ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 10 lớp 7 Personal hygiene


Bài học Unit 10 tiếng Anh lớp 7 part A - Personal hygiene hướng dẫn các em làm quen với một số công việc vệ sinh cá nhân hàng ngày.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 7 Task A1

 • Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Lá thư từ Mẹ

Ngày 10 tháng 10

Hoa thân yêu,

Bố mẹ hy vọng con vẫn khỏe mạnh. Bố mẹ đều khỏe cả, sắp đến mùa gặt nữa rồi và bố mẹ đang làm việc rất căng ở trang trại. Ông của con thường đến làm với bố mẹ. Ông giúp rất nhiều. Ông nói nhiều về con và mong con được khỏe mạnh.

Mẹ nhận được thư của cô con tuần rồi. Cô viết nhiều về con. Vậy là bây giờ con tập thể dục buổi sáng phải không, Hoa? Ở Huế con chẳng bao giờ thích dậy sớm. Ba mẹ rất vui khi nghe con hiện giờ đã dậy sớm.

Mẹ cũng hy vọng con đang tự chăm sóc mình. Cô con rất bận rộn, vậy phải nhớ giặt và ủi quần áo của con, và đừng ăn quá nhiều kẹo hay thức khuya. Những thứ ấy không tốt cho con.

Mẹ nhớ con lắm. Bố mẹ hy vọng sớm đến thăm con ở Hà Nội, có lẽ sau mùa gặt. Đừng quên viết thư cho mẹ nhé Hoa.

Thương,

Mẹ

 • Questions (Trả lời câu hỏi)

a) Why are Hoa's parents busy? (Vì sao cha mẹ Hoa bận rộn?)

=> Because it's nearly the harvest time again.

b) Who helps them on the farm? (Ai giúp đỡ họ ở trang trại?)

=> Her grandfather helps them on the farm.

c) When will they go to Ha Noi? (Khi nào họ sẽ ra Hà Nội?)

=> They will probably go to Ha Noi after the harvest.

d) How is Hoa different now? (Bây giờ Hoa khác trước như thế nào?)

=> She knows how to take care of herself. She's doing what she didn't do when she was at home in Hue.

e) What does Hoa's mother want her to do? What does she want Hoa not to do? Write two lists. (Mẹ Hoa muốn cô ấy làm gì? Bà muốn Hoa không làm gì? Viết hai danh sách.)

=> Her mother wants her to take care of herself, to wash and iron her own clothes.

=> She don't want her eat too much candy or stay up late.

To do                                                             Not to do 

- Take care of herself                                  - Eat too much candy

- Wash and iron her own clothes                  - Stay up late

2. Unit 10 Lớp 7 Task A2

 • Listen. (Nghe.)

Listen and put the pictures in the order you hear. (Nghe và đặt các bức tranh theo đúng thứ tự bạn nghe được.)

Guide to answer

1 - a)           5 - g)

2 - e)           6 - c)

3 - f)           7 - h)

4 - d)          8 - b)

 • Nội dung bài nghe Task A2

Yesterday, Hoa got up and took a shower. She put on clean clothes.

She polished her shoes and put them on. She had her breakfast and then she brushed her teeth.

She put a sandwich in her lunch box and a bottle of water in her bag. She went to school.

At recess, she ate her sandwich.Then she drank some water and talked with her friends.

At home, she changed into red pants and a shirt, and put on her sandals.

After dinner, she washed and iron her clothes. Then she did her homework.

She brushed her teeth and had a bath. Then she went to bed at 11 o’clock.

3. Unit 10 Lớp 7 Task A3

 • Read Nam's diary. (Hãy đọc nhật kí của Nam.)
 • Write about yourself. Complete a diary entry like Nam's. Then practice with your partner. Ask these questions. (Viết về chính em. Hoàn thành một nhật kí giống Nam. Sau đó luyện tập với bạn học. Hỏi các câu hỏi này.)

- What do you do every day? (Bạn làm gì mỗi ngày?)

- What time do you get up/ eat breakfast/ do homework/ go to bed ...? (Bạn thức dậy/ ăn sáng/ làm bài tập về nhà/ đi ngủ ... lúc mấy giờ?)

Guide to answer

5.30 Get up 12.30 Have a nap
5.35 Do morning exercise 1.30 Do homework
6.00 Wash face, brush teeth, take shower 5.30 Have dinner
6.20 Have breakfast 6.00 Do housework
6.35 Go to school 8.00 Watch TV
11.30 Have lunch 9.30 Go to bed

 

- What do you do everyday?

=> I do a lot of things everyday.

- What time do you set up?

=> I usually get up at 5.30.

- What time do you have breakfast?

=> I often have breakfast at 6.20.

- What do you do next?

=> I usually go to school.

- What time do you have lunch?

=> I often have lunch at 11.30.

- What do you usually do in the afternoon?

=> I learn my lessons and do homework.

- What time do you have dinner?

=> I have dinner at 5.30.

- Do you often watch TV?

=> Yes, I often watch TV at 8.00.

- What time do you go to bed?

=> I usually go to bed at 9.30.

4. Unit 10 Lớp 7 Task A4

Write. Complete Hoa's reply to her mother with suitable verbs. (Viết. Hoàn thành thư đáp của Hoa cho mẹ cô với các động từ phù hợp.)

Guide to answer

A letter to Mom (Một lá thư gửi mẹ.)

October 20

Dear Mom,

Thanks for your letter. I'm glad to hear you are well. I am doing well at school. At first, everything was/ looked strange and difficult. Now I am having a lot of fun. I hope you will visit Ha Noi after the harvest. We will take you round the city.

Don't worry about me, Mom. I know how to take care of myself. Every day, I get up early to do morning exercises, and I never go to bed late. I often wash my clothes and iron them carefully. I am not eating much candy now.

told all of my friends about your visit and they all hope to meet you in Ha Noi. It's 9.30 now, so I must go to bed.

Take care, Mom. Write again soon.

Love,

Hoa

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 10 Lớp 7

Trên đây là nội dung bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 7 Part A - Personal Hygiene, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 7 Personal hygiene

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em vui lòng đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Chia ĐT

  1, The dentist (fill) cavity in my tooth iwhy and it stopped (hurt) after words.

  2, You ( need) another blanket or you (feel) worm enough?

  3,Did you remember (book) seats?

  4, I (not want) to meet paul shower

  Theo dõi (0)
 • Ex 2 : Choose the best answer

  1. When you are in the swimming pool , play ___________ and listen to the pool lyequard ____________

  A. Safe / careful B. Safely / careful

  C. Safe / carefully D. Safely / carefully

  2. These are their books and those are_____________

  A. We B. Our C. Ours D. Us

  3. Is it easy _________ an apartment in HN ?

  A. To find B. Finding C. Finds D. For finding

  4. We have no many , but Tom has _________

  A. Little B. A little C. Few D. A few

  5. Tim and Hoa are the same ___________________

  A. Old B. Your C. Years old D. Age

  Theo dõi (0)
 • Bài tập XIII. Nối 1câu ở cột I với 1 câu thích hợp ở cột II.

  1.......... Nam went camping yesterday.

  2...........What would you like?

  3............The pineapples aren’t ripe.

  4.............What shall we buy?

  5...............Hoa hates durians.

  6.............My sister is very bad at math

  7.........What sports do you like?

  8.........She didn’t come there last night.

  9…What kinds of programs do you like?

  10.........Why did you go to the dentist ?

  11.Would you like to watch TV?

  12.Would you like to come to my party?

  13.Wolud you like something to drink?

  a.Let’s buy some beef.

  b.So do I

  c.But Minh didn’t.

  d.I’d like some chicken and rice

  e.and neither the papayas

  f.Neither did I

  g.Badminton

  h.She must do more math exercises.

  i.I like to watch programs about teenagers.

  k.Because I had a cavity.

  l.I’d love to. What time?

  m.No thanks. I’m not thirsty

  n.No. There aren’t any good programs on tonight.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1