Tìm x, y biết x/5=y/3 và x^2-y^2=4

bởi het roi 17/01/2019

cho \(\frac{x}{5}\) =\(\frac{y}{3}\)\(^{x^2}\) -\(y^2\) =4

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Đặt \(\frac{x}{5}=\frac{y}{3}=k\)

  \(\Rightarrow x=5k,y=3k\)

  \(x^2-y^2=4\)

  \(\Rightarrow\left(5k\right)^2-\left(3k\right)^2=4\)

  \(\Rightarrow5^2.k^2-3^2.k^2=4\)

  \(\Rightarrow k^2\left(5^2-3^2\right)=4\)

  \(\Rightarrow k^2.16=4\)

  \(\Rightarrow k^2=\frac{1}{4}\)

  \(\Rightarrow k=\pm\frac{1}{2}\)

  +) \(k=\frac{1}{2}\Rightarrow x=\frac{5}{2},y=\frac{3}{2}\)

  +) \(k=\frac{-1}{2}\Rightarrow x=\frac{-5}{2},y=\frac{-3}{2}\)

  Vậy cặp số \(\left(x;y\right)\)\(\left(\frac{5}{2};\frac{3}{2}\right);\left(\frac{-5}{2};\frac{-3}{2}\right)\)

  bởi Mai Ngọc Thảo 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan