YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 44 về Sinh sản vô tính ở động vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.
  • B. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
  • C. Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn. 
  • D. Có khả năng thích nghỉ cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
  • A. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 
  • B. Một cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
  • C. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 
  • D. Một cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
  • A. Trực phân và giảm phân.
  • B. Giảm phân và nguyên phân.
  • C. Trực phân và nguyên phân. 
  • D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.
  • A. Chuyển nhân của tế bào xô ma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.
  • B. Chuyển nhân của tế bào xô ma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.
  • C. Chuyển nhân của tế bào xô ma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới. 
  • D. Chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào xô ma, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.
  • A. Tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích nghi khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi.
  • B. Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.
  • C. Hạn chế của sinh sản vô tính làTạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi. 
  • D. Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.
  • A. Nảy chồi. 
  • B. Trinh sinh.
  • C. Phân mảnh.       
  • D. Phân đôi.
  • A. Phân mảnh, nảy chồi.
  • B. Phân đôi, nảy chồi.
  • C. Trinh sinh, phân mảnh. 
  • D. Nảy chồi, phân mảnh.
  • A. Kiến.
  • B. Ong.
  • C. Rệp. 
  • D. Gà.
  • A. Nảy chồi. 
  • B. Sinh sản vô tính.
  • C. Phân đôi.  
  • D. Phân mảnh.
  • A. Ong chúa. 
  • B. Ong đực.
  • C. Ong đực và ong thợ.  
  • D. Ong thợ.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF