YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 121 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 121 sách GK Sinh lớp 10

Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Năm giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào gồm:

1. Sự hấp phụ

  • Gai glicôprôtêin của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào à virut bám vào tế bào.

2. Xâm nhập

  • Đối với virut động vật: virut đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chất sau đó “cởi vỏ” để giải phóng axit nuclêic.
  • Đối với phagơ: enzim lizôzim phá huỷ thành tế bào để bơm axit nuclêic vào, vỏ nằm bên ngoài.

3. Sinh tổng hợp

  • Virut sử dụng nguyên liệu và enzim của tế bào chủ để tổng hợp axit nuclêic và các loại prôtêin cho mình.

4. Lắp ráp

  • Lắp ráp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành virut hoàn chỉnh.

5. Giải phóng

  • Virut phá vỡ tế bào vật chủ để ồ ạt chui ra ngoài.
  • Khi virut nhân lên nhưng không làm tan tế bào gọi là chu trình tiềm tan
  • Khi virut nhân lên làm tan tế bào gọi là chu trình sinh tan.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 121 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 121 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 121 SGK Sinh học 10

Bài tập 4 trang 121 SGK Sinh học 10

Bài tập 5 trang 121 SGK Sinh học 10

Bài tập 8 trang 171 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 172 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 172 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 173 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 173 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 173 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 173 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 174 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 174 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 175 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 183 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 183 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 184 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 184 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 184 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 184 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 5 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 6 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON