ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 7 lớp 7 A student's work


Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 Part A - A student's work hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu việc học tập của một bạn học sinh diễn ra trong ngày như thế nào.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 7 Task A1

 • Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

Chú: Hoa, ăn sáng đi cháu. Sáu giờ rưỡi rồi. Cháu sẽ bị trễ học đấy.

Hoa: Cháu sẽ không bị trễ đâu, chú. Cháu thường đến sớm. Lớp cháu bắt đầu lúc 7 giờ.

Chú: Thế mấy giờ thì tan học?

Hoa: Lúc 11 giờ 15. Sau đó cháu làm bài ở nhà vào buổi trưa. Việc ấy mất hai giờ mỗi ngày.

Chú: Cháu học khá vất vả đấy, Hoa. Thế chừng nào cháu có kỳ nghỉ?

Hoa: Kỳ nghỉ hè của tụi cháu bắt đầu từ tháng sáu. Nó kéo dài gần ba tháng.

Chú: Cháu sẽ làm gì trong kỳ nghỉ?

Hoa: Cháu sẽ đi thăm bố mẹ ở nông trại. Cháu luôn luôn muốn giúp bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu làm việc vất vả lắm, nhưng gia đình cháu rất vui thích làm việc cùng nhau.

 • Now answer (Trả lời câu hỏi)

a) What time do Hoa's class start? (Giờ học của Hoa bắt đầu lúc mấy giờ?)

=> Her class starts at 7 o'clock.

b) What time do they finish? (Mấy giờ chúng kết thúc?)

=> They finish at a quarter past eleven.

c) For how many hours a day does Hoa do her homework? (Hoa làm bài tập về nhà mấy tiếng một ngày?)

=> Hoa does her homework two hours a day.

d) What will Hoa do during her vacation? (Hoa sẽ làm gì trong suốt kì nghỉ của mình?)

=> Hoa will help her parents on their farm.

e) What about you? Do your classes start earlier or later? (Còn bạn thì sao? Giờ học của bạn bắt đầu sớm hay muộn hơn?)

=> Our classes start at 7 o'clock, too.

- Do you work fewer hours than Hoa? (Bạn học ít giờ hơn Hoa phải không?)

=> No, I work more hours than Hoa.

f) When does your school year start? (Năm học của bạn bắt đầu khi nào?)

=> Our school year starts in September.

g) When does it finish? (Khi nào nó kết thúc?)

=> It finishes at the end of May.

2. Unit 7 Lớp 7 Task A2

 • Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Bức thư từ Hoa Kỳ

Ngày 1 tháng Sáu

Hoa thân mến,

Chào! Bạn có khỏe không? Tôi khỏe. Cám ơn lá thư của bạn nhé. Tôi thích nghe về cách sống cùa học sinh ở Việt Nam. Tôi nhận thấy điều ấy thật thú vị.

Tôi nghĩ các bạn có ít kỳ nghỉ hơn học sinh Mỹ. Có đúng thế không? Kỳ nghỉ dài nhất của chúng tôi là vào mùa hè. Các bạn cũng có kỳ nghỉ hè dài, phải không? Chúng tôi không có kỳ nghỉ Tết, nhưng chúng tôi đón mừng năm mới vào ngày 1 tháng 1. Các kỳ nghỉ quan trọng nhất của chúng tôi là Lễ Phục Sinh, ngày 4 tháng 7 (Lễ Quốc khánh), Lễ Tạ ơn và Lễ Giáng Sinh. Chúng tôi thường cùng gia đình đón những kỳ nghỉ ấy.

Các bạn còn kỳ nghỉ nào khác nữa không? Các bạn thích làm gì trong các kỳ nghỉ? Vui lòng viết thư kể cho tôi nghe nhé.

Bạn của bạn,

Tim

 • Questions (Câu hỏi)

a) Which American vacation is the longest? (Kì nghỉ nào ở Mỹ là dài nhất?)

=> The summer vacation is the longest.

b) What does Tim do during his vacation? (Tim làm gì trong suốt kì nghỉ của cậu ấy?)

=> He spends the time with his family.

c) Do Vietnamese students have more or fewer vacations than American students? (Học sinh Việt Nam có nhiều hay ít kì nghỉ hơn học sinh Mỹ?)

=> Vietnamese students have fewer vacations than American students.

3. Unit 7 Lớp 7 Task A3

 • Listen. Write the name of the public holiday in each of these pictures. (Nghe. Viết tên của ngày lễ tương ứng với mỗi tranh.)

Guide to answer

a) Thanksgiving (Lễ tạ ơn)

b) Independence Day (Ngày lễ Quốc khánh)

c) New Year's Day (Năm mới)

d) Christmas (Lễ Giáng Sinh)

4. Unit 7 Lớp 7 Task A4

 • Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Nhiều người nghĩ là học sinh có một cuộc sống thoải mái: Chúng tôi chỉ làm việc vài giờ một ngày và có nhiều kì nghỉ dài. Họ không biết chúng tôi phải học tập chăm chỉ ở trường cũng như ở nhà.

Hãy nhìn vào một học sinh lớp 7 điển hình như Hoa xem. Cô ấy có năm tiết học một ngày, sáu ngày một tuần, khoảng 20 giờ một tuần - ít giờ hơn bất cứ người lao động nào. Nhưng đâu phải chỉ có thế. Hoa là một học sinh ham học và cô luôn học chăm. Cô có khoảng 12 giờ làm bài tập ở nhà mỗi tuần. Cô cũng phải ôn bài trước các kỳ kiểm tra. Điều này làm cho số giờ học của cô lên đến khoảng 45 giờ. Vậy là nhiều giờ hơn một vài người lao động khác. Những học sinh như Hoa chắc chắn là không lười biếng!

 • Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

a) Why do some people think that students have an easy life? (Tại sao một số người nghĩ rằng học sinh có một cuộc sống thoải mái?)

=> Because they work fewer hours and have long vacations.

b) How many hours a week does Hoa work? (Hoa học bao nhiêu giờ một tuần?)

=> She works about 45 hours a week.

- Is this fewer than most workers? (Nó ít hơn hầu hết các người lao động khác phải không?)

=> No, it is more than some workers.

c) How many hours a week do you work? Is that more or fewer hours than Hoa? (Bạn học bao nhiêu giờ một tuần? Số giờ đó nhiều hơn hay ít hơn Hoa?)

=> I work 50 hours a week. It is more hours than Hoa's.

d) Does the writer thinks students are lazy? (Người viết có nghĩ học sinh thì lười biếng không?)

=> No, he doesn't.

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 7 Lớp 7 

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 Part A - A student's work, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 7 A student's work

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1. they prefer reading ................. watching TV

  A. than B. more than C. to

  2. 46.............. swimming ? - that's OK

  A. how about B. let's C. shall

  3. .................have dinner at my house ? yes , id love to

  A.do you like B. would you like to C. what about

  4. sugar giver us .............. and we fell less hungry

  A. health B.taste C.energy

  5. cheese , butter are .........................products.

  A.protective B.body-building C.dairy

  6. she ............the beef into thin pieces

  A. made B. heated C. sliced

  7.they always help their mother.........the housework.

  A.do B.to do C.doing

  8. tri nguyen ...........is a famous place

  A. aquarium B.museum C.temple

  9.the medicines.................the pain in my chest

  A.prevented B. releived C.protected

  10. the nurse told Hoa.............to the waiting room

  A.to return B. returning C.return

  11.hoa lerned how ................. a sewing machine

  A. using B. to use C.use

  12.bands and singers usually.............the lates songs on TV

  A. play B.perform C.do

  13.nam often..........hours a day playing video games

  A.takes B.has C.spends

  14.hoa ..................... the buys city traffic now

  A.used to B.uses to C.gets uesd to

  Theo dõi (0)
 • tim dap an dung nhat:

  1,lan will be seventeen .............................her next birthday

  a,in b,at c,of d, on

  2,every one suffers..............................the common cold and no medicine to prevent it

  a,it is b,there is b,there are c,they are

  3,people have all kind of ideas about...............................to prevent ans treat colds

  a,what b,why c,where d,how

  4,...................................say that you should avoid getting wet and chilled or you will catch cold

  a,other's b,another c,others d,other

  5,you know by...................................symptoms that you have a cold and you feel completely miserable

  a,this b,that c,these d,they

  6,when he goes fishing,he often catches...................................

  a,old boots c,rubbish b,a lot fishes d,nothing

  7,if you .........................the directions ,you shouldn't get lost

  a,to follow b,follow c,following d,follows

  8,i don't want much sugar in my coffee.Just ..........................,please

  a,a few b,a little c,fewer d,less

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1