YOMEDIA

Unit 10 lớp 9 Speak - Hội thoại Life on other planets


Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on other planets phần Speak hướng dẫn các em thực hiện bài hội thoại về những điều có thể xảy ra ở những hành tinh khác.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 9 Speak Task a

There are drawings of things a space-tourist to Mars saw and noted down. Try to guess and match the drawings with the words in the box. Then practice the dialogue with a partner. (Có những hình vẽ mà một nhà du hành vũ trụ đến sao hỏa nhìn thấy và ghi lại. Cố gắng đoán và nối hình vẽ với tên gọi trong khung. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

Unit 10 lớp 9 speak

Guide to answer

Unit 10 Speak lớp 9 task a

mineral: khoáng vật

gemstones: đá quý

little creature: sinh vật nhỏ

 • Bài dịch hội thoại 

Nam: Những hình vẽ này nói về cái gì vậy Hùng?

Hung: Đó có thể là nước trên Sao Hỏa.

Nam: Và những dấu chấm lấp lánh ở bên góc phải là về cái gì vậy?

Hung: À, chúng có thể là dấu vết của đá quý. Có lẽ là có khá nhiều đá qúy trên Sao Hỏa.

2. Unit 10 Lớp 9 Speak Task b

Make up similar dialogues about the drawings, using the cues in section (a). (Làm những bài đối thoại tương tự về các hình vẽ bên trên. Sử dụng những gợi ý trong phần a).)

Guide to answer

Dialogue 1

A: What do the drawings say, B?

B: There might be minerals on Mars.

A: And what about those dark shapes on the left corner?

B: Well, they might be signs of gas. There may be some plants on Mars.

Dialogue 2

C: What do the drawings say, D?

D: There might be fuels on Mars.

C: And what about those circles in the middle?

D: Well, they might be traces of micro organisms, there may little creatures on Mars.

3. Unit 10 Lớp 9 Speak Task c

Now talk with a partner. Tell each other what you think there might be on Mars, on the moon and on other planets. (Bây giờ hãy nói chuyện với bạn cùng học. Hãy nói với nhau những gì bạn nghĩ là có lẽ có ở trên sao hỏa, trên mặt trăng và trên hành tinh khác.)

Guide to answer

I think people can live on the moon in the future. On the moon there might be water, plants and minerals ... . How about you? Do you think so?

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Speak Unit 10 Tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1. I heard Daniel isn't very..........(good)
  - Well, he fell and hurt himself quite ........(bad)
  2. There was a.........(terrible) accident on this road tow days ago, wasn't there?
  - Yes.two peple were killed and the driver of the car was........(serious) injured.
  3. The weather was so........(awful) yesterday.
  -Yes, it was raining quite.........(heavy) so we stayed at home all day.
  4. You haven't cleaned the floor.............(proper). It is still............(dirty)
  -Oh, sorry.
  5. You didn't look very...............(happy) last night.
  Well, I was disappointed that I did so................(bad) in the exam.
  6. Can you remember what happen?
  -I can't remember...........(clear). It all happened so..............(sudden)
  7. Don't go up that ladder. It doesn't look..............(safe).
  -Don't worry. I'll climb..............(careful).
  8. Did you go to Sally's birthday party?
  - Yes, It was really a...........(cheerful) party. Everybody at the party was............(colorful) dressed.

  Theo dõi (0)
 • 1.They [build].............the building since 2000.

  2.The machines [repair]............yesterday afternoon and now they work well

  3.Mr.Hung doesn't live near his school. I wish he [live]................near his school

  4.People speak English all over the world. English [speak].............all over the world

  5.''Can you do the exercises?'' Hung asked me if I [do]..............the exercises.

  6.You [visit].................your grandparent, won't you?

  7.If Nam works hard, he [pass]..............the next exam.

  8.Phong wishes he [have].............an English dictionary.

  9.Do you like [take].............part in school team?= Yes, I'd like [play].................with you.

  10.What............Lan [do].............at 7 pm yesterday? She [watch].............TV

  11.................your mother [come]................[visit]................you yesterday?

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA