Unit 15 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar - Ngữ pháp

Lý thuyếtTrắc nghiệm FAQ

Bài học Unit 15 Going out phần Grammar hướng dẫn các em một vài cấu trúc ngữ pháp thường gặp của một số động từ "spend", "waste", "used to"....

Tóm tắt bài

1. Spend/ Waste

  • Spend (v): sử dụng, tiêu dùng, tiêu thụ
  • Waste (v): phung phí, lãng phí

a. Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + V-ing

Ví dụ:

- Every day he spends an hour studying English.

- This boy wastes much of his money playing games.

b. Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + on + something

Ví dụ: 

- He wasted much time on games.

- She spent a lot of money on clothes.

2. Be/Get used to

  • Được dùng để diễn tả sự quen thuộc. Sau be/get used to là một danh từ (N), hay danh động từ (V-ing).
  • Ví dụ 

- He is a farmer. He gets used to working in the sun.

- She is used to riding in busy streets.

- Will he get used to hot weather in the country?

- The boy isn't used to the new life in the city.

3. Keep + O + Adj

  • Ví dụ

- The noise keeps me awake.

- She always keeps her house tidy.

  • Hai động từ make, find cũng có cấu trúc này.

- They always make their classroom more attractive.

- He finds the exercise hard.

4. Verb form

a. V + V (nguyên thể có TO)

- You can't get to know all your neighbors.

- She rarely goes to see movies.

b. V + O + V (nguyên thể có TO)

- My parents wanted me to be an engineer.

- The teacher expects his students to study hard for the exam.

c. V + V-ing: như enjoy, like, finish, practice, hate, consider, avoid, mind, ...

- I enjoy reading books very much.

- He practices speaking English.

Lời kết

Trên đây là nội dung bài học Grammar Unit 15 Tiếng Anh lớp 7, trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn