Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 10 Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 10 về Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Rô-ma bị diệt vong
  • B. Chế độ chiếm hữu nô lệ chấm dứt
  • C. Châu Âu bắt đầu thời kì phong kiến
  • D. A, B, C
  • A. Lãnh chúa
  • B. Vua
  • C. Địa chủ
  • D. Quý tộc
  • A. Kinh tế tự cung tự cấp.
  • B. Mỗi lãnh địa là một đơn vị độc lập, chế độ phong kiến phân quyền.
  • C. Các lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, họ bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô
  • D. A, B, C
  • A. Ang-lô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt
  • B.  Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt
  • C. Ang-lô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt
  • D. Ang-lô Xắc-xông, Phơ-răng, Đông Gốt
  • A. Thủ tiêu bộ máy nhà nước Rô-ma, lập nhiều vương quốc mới như vương quốc Ang-lô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt.
  • B. Chủ đất của chủ nô cũ được chia cho quý tộc và tướng lĩnh quân sự.
  • C. Tự phong các tước vị, hình thành tầng lớp quý tộc.
  • D. A, B, C