ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Unit 1 Tiếng Anh lớp 7 - Names and Addresses

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (68 câu):

 • nguyen a phu Cách đây 11 tháng
  1 hình

  16/07/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  nguyen a phu Cách đây 11 tháng
  1 hình

  16/07/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen a phu Cách đây 11 tháng
  1 hình

  16/07/2020 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • helia Cách đây 1 năm
  what did your mother buy at the market yesterday? Were you at home last night ?

  24/04/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dung Tran Cách đây 1 năm
  1 hình

  13/04/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Thao Cách đây 2 năm
  What is your family name?

  25/11/2019 |    24 Trả lời

  Theo dõi (0)
  24
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Ngoc Cách đây 2 năm
  1 hình

  18/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Ngoc Cách đây 2 năm
  1 hình

  18/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • huy nguyễn ngọc Cách đây 2 năm
  What your name

  11/10/2019 |    17 Trả lời

  Theo dõi (0)
  17
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • fire thánh cày game free Cách đây 2 năm
  What your famyli name ?

  10/10/2019 |    11 Trả lời

  Theo dõi (0)
  11
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tô Thị Phượng Cách đây 2 năm
  DO YOU GET ME

  10/09/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim Cách đây 2 năm

  viet tiep cau,su dung tu cho truoc :

  1,When she came in,she had a happy smile on her face.

  ->When she came in,she................................. (was)

  2,we were comfortable in our seats.

  ->We..............................................(sat)

  3,the children's games were noisy.

  ->the children .......................................(played)

  30/06/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 2 năm

  đọc cuộc đối thoại giữa Quang và Nam và điền vào những từ còn thiếu trong khoảng trống
  (Họ đang ở phía trước phòng giáo viên của họ Cánh cửa bị khóa
  Nam: What's (1) the teacher's room ?
  Quang: There (2) a bookcase
  Nam :(3) a chair ?
  Quang:Yes there is a chair
  Nam: Is there a sofa ?
  Quang:Yes (4) a sofa
  Nam:(5) any armchair
  Quang:No there aren't any armchair
  Nam:Is there a desk
  Quang:Yes there is a desk
  Nam :What's (6) the desk
  Quang:There are some book on it and there is a lamp next to the books
  Nam:What(7) the desk ?
  Quang:There is a football under it
  Nam:What's (8) the desk ?
  Quang: There are two boxes near it
  Nam:What's in the boxes ?
  Quang : Sorry . I don't know

  11/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 2 năm

  Ex1 : Chia V

  1.When you first ( come ) to school ?

  2.When they (arrive ) ? Next month

  3 . Ten minutes three ( be ) seven

  4 . You ( remember) to lock the door ? Oh my god ! I ( forget)

  5. You ( remember ) (book) seats ? Oh no , I ( forget ) . I ( telephone ) for them now

  HELP ME !!!!!!!!!!!

  11/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh Cách đây 2 năm

  Are there any ... in the fridge? (rice/milk/bananas ) chọn đáp án

  There ....a lot of milk in can (is/are /be)

  Viết lại câu:

  What's the height of the mount everest?

  How.......................?

  28/11/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 2 năm

  Write the sentences using the clues

  1. get on the scales.............................

  2. show me the waiting room..............................................

  3. pay me in cash ................................................

  4. pass me the newspapers ...........................................

  5. put this picture on the wall...............................................

  6. take me a photograph ...........................................

  15/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 2 năm

  I/1.What time is....tomorrow morning?

  -I think it's at seven thirty.

  A.lunch B.tea C.dinner D.breakfast

  2. The phone's ringing. Could you..........it?

  A.reply b.tell c.pick d.answer

  3. How much is this ..............of soap?

  a,bag b,bar c,box d, loaf

  II/4 This is(1)..............but there isn't a (2)...............on it . Mr Lee's full name is above his (3).........The (4) ............of Mr lee's house is 24 and shelton avenue is the name of the(5).............Bristol is the name of the (6)........and the postcode is BR 15 4NS

  1.A,a box B.an envelope c, a parcel D,bag

  2.A,a stamp B,letter c,mark D,post

  3.A, house B, address C,city D,place

  4,A .number b.flgure C,amount D ,sun

  5.A house b, building c.town d , street

  6,a,street b, city c,house d,family

  28/11/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 2 năm

  VIẾT ĐOẠN VĂN (200 TỪ NHA)NÓI VỀ LỢI ÍCH CỦA SMART PHONE BẰNG TIẾNG ANH NHA

  15/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 2 năm

  He devoted his life to build new schools for poor students in remote area.

  => His life ..............................................................................................

  16/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây Cách đây 2 năm

  Bạn nào biết câu này dịch sang tiếng anh ko rất dễ chỉ cần suy nghĩ là ra :Ngôi nhà này khác ngôi nhà kia

  dedex ẹt

  18/11/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 2 năm

  dịch sang tiếng anh

  Nếu bạn bị đau răng bạn nên gặp nha sĩ

  18/11/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 2 năm

  Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

  1..................................?

  =>Her family name is Nguyen.

  2..................................?

  => Her middle name is Ngoc.

  3...................................?

  => She is thirteen years old.

  4..................................?

  => She is in grade 7.

  5.................................?

  => She lives on Nguyen Trung Truc Street.

  6...................................?

  => It is about two kilometers from her house to school.

  7.................................?

  => She is happy today because she has many new friends.

  Gíup mìk vs

  16/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 2 năm

  để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng, trước ta đưa con trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm và thực hiện:

  A. Layout -Insert left B. Layout - Insert right c. Layout - Insert above D. Layout - Insert below

  02/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 năm

  Talk about your English(có cả hai bài like, don't like)

  02/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 2 năm

  chuyển từ trực tiếp sang gian tiếp

  1, "my house is bigger than your house". Nam said

  2, "there are many flowers in my school". She said

  3, Tra is fatter than trang . Nhi said

  4, "my mother always gets up early". he said

  17/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1