AMBIENT

Tính tổng x+y biết 8^y=2^(x+8) và 3^x=9^(y-1)

bởi Việt Long 08/05/2019

Cho 2 số x; y biết \(8^y=2^{x+8}\)\(3^x=9^{y-1}\). Khi đó 2 số x; y có tổng bằng ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}8^y=2^{x+8}\\3^x=9^{y-1}\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(2^3\right)^y=2^{x+8}\\3^x=\left(3^2\right)^{y-1}\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2^{3y}=2^{x+8}\\3^x=3^{2\left(y-1\right)}\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}3y=x+8\\x=2\left(y-1\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}3y=x+8\\x=2y-2\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}3y=2y-2+8\\x=2y-2\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}3y-2y=6\\x=2y-2\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=6\\x=2y-2\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=6\\x=10\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow x+y=10+6=16\)

  Vậy tổng của x và y là 16

  bởi Mày Làm Được 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>