Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55 Tiến hóa về sinh sản

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A.

   Nếu yếu tố cái có ở mọi cá thể thì được gọi là cá thể đơn tính.

  • B. Nếu yếu tố đực có ở mọi cá thể thì được gọi là cá thể đơn tính.
  • C. Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên cùng một cá thể thì được gọi là cá thể lưỡng tính.
  • D. Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên hai cá thể khác nhau thì được gọi là cá thể lưỡng tính.
  • A.

   Thằn lằn bóng đuôi dài.

  • B. Thỏ hoang.
  • C. Chim bồ câu.
  • D. Ếch đồng.
  • A. Vì trong sự đẻ con, phôi được phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn.
  • B. Vì trong sự đẻ con, phôi được phát triển trong cơ thể của bố nên an toàn hơn.
  • C. Vì trong sự đẻ con, xác suất trứng gặp tinh trùng là thấp hơn.
  • D. Cả A, B, C đều sai.
  • A. Sự phát triển gián tiếp qua biến thái tiến bộ hơn sự phát triển trực tiếp (không có nhau thai).
  • B. Sự thụ tinh ngoài tiến bộ hơn sự thụ tinh trong.
  • C. Sự đẻ con là hình thức sinh sản kém hoàn chỉnh hơn sự đẻ trứng.
  • D. Sự phát triển trực tiếp (có nhau thai) tiến bộ hơn sự phát triển trực tiếp (không có nhau thai).
  • A.

   Nuôi con bằng sữa diều.

  • B. Nuôi con bằng sữa mẹ.
  • C. Mẹ mớm mồi cho con non.
  • D. Con non tự đi kiếm mồi.