YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 41 Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 41 về Sinh sản vô tính ở thực vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Rễ phụ
  • B. Lóng
  • C. Thân rễ
  • D. Thân bò
  • A. Rêu, hạt trần
  • B. Rêu, quyết
  • C. Quyết, hạt kín 
  • D. Quyết, hạt trần
  • A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
  • B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
  • C. Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 
  • D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
  • A. Phục chế những cây quý, hạ giá thanh cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.
  • B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
  • C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền. 
  • D. Dễ tạo ra nhiều biến dị đi truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống.
  • A. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
  • B. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
  • C. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử. 
  • D. Tạo ra thế hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
  • A. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.
  • B. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.
  • C. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội. 
  • D. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.
  • A. Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
  • B. Tạo được ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
  • C. Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài. 
  • D. Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
  • A. Tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây.
  • B. Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.
  • C. Tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây. 
  • D. Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.
  • A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
  • B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
  • C. Tạo ra cây con giống cây bố và mẹ, có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái 
  • D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
  • A. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
  • B. Tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.
  • C. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt đi truyền. 
  • D. Là hình thức sinh sản phổ biến.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF