Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 55 Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):