YOMEDIA
ZUNIA12

Tính nhiệt lượng cần để đun sôi 1,5 lít nước ở 25 độ c ?

Tính nhiệt lượng cần để đun sôi 1,5 lít nước ở 25 độ c đựng trong mỗi ấm nhôm có khối lượng 0,5kg . Lấy nhiệt dung riêng của nhôm là 880j/kg.K , nhiệt dung riêng của nước là 4200j/ kg.k

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (38)

 • Tóm tắt:

  V1= 1,5 lít => m1= 1,5kg

  m2= 0,5kg

  t1= 25°C

  t2= 100°C

  C2= 880J/Kg.K

  C1= 4200J/Kg.K

  Nhiệt lượng cần thiết để ấm nhôm nóng lên:

  Q2= m2*C2*\(\Delta t_2\)= 0,5*880*(100-25)= 33000(J)

  Nhiệt lượng cần thiết để nước nóng lên:

  Q1= m1*C1*\(\Delta t_1\)= 1,5*4200*(100-25)= 472500(J)

  Nhiệt lượng tối thiểu để làm sôi ấm nước:

  Q= Q1+Q2= 472500+33000= 505500(J)

  =>>Vậy cần một nhiệt lượng 505500 thì ấm nước sẽ sôi

    bởi Lại Minh Hải 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một nhiệt lượng kế bằng đồng khối lượng 200g chứa 0,5 lít nước ở nhiệt độ 15°C. Người ta thả vào một thỏi nhôm ở 100°C. Nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế khi cân bằng là 20°C. Tính khối lượng của nhôm. Bỏ qua sự mất mát cho môi trường. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K

    bởi Lê Minh Trí 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhìn bài Đạt khó hỉu quạ :V

  Tóm tắt :

  \(m_1=200g=0,2kg\)

  \(V_2=0,5l\rightarrow m_2=0,5kg\)

  \(t_1=t_2=15^oC\)

  \(c_1=380Jkg.K\)

  \(c_2=4200Jkg.K\)

  \(t_3=100^oC\)

  \(t=20^oC\)

  \(m_3=?\)

  Giải :

  Nhiệt lượng lượng kế đồng và nước thu vào để nhiệt độ tăng từ 15 độ C đến 20 độ C là :

  \(Q_{thu}=\left(m_1c_1+m_2c_2\right)\cdot\left(t-t_1\right)\)

  Nhiệt lượng thỏi nhôm tỏa ra để nđộ giảm từ 100 độ C xuống 20 độ C là:

  \(Q_{tỏa}=m_3c_3\cdot\left(t_3-t\right)\)

  Theo ptcb nhiệt ta có Q thu = Q tỏa :

  \(\left(m_1c_1+m_2c_2\right)\cdot\left(t-t_1\right)=m_3c_3\cdot\left(t_3-t\right)\)

  \(\left(0,2\cdot380+0,5\cdot4200\right)\cdot\left(20-15\right)=m_3\cdot880\cdot\left(100-20\right)\)

  \(\Rightarrow m_3\approx0,15kg\)

  Vậy khối lượng của nhôm là 0,15 kg.

    bởi Nguyễn Hoàn 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính nhiệt lượng cần cung cấp 1 căn phòng có kích thước 5m x 3m x 4m để nhiệt d0o65 phòng tăng từ 15°C đến 25°C. Biết KLR của không khí là 1,29kg/\(^{m^{ }3}\), nhiệt dung riêng của không khí là 1020 J/kg.K

    bởi hi hi 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  a= 5m; b= 3m; v= 4m

  t1= 15°C

  t2= 25°C

  D= 1,29 kg/m3

  C= 1020 J/kg.K

  ---------------------------

  Q= ?

  Giải:

  Thể tích của không khí trong căn phòng là:

  V= a*b*c= 5*3*4= 60(m3)

  Khối lượng của không khí trong căn phòng là:

  m= D*V= 1,29*60= 77,4(kg)

  * Nhiệt lượng cần thiết để căn phòng từ 15°C đến 25°C là:

  Q= m*C*(t2-t1)= 77,4*1020*(25-15)= 789480(J)

  =>> Vậy để căn phòng từ 15°C đến 25°C thì cần một nhiệt lượng là 789480(J)

    bởi Kỳ Thanh Nữ 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi nhận một nhiệt lượng 129kJ thì nhiệt độ của bình chứa và nước trong bình tăng lên là 50 do.Tính khối lượng của bình và nước, biết rằng bình được làm bằng nhôm có nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K; khối lượng của cả bình và nước là 1,8kg; nhiệt dung riêng của nước là 4200J/KG.k

    bởi Choco Choco 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  Q = 129kJ = 129000J

  \(\Delta t\) = 50oC

  m = 1,8kg

  c1 = 880J/kg.K

  c2 = 4200J/kg.K

  Nhiệt học lớp 8

  m1 = ?

  m2 = ?

  Giải

  Ta có: \(m_1+m_2=m\Rightarrow m_2=m-m_1\)

  Nhiệt lượng cả nước và bình thu vào để nóng thêm 50oC được tính theo công thức:

  \(Q=\left(m_1.c_1+m_2.c_2\right)\Delta t\\ \Leftrightarrow Q=\left[m_1.c_1+\left(m-m_1\right)c_2\right]\Delta t\\ \Leftrightarrow Q=\left(m_1.c_1+c_2.m-c_2.m_1\right)\Delta t\\ \Leftrightarrow Q=\left[m_1\left(c_1-c_2\right)+c_2.m\right]\Delta t\\ \Leftrightarrow m_1=\dfrac{\dfrac{Q}{\Delta t}-c_2.m}{c_1-c_2}\\ =\dfrac{\dfrac{129000}{50}-880.1,8}{4200-880}=0,3\left(kg\right)\\ \Rightarrow m_2=1,5\left(kg\right)\)

  Khối lượng của bình nhôm là 0,3kg, khối lượng của nước là 1,5kg.

    bởi Nguyễn Hải Triều 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 460g vào nc. Miếng đồng nguội từ 80 độ C xuống còn 20 độ C. Biết nhiệt độ ban đầu của nc là 15 độ C, nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k, của nước là 4200J/kg.k

  a) Tính khối lượng của nước nếu nhiệt mất máy không đáng kể

  b) Tính khối lượng của nc nếu nhiệt mất máy ra môi trường xung quanh là 10%

    bởi nguyen bao anh 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, Đổi 460g=0,46g

  Ta có công thức : Q tỏa=Q thu

  <=> m1.c1.(t1-t)=m2.c2.(t-t2)

  <=> m2 = m1.c1.(t1-t) : c2.(t-t2)

  <=> m2= 0,46.380.(80-20) : [ 4200.(20-15) ]

  <=> m2= 0,5 (kg)

  Vậy khối lượng nước khi nhiệt mất không đáng kể là 0,5kg

    bởi Nguyễn thảo 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong khi làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng of chì , 1 hs thả 1 miếng chì có khối lượng 0,3 kg được nung nóng tới 100 độ C vào 0,25kg nc ở 58,5 độ C làm cho nc nóng lên 60 độ C . Bt nhiệt dung riêng ò nc 4200 J/kg.K

  a.tính nhiệt lượng nc thu được

  b.tính nhiệt dung riêng of chì

    bởi Lê Minh Bảo Bảo 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) nhiệt lượng của nước thu vào là Q1 = m1*c1*(t-t1)

  = 0.25 * 4200 * (60- 58.5) = 1575 J

  b) nhiệt lượng toả ra của miếng chì là Q2 = m2*c2*(t2-t)

  = 0.3 * c2*(100-40) = 12*c2 J

  theo ý a ta có pt cân bằng nhiệt : Q1 = Q2 hay 1575 = 12 * c2

  => c2 = 131.25 J/kg.K

  Vậy nhiệt dung riêng của miếng chì là 131.25 J/kg.K

    bởi nguyễn thị thúy ngân 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • em hãy cho biết nhiệt lượng cần cung cấp cho con người hoạt động người ta thường dùng đơn vị nào ?mối quan hệ giữa đơn vị ấy với đơn vị jun?

    bởi Nguyễn Thủy 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đơn vị đo nhiệt lượng cần cung cấp cho con người hoạt động là kJ

  Mối quan hệ giữa đơn vị kJ và J là 1kJ = 1000J

  Được chưa

    bởi Nguyễn Ngọc Mai 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để đun 5l rượu bằng một nồi nhôm từ nhiệt độ ban đầu 20*C lên tới 25*C cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của rượu là 789kgm3

    bởi Dương Quá 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tom tat

  V=5l=0,005 m\(^3\)

  c=2500 J/kg.k

  D=789 Kg/m\(^3\)

  t1=20*C

  t2=25*C

  -----------------

  Q= ?

  Giai

  Ta co

  m=D.V=789.0,005 =3,945 kg

  Nhiet luong ma ruou can thu vao de nong len la

  Q=m.c.(t2-t1)=3,945.2500.(25-20)=49 312,5 J

  Vay nhiet luong ma ruou can thu vao de nong len la 49312,5 J

    bởi Phương ThảO 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối chì tăng thêm 10 độ C sau khi nhận nhiệt lượng 1300J.Khối lượng chì là?

  A.10g

  B.1000g

  C.100g

  D.10000g

  Bạn nào biết thì trình bày cách giải giúp mình luôn nhé ! Thanks !!!!

    bởi Tieu Dong 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt dung riêng của chì là 130 J/kg.K.

  Ẩn ở đây là khối lượng chì :

  \(Q=m.c.\Delta t\)

  \(\Leftrightarrow1300=m\cdot130\cdot10\)

  \(\Rightarrow x=1\left(kg\right)=1000\left(g\right)\)

  Vậy khối lượng chì là 1000g => Chọn B.

    bởi Nguyễn Giang 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho em hỏi câu này vì em giải hết nhưng câu này em ko hiểu
  Nhúng một thỏi kim loại có khối lượng 1kg được nung nóng tới 99,5 độ c vào 5kh nước ở nhiệt độ 25 độ. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 28 độ c. Bỏ qua nhiệt lượng hao phí trong quá trình trao đổi nhiệt
  a. Tính nhiệt lượng của nước thu vào? Cho nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K
  b. Xác định nhiệt dung riêng của thỏi kim loại
  xin giúp em ạ

    bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1= 1kg

  m2= 5kg

  t= 28ºC

  t1= 99,5ºC

  t2= 25ºC

  C2= 4190 J/kg.K

  Nhiệt lượng nước thu vào là:

  Q2= m2*C2*\(\Delta t_2\)= 5*4190*(28-25)= 62850(J)

  Theo bài ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  Q1=Q2

  <=> m1*C1*\(\Delta t_1\)=Q2

  <=> 1*C1*(99,5-28)= 62850

  => C1= 879,02 J/kg.K

  Vậy nhiệt dung riêng của thỏi kim loại là: 879,02 J/kg.K

    bởi Bạch Quốc 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm nhôm nặng 0,8 kg đựng 6 kg nước đang ở 25độ C. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước trong ấm nhôm ở 100 độ C. Cho Cnhôm = 880 J(kg.K), Cnước = 4200 J/(kg.K) và bỏ qua mọi hao phí nhiệt với môi trường bên ngoài

    bởi Long lanh 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1= 0,8kg

  m2= 6kg

  t1= 25°C

  t2= 100°C

  Nhiệt lượng cần thiết để ấm nhôm nóng tới 100°C là:

  Q1= m1*C1*\(\Delta t_1\)= 0,8*880*(100-25)= 52800(J)

  Nhiệt lượng cần thiết để nước nóng tới 100°C là:

  Q2= m2*C2*\(\Delta t_2\)= 6*4200*(100-25)= 1890000(J)

  Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi ấm nước là:

  Q= Q1+Q2= 52800+1890000= 1942800(J)

    bởi Nguyễn Dương 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thả 1 miếng đồng có khối lượng 200g vào 1 cốc nước có khối luongla 0.5 lít .biết nhiệt độ ban đầu của miếng đồng là 100 độ c và nhiệt độ của cốc nước là 25 độ c.Hãy tính nhiệt độ lúc cân bằng

    bởi Nguyễn Trọng Nhân 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • gọi t là nhiệt độ cân bằng ta có :

  phương trình cân bằng nhiệt

  0,2.380.(100-t)=0.5.4200.(t-25)

  =>7600-76t=2100t-52500

  =>60100=2176t

  => t ~27.62 độ

    bởi Nguyễn Văn HIếu 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tính nhiệt lượng để đun sôi 1 ấm nước từ 20 độ c biết ấm nước làm bằng nhôm khối lượng của ấm là 0.5kg và của nước là 2.5 lít

    bởi Lê Trung Phuong 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • để ấm nhôm tăng nhiệt lượng lên 100 độ cần một nhiệt lượng là

  0,5.380.(100-20)=15200J

  để nước tăng lên 100 độ cần

  2,5.4200.(100-20)=840000J

  vậy để đun sôi ấm nước trên ta cần một nhiệt lượng là :15200+840000=855200J=855,2kJ

    bởi Luong Chi Cuong 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một thỏi sắt nặng 5kg có nhiệt độ 80°C được thả vào một 10 lít nước ở nhiệt độ 20°C. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4200 J/(kg.K). Hãy tính nhiệt độ của nước và sắt khi có cân bằng nhiệt.

    bởi Mai Hoa 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi t là nhiệt độ khi cân bằng nhiệt, kí hiệu t1 = 80oC, t2 = 20oC, m1 = 5kg, V = 10l = 0,01m3.

  Do thỏi sắt có nhiệt độ lớn hơn nước nên nhiệt năng sẽ truyền từ thỏi sắt sang nước.

  Khối lượng của nước: m2 = D.V = 1000.0,01 = 10(kg)

  Nhiệt lượng thỏi sắt tỏa ra đến khi có cân bằng nhiệt:

  Q1 = m1.csắt.(t1-t) = 5.460(80-t) = 184000-2300t

  Nhiệt lượng nước thu vào đến khi có cân bằng nhiệt:

  Q2 = m2.cnước.(t-t2) = 10.4200(t-20) = 42000t-840000

  Theo phương trình cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng sắt tỏa ra:

  Q1 = Q2

  => 184000-2300t = 42000t-840000

  => 1024000 = 44300t

  => t \(\approx\) 23,115 (oC)

  Vậy nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 23,115oC.

    bởi Phạm Thắng 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm nhôm khối lượng 500g chứa 2 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu là 20oC

    bởi thi trang 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1= 500g= 0,5kg

  V2= 2 lít => m2= 2kg

  t1= 20°C

  t2= 100°C

  C1= 880 J/kg.K

  C2= 4200 J/kg.K

  ------------------------

  Q=?

  Giải:

  Nhiệt lượng cần thiết để ấm nhôm nóng tới 100°C là:

  Q1= m1*C1*(t2-t1)= 0,5*880*(100-20)= 35200(J)

  Nhiệt lượng cần thiết để nước trong ấm nóng tới 100°C là:

  Q2= m2*C2*(t2-t1)= 2*4200*(100-20)= 672000(J)

  Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi ấm nước là:

  Q= Q1+Q2= 35200+672000= 707200(J)= 707,2(kJ)

  =>> Vậy muốn đun sôi ấm nước thì cần một nhiệt lượng bằng 707,2kJ

    bởi Nguyen Duy 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trong khi làm thí ngiệm để xác định nhiệt dung riêng của chì, một học sinh thả 1 miếng chì có khối lượng 0,3 kg được nung nóng tới 100 C vào 0,25kg nước ở 58,5 C làm cho nước nóng lên đến 60C . biết nhiệt ding riêng của nước là 4200J/kg.K.

  a) tính nhiệt lượng nước thu được.

  b) tính nhiệt dung riêng của chì

    bởi thi trang 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m_1=0,3\left(kg\right)\\ m_2=0,25\left(kg\right)\\ t_1=100^oC\\ t_2=58,5^oC\\ t=60^oC\\ c_2=4200\dfrac{J}{kg}.K\\ -------------\\ a,Q_{thu}=?\left(J\right)\\ b,c_1=?\left(\dfrac{J}{kg}.K\right)\)

  _________________________________

  Giaỉ:

  a, \(Q_{thu}=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)\\ =0,25.4200.\left(60-58,6\right)=1575\left(J\right)\)

  b, Theo PT cân bằng nhiệt, ta có:

  \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\\ < =>m_1.c_1.\left(t_1-t\right)=1575\\ < =>0,3.c_1.\left(100-60\right)=1575\\ < =>12c_1=1575\\ =>c_1=\dfrac{1575}{12}=131,25\left(\dfrac{J}{kg}.K\right)\)

    bởi Vũ Thành Trung 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả một miếng đồng nặng 7 kg đang ở nhiệt độ 95 độ C chìm hồn tồn trong 3.8 kg nước ở 25 độ C

  a Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và nước thay dổi ntn?

  b Bỏ qua mọi hao phí nhiệt với môi trường bên ngoài , tìm nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt. Cho Cđồng=380J/kg.K, Cnước= 4200J/kg.K

    bởi thu hảo 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1= 7kg

  m2= 3,8kg

  t1= 95°C

  t2= 25°C

  C1= 380 J/kg.K

  C2= 4200 J/kg.K

  -------------------------

  a, Nhiệt năng của miếng đồng tỏa ra bằng nhiệt năng của nước thu vào..

  b, Nhiệt lượng của miếng đồng tỏa ra là:

  Q1= m1*C1*(t1-t)= 7*380*(95-t)

  Nhiệt lượng nước thu vào:

  Q2= m2*C2*(t-t2)= 3,8*4200*(t-25)

  * Theo bài ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  Q1=Q2

  <=> 7*380*(95-t)= 3,8*4200*(t-25)

  => t= 35°C

  =>> Vậy nhiệt độ khi hệ cân bằng là 35°C

    bởi Nguyễn Thị Thùy Linh 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Gọi t1 là nhiệt độ ban đầu của nước, t2 là nhiệt độ nước khi sôi.

  Nước có nhiệt độ sôi là 100oC vậy nhiệt lượng cần cung cấp để đun nước đến khi sôi là:

  \(Q=m.c.\left(t_2-t_1\right)=3.4200.\left(100-25\right)=945000\left(J\right)\)

  b) Gọi t3 là nhiệt độ khi nước đã hạ nhiệt.

  Nhiệt lượng nước tỏa ra trong thời gian hạ nhiệt:

  \(Q=m.c\left(t_2-t_3\right)=3.4200\left(100-40\right)=756000\left(J\right)\)

    bởi HÀ VĂN VIỆT 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giúp mình giải câu này với cảm ơn các bạn

  Thả một miếng nhôm có khối lượng 0,5kg vào 2lit nước miếng nhốm nguội đi từ 80*c xuống 25*c tính nhiệt lượng của nước thu vào cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.k nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.k tính độ tăng nhiệt độ của nước

    bởi thanh duy 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  mnhôm = 0.5 kg

  1nhôm = 80 °C

  Cnhôm = 880 J/kg.k

  Vnước = 2 Lit

  2 = 25 °C

  Cnước = 4200 J/kg.k

  _______________________

  QTV = ?

  \(\Delta\)nước = ?

  Giải:

  Ta có:

  Vnước = 2 L = 2 dm3 = 0.002 ( m3 )

  Dnước = 1 000 ( kg/ m3 )

  Dnước = \(\dfrac{m_{nước}}{V_{nước}}\) \(\Rightarrow\) mnước = Dnước . Vnước = 1 000 . 0.002 = 2 ( kg )

  Vậy khối lượng nước là 2 kg

  Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  QTR = QTV

  \(\Leftrightarrow\)QTV = mnhôm . Cnhôm . ( t°1nhôm - t°2 )

  \(\Leftrightarrow\)QTV = 0.5 . 880 . ( 80 - 25 )

  \(\Leftrightarrow\)QTV = 24 200 ( J )

  Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  QTR = QTV

  \(\Leftrightarrow\)mnhôm . Cnhôm . ( t°1nhôm - t°2 ) = mnước . Cnước . ( t°2 - t°1nước )

  \(\Leftrightarrow\)0.5 . 880 . ( 80 - 25 ) = 2 . 4200 . ( 25 - t°1nước )

  \(\Leftrightarrow\)24 200 = 8 400 ( 25 - t°1nước )

  \(\Leftrightarrow\)24 200 = 210 000 - 8400 t°1nước

  \(\Leftrightarrow\)8400 t°1nước = 210 000 - 24 200

  \(\Leftrightarrow\)8400 t°1nước = 185 800

  \(\Leftrightarrow\)1nước \(\approx\) 22.12 ​°C

  Vậy nhiệt lượng của nước thu vào là 24 200 J, độ tăng nhiệt độ của nước là xấp xỉ 22.12 ​°C

    bởi Thùy Linh Nguyễn 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đun 3kg nước ở nhiệt độ 40độ c nóng lên 80độ c . Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước? Biết C(nuớc) =4200 J https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.kg

    bởi thanh duy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Độ chên lệch nhiệt độ của nước là:

  80-40=40(độ c)

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước là:

  Q=3.4200.40=504000(jun)

    bởi Thị Nguyệt Đinh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON