ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 1 lớp 7 Names and Addresses


Bài học Tiếng Anh Unit 1 Lớp 7 phần B - Names and Addresses hướng dẫn các em tìm hiểu và luyện tập các kỹ năng nghe, đọc về chủ đề thông tin về tên và địa chỉ trong đề tài chung của bài "Trở lại trường học".
 

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 7 Task B1

 • Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Miss Lien: What's your family name Hoa?

Hoa: It's Pham. My middle name's Thi.

Miss Lien: How old are you?

Hoa: I'm 13.

Miss Lien: Where do you live?

Hoa: 12 Tran Hung Dao Street.

Miss Lien: Thank you, Hoa.

 • Bài dịch Hội thoại Task B1

Cô Liên: Họ của em là gì vậy Hoa?

Hoa : Họ Phạm ạ. Tên đệm của em là Thị.

Cô Liên: Em bao nhiêu tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi ạ.

Cô Liên: Em sống ở đâu?

Hoa : Số 12 đường Trần Hưng Đạo ạ.

Cô Liên: Cảm ơn em, Hoa.

 • Now answer (Bây giờ hãy trả lời câu hỏi)

a) Who is Hoa talking to? (Hoa đang nói chuyện với ai?)

b) What is Hoa's family name? (Họ của Hoa là gì?)

c) What is her middle name? (Tên đệm của bạn ấy là gì?)

d) Where does she live? (Bạn ấy sống ở đâu?)

Guide to answer

a. Hoa is talking to Miss Lien.

b. Her family name is Pham.

c. Her middle name is Thi.

d. She lives at 12 Tran Hung Dao Street.

2. Unit 1 Lớp 7 Task B2

Write. Complete this dialogue. (Viết. Hoàn thành đoạn hội thoại này.)

Nga: _______ is that?

Lan: That's Nam.

Nga: No. ________ is the girl talking to Miss Lien?

Lan: Her name's Hoa. She's a new student.

Nga: _______ class is she in?

Lan: She is in our class — class 7A.

Nga: _______ does she live?

Lan: She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt and uncle.

Nga: ______ do her parents live?

Lan: They live in Hue.

Nga: She's tall. _______ old is she?

Lan: She's 13.

Guide to answer

Nga: Who is that?

Lan: That's Nam.

Nga: No. Who is the girl talking to Miss Lien?

Lan: Her name's Hoa. She's a new student.

Nga: Which class is she in?

Lan: She is in our class — class 7A.

Nga: Where does she live?

Lan: She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt and uncle.

Nga: Where do her parents live?

Lan: They live in Hue.

Nga: She's tall. How old is she?

Lan: She's 13.

3. Unit 1 Lớp 7 Task B3

Ask your partner questions and complete this form. (Hỏi bạn của bạn các câu hỏi rồi hoàn thành mẫu này.)

Guide to answer

- What's your name? (Tên bạn là gì?)

My name's Mai.

- What's your family name? (Họ của bạn là gì?)

My family name's Tran.

- What's your middle name? (Tên đệm của bạn là gì?)

My middle name's Thi.

- How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I'm 13 years old.

- Which grade are you in? (Bạn đang học khối nào?)

I'm in grade 7.

- What school do you go to? (Bạn học trường nào?)

I go to Quang Trung School.

- What's your home address? (Nhà bạn ở đâu/Địa chỉ nhà bạn ở đâu?)

My home address is 1102 Giai Phong Street.

Sau đó hoàn thành mẫu

 • Name: Tran Thi Mai
 • Age: 13
 • Grade: 7
 • School: Quang Trung
 • Home address: 1102 Giai Phong Street

4. Unit 1 Lớp 7 Task B4

 • Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Nam: Where do you live, Hoa?

Hoa: I live at 12 Tran Hung Dao Street.

Nam: How far is it from your house to school?

Hoa: It's not far - about one kilometer.

Nam: How do you go to school?

Hoa: I go to school by bike.

 • Bài dịch Hội thoại Task B4

Nam: Bạn sống ở đâu vậy Hoa?

Hoa: Mình ở số 12 đường Trần Hưng Đạo.

Nam: Từ nhà bạn đến trường bao xa vậy?

Hoa: Không xa - khoảng 1 km.

Nam: Bạn đến trường bằng phương tiện gì?

Hoa: Mình đi học bằng xe đạp.

5. Unit 1 Lớp 7 Task B5

Ask and answer with a partner. (Hỏi và trả lời với bạn học.)

How far is it from your house to school? (Từ nhà bạn đến trường bao xa?)

It's ...

Guide to answer

a) How far is it from your house to the market?

=> It's about one kilometer and a half.

b) How far is it from your house to the movie theatre?

=> It's about 3 kilometers.

c) How far is it from your house to the post office?

=> It's about 2 kilometers and a half.

d) How far is it from your house to the bus stop?

=> It's about one kilometer.

6. Unit 1 Lớp 7 Task B6

Listen and write. (Nghe và viết.)

How far is it? Write the four distances. (Nó bao xa? Viết bốn khoảng cách.)

Guide to answer

a) School - Lan's house: three hundred meters

b) Lan's house - Post office: only seven hundred meters

c) Lan's house - Theater: three kilometers

d) Post office - Theater: two kilometers

 • Tapescript Listen Task B6

a. Lan: My English book is still at home.

   Hoa: How far is it from school to your house,Lan?

   Lan: It’s about 300 meters.I can go home at recess.

b. Hoa: I need some stamps.Where is the post office,Lan?

   Lan: It’s not far from my house.Come with me.

   Hoa: How far is it from your home?

   Lan: Only 700 meters.

c. Lan: Let’s go to the movies.

   Hoa: Ok.Where is the movie theater?

   Lan: It’s in the center of Hanoi.

   Hoa: How far is it from school?

   Lan: It’s three kilometers.We can take the bus number two.

 d. Hoa: Oh! My letter is in my pocket.

    Lan: We can post it after the movie.

    Hoa: How far is it from the movie theater to the post office ?

    Lan: About two kilometers.

7. Unit 1 Lớp 7 Task B7

A survey. (Một cuộc điều tra.)

 • Ask your classmate where they live, how far it is from their house to school, and how they go to school. Then fill in the survey form. (Hỏi các bạn cùng lớp về nơi họ sống, từ nhà họ đến trường bao xa và họ đi học bằng phương tiện gì. Sau đó điền vào phiếu điều tra này.)

Guide to answer

A: What's your name?

B: My name's Tran Thi Mai.

A: Where do you live?

B: I live at 1102 Giai Phong Street.

A: How far is it from your house to school?

B: It's about two kilometers.

A: How do you go to school?

B: I go to school by bus/bicycle.

 • Sau đó điền vào phiếu điều tra như sau

Name: Tran Thi Mai

Address: 1102 Giai Phong Street

Means of transport: Bus

Distance: 2 kilometers

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 1 Tiếng Anh lớp 7

Để củng cố nội dung bài học phần B Unit 1 chương trình Tiếng Anh lớp 7, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Names and Addresses do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Xem câu 3 - câu 5 trong phần trắc nghiệm để thực hành online.

Hỏi đáp Part B Unit 1 Lớp 7

Trong quá trình học bài, có điều gì thắc mắc mời các em đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Có một số câu e không biết sai chỗ nào, chỉ em bài tập này đi

  Underline and correct the mistake in each sentence (1pts)

  1. We might use a wireless TV to send email in the future.

  2. If he have a lot of money, he will buy a big house.

  3. Do you have a fridge that can cook your meals in 2050?

  4. Instead off having a bath, it is better for us to use a shower.

  .............................

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1