YOMEDIA
ZUNIA12

Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Writing - Bài viết


Để giúp các em luyện viết về cách nhận dạng văn hóa, mời các em tham khảo bài học Unit 5 "Cultural Identity" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Writing.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

What makes me Vietnamese (Điều gì khiến tôi là người Việt Nam)

1.1. Task 1 Unit 5 lớp 12 Writing

Work in pairs. Give the reasons why language is often considered the most important cultural identifier. (Làm việc theo cặp. Đưa ra những lý do tại sao ngôn ngữ thường được coi là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất.)

Example

Language is the most important cultural identifier because it allows me to communicate with my family and community. (Ngôn ngữ là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất bởi vì nó cho phép tôi giao tiếp với gia đình và cộng đồng của tôi.)

1.2. Task 2 Unit 5 lớp 12 Writing

Read the following essay on language as defining a person's cultural identity. Complete the essay, using the correct form of the words in the box. (Đọc bài tiểu luận sau đây về ngôn ngữ như là cách xác định bản sắc văn hóa của một người. Hoàn thành bài tiểu luận, sử dụng hình thức đúng của các từ trong hộp.)

Guide to answer

For most people, (1) expressing one's cultural identity is often a way to show who they are and how they relate to others. It can be (2) demonstrated through their language, food, clothing, beliefs, music and festivals. Among these (3) features, language is what makes me Vietnamese. There are several reasons for this.

Vietnamese is the language that can (4) unite the people of my country in the face of any danger. Although there are over fifty ethnic groups, we all use Vietnamese as the official language. It is the means of communication at school and in my community. It allows me to experience and (5) share my culture.

I am also proud to speak a language that has a long history. Although my country used to be (6) invaded by other countries, the language has always been kept alive. Modern Vietnamese developed from an ancient form similar to other Asian languages. It is written with the Latin alphabet combining letters with tone markings.

In conclusion, Vietnamese as the community and national language is the most powerful (7) unifying force. That is why it is also the most meaningful part of my cultural identity. This beautiful and (8) unique language defines me as a person and I am very proud of it.

Tạm dịch

Đối với hầu hết mọi người, thể hiện bản sắc văn hoá của mình thường là một cách để thể hiện mình là ai và họ liên quan đến người khác như thế nào. Nó có thể được chứng minh qua ngôn ngữ, thức ăn, quần áo, niềm tin, âm nhạc và lễ hội. Trong số các tính năng này, ngôn ngữ là điều khiến tôi là người Việt Nam. Điều này có một vài nguyên nhân.

Tiếng Việt là ngôn ngữ có thể đoàn kết dân tộc ta trong tình trạng nguy hiểm. Mặc dù có hơn năm mươi dân tộc, tất cả chúng ta đều sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính thức. Đó là phương tiện truyền thông tại trường học và trong cộng đồng của mình. Nó cho phép tôi trải nghiệm và chia sẻ văn hóa của dân tộc mình.

Tôi cũng tự hào khi nói một ngôn ngữ có lịch sử lâu dài. Mặc dù đất nước tôi từng bị xâm chiếm bởi các quốc gia khác, ngôn ngữ này vẫn luôn được giữ tồn tại. Tiếng Việt hiện đại phát triển từ một hình thức cổ xưa tương tự như các ngôn ngữ châu Á khác. Nó được viết với bảng chữ cái Latinh kết hợp các chữ cái với các dấu hiệu giai điệu.

Tóm lại, tiếng Việt như ngôn ngữ cộng đồng và ngôn ngữ quốc gia là lực lượng thống nhất mạnh nhất. Đó là lý do tại sao nó cũng là phần có ý nghĩa nhất trong bản sắc văn hoá của chúng ta. Ngôn ngữ đẹp và độc đáo này khẳng định tôi như một người và tôi rất tự hào về nó.

1.3. Task 3 Unit 5 lớp 12 Writing

Which is the most important cultural identifier or the feature that defines your cultural identity? First, discuss your ideas in groups of four. Then decide on the most important feature and write an essay of 180-250 words. (Đâu là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất hoặc tính năng xác định bản sắc văn hóa của bạn? Đầu tiên, thảo luận về ý tưởng của bạn trong nhóm bốn người. Sau đó quyết định những tính năng quan trọng nhất và viết một bài luận trong 180-250 từ.)

You can choose one of the following cultural identifiers (Bạn có thể chọn một trong các cách nhận dạng văn hóa sau đây):

- Festivals and cultural practices (Lễ hội và tập quán văn hóa)

- Shared values and beliefs (Giá trị và niềm tin chung)

- Traditional food (Món ăn truyền thống)

- History (Lịch sử)

- Education (Giáo dục)

Guide to answer

Some people believe cultural identity is how we identify ourselves as part of a culture. This can simply be done through the language we use, the food we often have, or the clothing we often wear on special occasions. In my opinion, festivals and cultural practices celebrated and preserved years after years are the most important cultural identifiers.

Through festivals, we want to express our unity as well as a cultural identifier. Originally, festivals are special occasions when people at a particular place stop working in order to celebrate parties or events. They are often connected with religious beliefs of a specific group of people to thank God sand ancestors for good harvests, fortune, and happiness.

Along with festivals, cultural practices are unique ways of expressing who we are and what country or culture we belong to. These are traditionally considered the right things to do in a community. For example, Vietnamese people usually go to pagodas on the first days of New Year to pray for good health and happiness. Although we are now in modern time, these traditions are well preserved respectably as a cultural stereotype.

As people all over the world become closer and closer, we share our festivals and cultural practices -    the most important features. We organise international festivals and take part in various kinds of cultural events in other countries. This is always the meaningful way of identifying, sharing and preserving cultures.

Tạm dịch

Một số người tin rằng bản sắc văn hoá là cách chúng ta xác định mình như một phần của nền văn hoá. Điều này chỉ đơn giản có thể được thực hiện thông qua ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng, thức ăn chúng ta thường có, hoặc quần áo mà chúng ta thường mặc vào những dịp đặc biệt. Theo tôi, các lễ hội và các hoạt động văn hoá được tổ chức kỷ niệm và gìn giữ hàng năm sau nhiều năm là những định danh văn hoá quan trọng nhất.
Thông qua các lễ hội, chúng tôi muốn thể hiện sự thống nhất của mình cũng như định danh văn hoá. Ban đầu, lễ hội là những dịp đặc biệt khi mọi người tại một địa điểm cụ thể ngừng làm việc để chào mừng các bữa tiệc hoặc các sự kiện. Chúng thường gắn liền với niềm tin tôn giáo của một nhóm cụ thể của loài người và tổ tiên cho sự thu hoạch, tài sản và hạnh phúc.

Cùng với lễ hội, các hoạt động văn hoá là những cách độc đáo để diễn tả chúng ta là ai và đất nước hoặc văn hoá chúng ta thuộc về. Đây thường được coi là những việc đúng đắn trong cộng đồng. Ví dụ, người Việt Nam thường đi chùa vào những ngày đầu năm mới để cầu nguyện cho sức khoẻ và hạnh phúc. Mặc dù chúng ta hiện đang ở thời hiện đại, những truyền thống này được bảo tồn tốt như là một khuôn mẫu văn hoá.

Khi mọi người trên khắp thế giới ngày càng gần gũi hơn, chúng ta chia sẻ các lễ hội và các hoạt động văn hoá - những đặc điểm quan trọng nhất. Chúng ta tổ chức các lễ hội quốc tế và tham gia vào các loại hình sự kiện văn hoá ở các nước khác nhau. Đây luôn là cách có ý nghĩa để xác định, chia sẻ và bảo tồn văn hoá.

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học Unit 5 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Writing, các em cần đưa ra được các ý tưởng về cách nhận dạng văn hóa, viết một bài luận văn về cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất và ghi nhớ các từ vựng sau:

 • unite /juˈnaɪt/   đoàn kết
 • demonstrate /ˈdemənstreɪt/   chứng minh
 • invade /ɪnˈveɪd/   xâm lược
 • define /dɪˈfaɪn/   khẳng định, chứng minh
 • identify /aɪˈdentɪfaɪ/   xác định

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 5 Cultural Identity - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 12 mới Writing.

 • Câu 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Harry no longer smokes a lot.

  • A. Harry now smokes a lot.
  • B. Harry used to smoke a lot.
  • C. Harry didn’t use to smoke a lot.
  • D. Harry rarely smoked a lot.
  • A. He objected to calling me as soon as he arrived at the airport.
  • B. He promised to call me as soon as he arrived at the airport.
  • C. He denied calling me as soon as he arrived at the airport.
  • D. He reminded me to call him as soon as he arrived at the airport.
  • A. Traffic congestion in the downtown area is blamed for the increasing number of private cars.
  • B. The increasing number of private cars is thought to be responsible for traffic congestion in the downtown area.
  • C. The increasing number of private cars is attributed to traffic congestion in the downtown area.
  • D. Traffic congestion in the downtown area is thought to result in the increasing number of private cars.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing - Unit 5 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON