YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 116 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 5 trang 116 SBT Lịch Sử 9

Quốc hội khoá VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì về một nước Việt Nam thống nhất và về cơ cấu tổ chức Nhà Nước Việt Nam thống nhất ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Trong Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã được nghe và thảo luận, thống nhất ý kiến về các vấn đề như: Báo cáo về kết quả cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976; Ra tuyên bố về đường lối, chính sách cơ bản, xây dựng Hiến pháp của nước Việt Nam thống nhất,… và đặc biệt trong đó có “những vấn đề không thể chờ Hiến pháp mới”(4) quyết định đó là về “tên nước, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô”.

Điều này được khẳng định rõ hơn trong“Đề nghị của Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI về các vấn đề: Tên nước, quốc kỳ, quốc huy, thủ đô, quốc ca, khóa Quốc hội này là khóa thứ mấy, chính thức đặt tên cho Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh” ngày 25 tháng 6 năm 1976. Xin trích một phần:

1. Về tên nước

2. Về quốc kỳ

3. Về quốc huy

4. Về thủ đô

5. Về quốc ca

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 116 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON