts of information. They have to make sure (11)_______ are enough good on the shelves for customers to buy. They need to be able to re-order before stocks (12)_______ out, to decide which things are selling well  and (13)_______ on. All these processes are performed quickly and efficiently (14)_______computers.

  • A. which
  • B. that
  • C. who
  • D. both a and b

Câu 2 - Câu 14: Xem phần trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học và thực hành luyện đọc cũng như trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Complete each Complex sentence using your idea

  1)While I was shopping in my favorite fashion shop,................................................

  2)My mother goes to bat trang ceramic village every month so that,............................

  3) My close friends love doing yoga in that centre because ………………………………………… .

  4). …………………………………………………… though we have lots of similar Products at home .

  5) We decided to have a picnic in Green Parkafter ……………………………………………………. .

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA