RANDOM

pé,scua 's Profile

pé,scua

pé,scua

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 4
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (11)

  • pé,scua : câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 ngày
  • pé,scua : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
  • pé,scua : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • pé,scua : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • pé,scua : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • pé,scua : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • pé,scua : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • pé,scua : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • pé,scua : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • pé,scua : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng