ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 15 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp


Bài học Unit 15 Going out phần Grammar hướng dẫn các em một vài cấu trúc ngữ pháp thường gặp của một số động từ "spend", "waste", "used to"....

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Spend/ Waste

 • Spend (v): sử dụng, tiêu dùng, tiêu thụ
 • Waste (v): phung phí, lãng phí

a. Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + V-ing

Ví dụ:

- Every day he spends an hour studying English.

- This boy wastes much of his money playing games.

b. Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + on + something

Ví dụ: 

- He wasted much time on games.

- She spent a lot of money on clothes.

2. Be/Get used to

 • Được dùng để diễn tả sự quen thuộc. Sau be/get used to là một danh từ (N), hay danh động từ (V-ing).
 • Ví dụ 

- He is a farmer. He gets used to working in the sun.

- She is used to riding in busy streets.

- Will he get used to hot weather in the country?

- The boy isn't used to the new life in the city.

3. Keep + O + Adj

 • Ví dụ

- The noise keeps me awake.

- She always keeps her house tidy.

 • Hai động từ make, find cũng có cấu trúc này.

- They always make their classroom more attractive.

- He finds the exercise hard.

4. Verb form

a. V + V (nguyên thể có TO)

- You can't get to know all your neighbors.

- She rarely goes to see movies.

b. V + O + V (nguyên thể có TO)

- My parents wanted me to be an engineer.

- The teacher expects his students to study hard for the exam.

c. V + V-ing: như enjoy, like, finish, practice, hate, consider, avoid, mind, ...

- I enjoy reading books very much.

- He practices speaking English.

Bài tập trắc nghiệm Grammar Unit 15 Lớp 7

Trên đây là nội dung bài học Grammar Unit 15 Tiếng Anh lớp 7, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Grammar Unit 15 Lớp 7

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Chia động từ trong ngoặc cho đúng 

  1. Nam(not take)................part in his school activities last year.

  2. They prefer(go) ..................swimming to (play)......................................... video games.

  3. She (not like)................playing chess. She thinks it's boring.

  4. Hoa got used to (live)...........in a big city.

  5. We (not go).........anywhere next summer.

  6. Students enjoy (read)....books in the school library.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1