AMBIENT

Tìm x:y biết x, y thỏa (x+2y-3)^2016+|2x+3y-5|=0

bởi Ha Ku 08/05/2019

1/ Cho x;y là các số thỏa mãn ( x + 2y - 3)2016 + | 2x + 3y - 5| = 0. Tìm x:y?

2/ Tập hợp các số nguyên x để x + 4/ x+1 < 0

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1/ \(\left(x+2y-3\right)^{2016}+\left|2x+3y-5\right|=0\)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x+2y-3\right)^{2016}\ge0\forall x,y\\\left|2x+3y-5\right|\ge0\forall x,y\end{matrix}\right.\)

  Dấu ''='' xảy ra \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+2y-3=0\\2x+3y-5=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+2y=3\\2x+3y=5\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=1\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(\left(x;y\right)=\left(1;1\right)\)

  2/ \(\dfrac{x+4}{x-1}< 0\)

  TH1: \(\left\{{}\begin{matrix}x+4>0\\x+1< 0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x>-4\\x< -1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow-4< x< -1\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-2\\x=-3\end{matrix}\right.\)

  TH2: \(\left\{{}\begin{matrix}x+4< 0\\x+1>0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x< -5\\x>-1\end{matrix}\right.\)(vô lý)

  Vậy có 2 giá trị \(x\) t/m đó là:\(\left\{{}\begin{matrix}x=-2\\x=-3\end{matrix}\right.\)

  bởi le Thi Truc 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>