YOMEDIA

Test Yourself F Unit 15 - 16 lớp 10


Bài học Test Yourself F Tiếng Anh lớp 10 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp bài 15 và bài 16 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Listening - Trang 178

 • Listen and fill each blank with the missing word. (Lắng nghe và điền từ thiếu vào mỗi chỗ trống.)

Well, I think that living in Bangkok is very exciting. I haven't lived here all my life. My family came here when I was (1) ________.But now it is my home. Nearly all my (2) _______ live here. 

It's our (3) _____ city, and very big. From morning till night there are (4) ______ of people on the main streets. Some parts of the city are very (5) ______. I have a long journey to school every day, but I don't mind because it's so (6) ________. There's always something happening in the (7) _______. There are all kinds of people selling things - fruits, (8) ______, cooked food, clothes - everything you could imagine. I really (9) _______ the excitement of the crowded streets and large (10) ______ buildings. I love walking around the streets at the weekend with some other boys from my class.

 • Guide to answer Listening Test Yourself F
 1. ​three
 2. friends
 3. capital
 4. crowds
 5. noisy
 6. interesting
 7. streets
 8. flowers
 9. enjoy
 10. modern
 • Tapescript Listening Test Yourself F English 10

​Well, I think that living in Bangkok is very exciting. I haven't lived here all my life. My family came here when I was three.But now it is my home. Nearly all my friends live here.

It's our capital city, and very big. From morning till night there are crowds of people on the main streets. Some parts of the city are very noisy. I have a long journey to school every day, but I don't mind because it's so interesting. There's always something happening in the streets. There are all kinds of people selling things - fruits, flowers, cooked food, clothes - everything you could imagine. I really enjoy the excitement of the crowded streets and large modern buildings. I love walking around the streets at the weekend with some other boys from my class.

 • Phần dịch bài nghe Thực hành Test Yourself F Tiếng Anh 10

​Tôi nghĩ rằng sống ở Bangkok thật sự thú vị. Tôi chưa dành hết cuộc đời mình sống ở đây. Gia đình tôi đến đây khi tôi lên 3 tuổi. Nhưng hiện tại nó là gia đình của tôi, gần như tất cả bạn bè tôi sống ở đây.

Nó là thủ đô của chúng tôi và rất lớn. Từ sáng đến khuya luôn có những dòng người tấp nập trên các con đường chính. Một số nơi trong thành phố rất náo nhiệt. Mỗi ngày tôi có một chuyến hành trình dài tới trường học, nhưng tôi không thấy phiền vì nó thực sự rất thú vị. Luôn luôn có những điều xảy đến trên những con đường. Có rất nhiều kiểu người buôn bán những thứ như trái cây, hoa, thức ăn nấu chín, quần áo, mọi thứ bạn có thể tưởng tượng. Tôi thực sự thích những điều thú vị trên những con đường đông đúc và những tòa nhà hiện đại. Tôi thích việc đi bộ xung quanh những con đường vào cuối tuần với những cậu bạn cùng lớp.

2. Reading - Trang 178-179

 • Read the passage, and choose A, B, or C that best completes the sentences. (Đọc đoạn văn, và chọn đáp án A, B, hoặc C mà đúng nhất.)

1. Sydney is ___________

A. the capital of Australia

B. the capital of the Asia - Pacific region

C. the capital of New South Wales

2. The population of New South Wales is ________

A. larger than that of other states of Australia

B. smaller than that of other states of Australia

C. as large as that of any other states of Australia

3. The harbour is _______

A. the most important feature of Sydney

B. a dynamic cultural center

C. a cosmopolitan city

4. Sydney has a vibrant cultural life because _______

A. its people come from different parts of the word

B. it was founded by the British

C. it is the top destination for tourists abroad

5. After the 2000 Summer Olympic Games in Sydney __________

A. more people come to Australia through Sydney

B. fewer people come to Australia through Sydney

C. people had a bad opinion of the city

 • Guide to answer Reading Test Yourself F English 10

​(1-C) Sydney is the capital of the New South Wales. (Sydney là thủ đô của vùng New South Wales.)

(2-A) The population of New South Wales is larger than that of other states of Australia. (Dân số vùng New South Wales nhiều hơn dân số của những vùng khác của Úc.)

(3-A) The harbour is the most important feature of Sydney. (Cảng là đặc trưng quan trọng nhất của Sydney)

(4-A) Sydney has a vibrant cultural life because its people come from different parts of the world. (Sydney có một đời sống văn hóa sôi động bởi vì những người ở đây đến từ nhiều nơi trên thế giới.)

(5-A) After the 2000 Summer Olympic Games in Sydney more people come to Australia through Sydney. (Sau thế vận hội thể thao mùa hè 2000 ngày càng nhiều người đến Úc qua Sydney.)

 • Phần dịch bài đọc Test Yourself F Tiếng Anh lớp 10

Sydney, thủ phủ lớn nhất của Úc, nằm trên bờ biển đông nam của đất nước này. Với dân số khoảng 4 triệu người, Sydney là thủ đô của New South Wales, tiểu bang đông dân nhất và có tầm kinh tế quan trọng bậc nhất. Thành phố là một trung tâm văn hóa năng động với nền kinh tế chú trọng về công nghiệp dịch vụ, du lịch, sản xuất và thưong mại quốc tế. Hải cảng Sydney là một trong những trung tâm thưomg mại liên lục địa hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sydney được thành lập là thuộc địa của Anh vào ngày 26 tháng Giêng năm 1788. Ngày nay, hải cảng tự nhiên này trở thành một trung tâm của một thành phố hiện đại và có tầm vóc quốc tế. Dân số Sydney đa dạng với người dân đến từ nhiều nước khác nhau, tạo cho thành phố một cuộc sống văn hóa đa dạng. Đây là thành phố thu hút du khách nước ngoài hàng đầu của Úc, và du lịch cũng là ngành công nghiệp hàng đầu của thành phố này. Việc Sydney đã đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè 2002 đã quảng bá hình ảnh của thành phố ra thế giới như là cửa ngõ để đến nước Úc.

3. Grammar - Trang 179-180

 • Combine the following pair of sentences, changing the second sentence into a non-defining relative clause, and putting it in the correct place. (Nối các cặp câu sau, đổi câu thứ hai thành một mệnh đề không xác định, và đặt nó vào vị trí đúng.)
 1. Their home is quite big and modern. It's in the suburb of the city.
 2. The new English teacher seems to be very friendly. I met her yesterday.
 3. Sandra has got a new job with Capital Insurers. It's a much better company than the last one she worked for.
 4. Her latest novel is really good. I read it on holiday.
 5. This bag is full of books. I carried it all the way from the station.
 • Guide to answer Grammar Test Yourself F English 10
 1. Their house, which is in the suburb of the city, is quite big and modem.
 2. The new English teacher, whom I met yesterday, seems to be very friendly.
 3. Sandra has got a new job with Capital Insurers, which is a much better company than the last one she worked for.
 4. Her latest novel, which I read on holiday, is really good.
 5. This bag, which I carried all the way from the station, is full of books.
 • Put the adjectives in brackets into the comparative or superlative form. (Đặt các tính từ trong ngoặc ở dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất.)

Pam: So how are you enjoying living in the new place? 

Debbie: Oh, it's very nice. The house is much (1) _________ (big) than the one we had in London, and one of the (2) ______ (good) things is being able to walk in the garden.

Pam: So all in all, it's much (3) _______ (good) than London, isn't it?

Debbies: Yes, I think so. In London, it's certainly (4) _______ (polluted), and (5) _____ (stressful). Here it's so much quieter, and that's good for my health.

 • Guide to answer
 1. ​bigger
 2. best
 3. better
 4. more polluted
 5. more stressful

4. Writing - Trang 180

Write a description of Taipei, using the cues below. (Viết một đoạn văn miêu tả về Đài Bắc, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

 • capital city of Taiwan (thủ đô của Đài Loan)
 • founded in the 18th century (được thành lập vào thế kỷ 18)
 • population: 2.3 million (dân số 2.3 triệu người )
 • country's most exciting city (thành phố nhộn nhịp nhất của đất nước)
 • weather: humid, not very pleasant (thời tiết: ẩm ướt và không quá dịu)
 • busy city, crowded streets (thành phố tấp nập, những làn đường đông đúc)
 • famous for excellent museums (nổi tiếng với những bảo tàng tuyệt hảo)

Guide to answer Writing Test Yourself F Unit 15-16

Taipei, the capital of Taiwan, was founded in the 15th century. It has a population of 2.3 million. It is the country's most exciting city although the weather there is humid and not very pleasant. Taipei is a busy city, and the streets are always crowded with people. Taipei is famous for its excellent museums.

5. Bài tập trắc nghiệm Test Yourself F Lớp 10

Trên đây là bài ôn tập thực hành Test Yourself F Tiếng Anh lớp 10 với kiến thức tổng hợp bài 15 và bài 16 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Test Yourself F Unit 15 - 16 Lớp 10.

Câu 12 - Câu 38: Xem trắc nghiệm để thi online

6. Hỏi đáp Test Yourself F Lớp 10

Trong quá trình thực hành và làm bài tập trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

 

YOMEDIA