Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5 Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 5 về Lũy thừa của một số hữu tỉ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Tích của \({3^4}{.3^6}\) bằng:

  • A. \(3^2\)
  • B. \(9^2\)
  • C. \({3^{10}}\)
  • D. \(9^6\)
 • Câu 2:

  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

  \({a^n}:{a^2}\) bằng

  • A. \({a^{n - 2}}\)
  • B. \({a^{n + 2}}\)
  • C. \({a^{2n}}\)
  • D. \({\left( {a:a} \right)^{n - 2}}\)
 • Câu 3:

  Tìm giá trị của n biết: \({4^n} + {4^{n + 1}} = 80\)

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 4:

  Cho \({\left( {2{\rm{x}} + 1} \right)^3} = - 8\). Giá trị của x là:

   

  • A. -3
  • B. \(- \frac{3}{2}\)
  • C. \(\frac{4}{3}\)
  • D. Không có giá trị nào của x thỏa
 • Câu 5:

  Các số tự nhiên n thỏa \({3.3^2} \le {3^n} < {3^5}\) là?

  • A. n = 3
  • B. n = 4
  • C. \(n \in \left\{ {3;4} \right\}\)
  • D. \(n \in \left\{ {3;4;5} \right\}\)
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn