AMBIENT

Tìm hai số x và y sao cho x+y=xy=x:y

bởi trang lan 08/05/2019

Các vị ơi~Các vị giúp mị mấy bài này nha~Nha nha~Đi mừ~Nha

Câu 1

a,Tính giá trị của biểu thức sau:

P=51:\(\left(\dfrac{2,5+\dfrac{5}{17}-\dfrac{5}{13}}{1,5+\dfrac{3}{17}-\dfrac{3}{13}}-\xrightarrow[1\dfrac{3}{4}-0,7+\dfrac{1}{2}]{1,5-0,6+\dfrac{3}{7}}\right)\)

b,tìm x biết:\(\)\(I2x^2+I2x-5II=2x^2+1\)

Các vị ơi~Cái ký hiệu giá trị á~Mị ghi là chữ I nha~

Câu 2

Cho a,b,c là 3 số thực dương thỏa mãn

\(\dfrac{a+b}{c}=\dfrac{b+c}{a}=\dfrac{c+a}{b}\)

Hãy tính giá trị của biểu thức

A=\(\left(1+\dfrac{b}{a}\right)\)\(\left(1+\dfrac{a}{c}\right)\)\(\left(1+\dfrac{c}{b}\right)\)

Tìm tập hợp các số nguyên x sao cho

\(\left(2x^2+3\right)\left(x^2-3\right)\left(x^2-25\right)< 0\)

Câu 3

a,Tìm hai số x và y sao cho x+y=xy=x:y(y không bằng 0)

b,Cho 3 số x,y,z thỏa mãn xyz=1.Chứng minh rằng

\(\dfrac{1}{xy+x+1}+\dfrac{y}{yz+y+1}+\dfrac{1}{xyz+yz+y}=1\)

Câu 4

Chứng minh rằng p là tích của n số nguyên tố đầu tiên thì p+1 và p-1 không thể là các số chính phương

Câu 5

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn \(\widehat{ABC}=2\widehat{C}\) đường cao AH.Trên tia đối của tia BH lấy điểm D sao cho BD=BH,đường thẳng DH cắt AC ở K.Chứng minh rằng

a,Tam giác HKC là tam giác cân

b,KA=KC

c,AD=HC

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Câu 3:

  a, \(x+y=xy\Rightarrow x=y\left(x-1\right)\)

  \(x+y=x:y\Rightarrow x+y=y\left(x-1\right):y\Rightarrow x+y=x-1\)

  \(\Rightarrow y=-1\)

  Thay y = -1 vào \(x+y=xy\Rightarrow x-1=-x\Rightarrow x=\dfrac{1}{2}\)

  Vậy \(x=\dfrac{1}{2};y=-1\)

  b, \(\dfrac{1}{xy+x+1}+\dfrac{y}{yz+y+1}+\dfrac{1}{xyz+yz+y}\)

  \(=\dfrac{xyz}{xy+x+xyz}+\dfrac{y}{yz+y+1}+\dfrac{1}{yz+y+1}\)

  \(=\dfrac{xyz}{x\left(y+1+yz\right)}+\dfrac{y}{yz+y+1}+\dfrac{1}{yz+y+1}\)

  \(=\dfrac{yz}{yz+y+1}+\dfrac{y}{yz+y+1}+\dfrac{1}{yz+y+1}=\dfrac{yz+y+1}{yz+y+1}\)

  \(=1\)

  bởi Trần Huynh Hoa 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>