YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 121 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 121 sách GK Sinh lớp 10

Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Năm giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào gồm:

1. Sự hấp phụ

  • Gai glicôprôtêin của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào à virut bám vào tế bào.

2. Xâm nhập

  • Đối với virut động vật: virut đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chất sau đó “cởi vỏ” để giải phóng axit nuclêic.
  • Đối với phagơ: enzim lizôzim phá huỷ thành tế bào để bơm axit nuclêic vào, vỏ nằm bên ngoài.

3. Sinh tổng hợp

  • Virut sử dụng nguyên liệu và enzim của tế bào chủ để tổng hợp axit nuclêic và các loại prôtêin cho mình.

4. Lắp ráp

  • Lắp ráp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành virut hoàn chỉnh.

5. Giải phóng

  • Virut phá vỡ tế bào vật chủ để ồ ạt chui ra ngoài.
  • Khi virut nhân lên nhưng không làm tan tế bào gọi là chu trình tiềm tan
  • Khi virut nhân lên làm tan tế bào gọi là chu trình sinh tan.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 121 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1