Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 21 Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

  • A. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua
  • B. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung
  • C. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi
  • D. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung
 • Câu 2:

  Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?

  • A. Theo mô hình nhà nước thời Lý – Trần
  • B. Theo mô hình cũ của triều Lê sơ
  • C. Giữ nguyên bộ máy quan lại của triều Lê sơ
  • D. Theo mô hình của nhà Minh ở Trung Quốc
 • Câu 3:

  Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là?

  • A. Chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lược của nhà Minh
  • B. Chuẩn bị đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra
  • C. Chuẩn bị chiến tranh xâm lược các nước láng giềng
  • D. Mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam
 • Câu 4:

  Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện

  • A. Nam triều – Bắc triều
  • B. Vua Lê – Chúa Trịnh
  • C. Đàng Ngoài – Đàng Trong
  • D. Họ Trịnh – họ Nguyễn
 • Câu 5:

  Chiến tranh Nam – Bắc triều kết thúc vào năm nào?

  • A. Năm 1545     
  • B. Năm 1565
  • C. Năm 1590     
  • D. Năm 1592
 • Câu 6:

  Trong giai đoạn lịch sử này, tình hình nào tạo điều kiện cho chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê

  • A. Thế lực vua Lê ngày càng yếu
  • B. Vua Lê đồng ý trao quyền lực cho chúa Trịnh
  • C. Họ Trịnh có công chính trong việc đánh đổ nhà Mạc
  • D. Nhà Lê không được quan lại và nhân dân ủng hộ như trước
 • Câu 7:

  Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến ở nước ta, kéo dài trong gần 50 năm của thế kỉ XVII là

  • A. Chiến tranh Nam – Bắc triều
  • B. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn
  • C. Chiến tranh 50 năm
  • D. Chiến tranh Lê – Trịnh – Nguyễn
 • Câu 8:

  Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài

  • A. Sông Mã    
  • B.  Sông La
  • C. Sông Gianh     
  • D. Sông Bến Hải
 • Câu 9:

  Ý nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII?

  • A. Triều Lê sơ tiến hành cải cách hành chính
  • B. Cục diện Nam triều – Bắc triều
  • C. Cục diện Đàng Trong – Đàng Ngoài
  • D. Cục diện vua Lê – chúa Trịnh
 • Câu 10:

  Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI – XVIII là do

  • A. Nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới
  • B. Quyền lợi của các tập đoàn phong kiến trong nước
  • C. Sự phát triển của các vùng miền đất nước theo các chiều hướng khác
  • D. Những biến động của tình hình thế giới tác động đến nước ta

Được đề xuất cho bạn