ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tiếng Anh 12 mới Review 1 Language - Ngôn ngữ


Bài học Review 1 Language lớp 12 mới sẽ giúp các em ôn tập cách phát âm, hệ thống từ vựng và luyện tập các dạng bài tập ngữ pháp cơ bản của Unit 1, 2 và 3.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Review 1 lớp 12

Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong khung để hoàn thành câu.)

Guide to answer

1. The preservation of natural resources is essential in today's economic and technological development. (Việc bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay.)

2. Ladies and gentlemen, may I introduce ours distinguished guest? (Thưa quý vị, tôi có thể giới thiệu khách mời đặc biệt của chúng ta không?)    

3. The principal of our school is a highly respectable/respected man. (Hiệu trưởng của trường chúng tôi là một người đàn ông đáng kính trọng / tôn trọng.)

4. Rapid urbanisation may lead to a shortage of livable housing, traffic congestion, and air pollution in urban areas. (Đô thị hóa nhanh chóng có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí ở khu vực thành thị.)

5. Proper disposal of harmful chemicals can prevent air and water pollution. (Xử lý đúng cách các hóa chất độc hại có thể ngăn ngừa sự ô nhiễm không khí và nước.)

6. The government has proposed new measures to boost industrialisation in the country. (Chính phủ đã đề xuất các biện pháp mới để thúc đẩy công nghiệp hóa tại quốc gia.)

1.2. Task 2 Review 1 lớp 12

Match the words on the left with the words on the right to form compound adjectives. Then use them to complete the sentences. (Nối các từ trên trái với những từ ở bên phải để tạo thành tính từ ghép. Sau đó sử dụng chúng để hoàn thành câu.)

Guide to answer

1. The speaker’s thought-provoking presentation led to an interesting debate on urbanisation and sustainable development. (Bài thuyết trình kích thích tư duy của người thuyết trình đã dẫn tới một cuộc tranh luận thú vị về đô thị hóa và phát triển bền vững.)

2. We’ll pay less if we use off-peak electricity. (Chúng ta sẽ trả ít tiền hơn nếu sử dụng điện ngoài giờ cao điểm.)

3. My parents prefer living in a place with a well-planned infrastructure and plenty of green space. (Cha mẹ tôi thích sống ở một nơi có cơ sở hạ tầng được quy hoạch cơ sở hạ tầng và có nhiều không gian xanh.)

4. If we can keep track of our carbon footprint, our green lifestyle will have long-term environmental benefi ts. (Nếu chúng ta có thể theo dõi lượng carbon của mình, cuộc sống xah của chúng ta sẽ có những lợi ích lâu dài từ môi trường.)

5. The story of Larry Stewart has attracted worldwide attention. (Câu chuyện của Larry Stewart đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.)

1.3. Task 3 Review 1 lớp 12

Listen and write the correct words in the blanks. Then practise reading the sentences. (Nghe và viết các từ đúng vào chỗ trống. Sau đó, thực hành đọc các câu.) 

Guide to answer

1. My friends have done their homework. They’re in the playground. Let’s go and ask them for help. (Những người bạn của tôi đã làm xong bài tập về nhà của họ. Họ đang ở sân chơi. Hãy đến và nhờ sự giúp đỡ của họ.)

2. The local council rejected the counsel of the environmental group. (Hội đồng địa phương bác bỏ lời khuyên của nhóm môi trường.)

3. Where is the dress I bought yesterday? I’d like to wear it to the party tonight. (Bộ váy hôm qua tôi đã mua ở đâu? Tôi muốn mặc nó tới bữa tiệc tối nay.)

4. He wanted his bed made every day, so he decided to hire a maid(Anh ấy muốn hàng ngày làm chiếc giường của mình, vì vậy anh ấy quyết định thuê một người giúp việc.)

5. I used a red ribbon to mark the pages I read. (Tôi sử dụng một ruy băng màu đỏ để đánh dấu trang tôi đọc.)

1.4. Task 4 Review 1 lớp 12

Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong khung.)

Guide to answer

1. Our class monitor Manh Tung insisted that everyone join/ should join the three-day tour of Sa Pa. (Chủ nhiệm lớp học của chúng tôi, thầy Tùng nhấn mạnh rằng tất cả mọi người sẽ tham gia vào chuyến tham quan Sa Pa 3 ngày.)

2. It is recommended that students complete/ should complete their research on urbanisation before they start the class project. (Khuyến khích học sinh hoàn toàn tìm hiểu về đô thị hóa trước khi họ bắt đầu môn học.)

3. My parents suggested that my elder brother come/ should come back to my home village after graduating from university to help the community. (Bố mẹ tôi khuyên anh trai tôi nên trở về quê sau khi tốt nghiệp đại học để giúp đỡ cộng đồng.)

4. It is essential that cities offer/ should offer access to facilities that many rural areas cannot provide. (Điều cần thiết là các thành phố đề nghi tiếp cận các cơ sở mà nhiều vùng nông thôn không cung cấp được.)

5. It is desirable that villagers be provided/ should be provided with better services, education and job opportunities. (Đó là mong muốn của người dân trong làng được cung cấp dịch vụ, giáo dục và cơ hội việc làm tốt hơn.)

1.5. Task 5 Review 1 lớp 12

Put the verbs in brackets in the past simple or past continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.) 

I (1. walk) ________ home from school one day when I (2. see) ________ an elderly woman.
She (3. stand) ________ on the curb of the pavement, nervously looking up and down the heavy traffic in the street. When I finally (4. come) ________ to where she was standing, I (5. realise) ________ that she was blind.
I (6. stop) ________ , (7. help) ________ her cross the road and (8. lead) ________ her to her home. Later on, I (9. meet) ________ my mother, who (10. wait) ________ for me at the gate.
She (11. say) ________ she (12. worry) ________ about me and (13. wonder) ________ why I was so late.

Guide to answer

1. was walking

2. saw

3. was standing

4. came

5. realised

6. stopped

7. helped

8. led

9. met

10. was waiting

11. said

12. was worrying

13. wondered

I was walking home from school one day when I saw an elderly woman. She was standing on the curb of the pavement, nervously looking up and down the heavy traffic in the street. When I finally came to where she was standing, I realised that she was blind. I stopped, helped her cross the road and led her to her home. Later on, I met my mother, who was waiting for me at the gate. She said she was worrying about me and wondered why I was so late.

Tạm dịch

Một ngày, tôi đang đi bộ từ trường về nhà thì tôi nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi. Bà đang đứng trên lề đường lo lắng nhìn lên và nhìn xuống giao thông đông đúc trên đường. Cuối cùng khi tôi đến chỗ bà đang đứng, tôi nhận ra rằng bà bị mù. Tôi đã dừng lại, giúp bà qua đường và đưa bà về nhà. Sau đó, tôi gặp mẹ tôi, mẹ đang đợi tôi ở cửa. Mẹ nói mẹ đang lo lắng cho tôi và tự hỏi vì sao tôi về muộn vậy.

1.6. Task 6 Review 1 lớp 12

Make compound or complex sentences, use the prompts and the words in brackets (Tạo câu phức hay câu ghép, sử dụng các hướng dẫn và các từ trong ngoặc)

1. students/ keep/ homes/ schools/ green/ clean/ contribute/ Go Green/ campaign (if)

2. burning/ fossil fuels/ emit/ harmful gases/ people/ still/ use/ heating/ cooking (but)

3. city buses/ taxis/ use/ noise reduction devices/ run/ environmentally friendly/ fuels (and)

4. many residents/ coal fires/ cooking/ can/ seriously/ pollute/ air/ city (which)

5. they/ use/ corn/ make/ bio-fuels/ may/ lead/ food shortages (which)

Guide to answer

1. If students (can) keep their homes and schools green and clean, they will contribute to the Go Green campaign. (Nếu các học sinh (có thể) giữ nhà và trường học của mình xanh và sạch, họ sẽ đóng góp cho chiến dịch Go Green.)

2. The burning of fossil fuels emits harmful gases, but people still use them for heating and cooking. (Việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch phát thải ra khí độc, nhưng người ta vẫn dùng chúng để sưởi ấm và nấu ăn.)

3. The city buses and taxis use noise reduction devices and run on environmentally friendly fuels. (Xe buýt và xe taxi của thành phố sử dụng thiết bị giảm tiếng ồn và chạy bằng nhiên liệu thân thiện với môi trường.)

4. Many residents use coal fires for cooking, which can seriously pollute the air of the city. (Nhiều người dân sử dụng than đốt để nấu ăn, điều này có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng đến không khí thành phố.)

5. They use corn to make bio-fuels, which may lead to food shortages. (Họ sử dụng ngô để làm nhiên liệu sinh học, điều này có thể dẫn tới nguồn lương thực bị thiết hụt.)

Bài tập trắc nghiệm Review 1 Language lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Review 1 Language chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Review 1 Language lớp 12.

 • Câu 1: Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions. Theresa May, the second female Britain's prime minister following Margaret Thatcher, revealed in 2013 that she had been given a diagnosis of Type 1 diabetes, a condition that requires daily insulin injections. Asked later how she felt about the diagnosis, she said her approach to it was the same as toward everything in her life: “Just get on and deal with it.” That kind of steeliness brought her to center stage in the aftermath of Britain's vote to leave the European Union and the feuding that erupted in the Conservative Party over who would succeed David Cameron. Ms. May, 59 years old, is the country's longest-serving home secretary in half a century, with a reputation for seriousness, hardwork and above all, determination. She is one of a growing number of women in traditionally male-dominated British politics rising to the upper position of leadership. Born in 1956, Ms. May grew up mainly in Oxfordshire, an only child who was first drawn to the Conservative Party at age 12. As a conscientious student, she never rebelled against her religious upbringing and remains a regular churchgoer. Tellingly, her sports hero was Geoffrey Boycott, a solid, stubborn cricketer who specialized in playing the long game. Like many other Britain's prime minister including Tony Blair, Sir Robert Peel and Margaret Thatcher, she won a place at Oxford. But while almost every other political leader got there by way of Eton College and joined Oxford's hedonistic Bullingdon Club, she attended a state secondary school and had a more sedate university career. After unsuccessful attempts to be elected to the House of Commons in 1992 and 1994, she finally became an MP in 1997 general election. May is known for a love of fashion and in particular distinctive shoes. She even wore leopard-print shoes to her final Cabinet meeting as Home Secretary in early 2016. However, she has been quite critical of the media focusing on her fashion instead of her achievement as a politician. May also describes cooking and walking as primary hobbies, and if someone is raising questions about why walking can be classified as a hobby, she elaborates in a column for Balance magazine, in which she wrote of her battle with diabetes. 

  According to the passage, who is the prime minister coming before Theresa May?

  • A. Tony Blair 
  • B. Margaret Thatcher
  • C. Sir Robert Peel
  • D. David Cameron 
 • Câu 2:

  The most prominent characteristic of Theresa May is ____. 

  • A. stubbornness 
  • B. seriousness
  • C. determination
  • D. hard work 
 • Câu 3:

  Which of the following statements is NOT true?

  • A. British political life is conventionally controlled mainly by men.
  • B. The number of women in politics is increasing.
  • C. Conservative Party didn't have to discuss about who would be the next prime minister.
  • D. Theresa May's toughness was one of the reasons for the Party to choose her for the prime minister position.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần nắm các kiến thức:

 • Các từ vựng: urbanise, dispose, respect, industrialise, distinguish, preserve
 • Nhận biết dipthongs
 • Cách chia dạng đúng của từ 
 • Chia động từ ở thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
 • Kết hợp câu đơn thành câu ghép, câu phức
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)