AMBIENT

Chứng minh x^2y/(y+1/2)+xy^2/(x+1/2) < 1/2 biết x+y=1

bởi Duy Quang 26/04/2019

Cho 2 số dương x,y thỏa mãn x+y=1.Chứng minh: \(\dfrac{x^2y}{y+\dfrac{1}{2}}+\dfrac{xy^2}{x+\dfrac{1}{2}}\) <\(\dfrac{1}{2}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Vì x,y là số dương \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}y+0,5-y< y+0,5\\x+0,5-x< x+0,5\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x^2y}{y+0,5-y}>\dfrac{x^2y}{y+0,5}\\\dfrac{xy^2}{x+0,5-x}>\dfrac{xy^2}{x+0,5}\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\dfrac{x^2y}{y+0,5}+\dfrac{xy^2}{x+0,5}< \dfrac{x^2y}{y+0,5-y}+\dfrac{xy^2}{x+0,5-x}=\dfrac{x^2y}{0,5}+\dfrac{xy^2}{0,5}=2x^2y+2xy^2=2xy\left(x+y\right)=2xy\cdot1=2xy\left(1\right)\)Đặt x=0,5+m; y=0,5+m thì x+y=0,5+m+0,5-m=1(thỏa mãn đề bài)

    \(\Rightarrow xy=\left(0,5+m\right)\cdot\left(0,5-m\right)=0,5\cdot0,5+0,5m-0,5m-m\cdot m=0,25-m^2\)Vì:\(m^2\ge0\Rightarrow0,25-m^2\le0,25\Rightarrow xy\le0,25\Rightarrow2xy\le0,25\cdot2=0,5\left(2\right)\)Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\dfrac{x^2y}{y+0,5}+\dfrac{xy^2}{x+0,5}< 0,5=\dfrac{1}{2}\)

    bởi Lê Thị Lan Anh 26/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>