Lũy Thừa Lớp 6

bởi Nguyễn Quỳnh Trang ngày 13/08/2017

Câu 1: Tìm các chữ số tự nhiên x, y:

5n+1 + 5n = 750

Câu 2: Tính:

a, A = (  313 + 9 . 37 ) : ( 311 + 37 ) ;

b, B = ( 517 + 53 ) : ( 516 + 25 ) ;

c, C = ( 313 . 99 - 15 . 314 ) : ( 317 : 32 ) ;

d, D = ( 210 . 13 + 210 . 65 ) : ( 28 . 3 . 13 );

e, E = 525 : 523 + 32 . 23 - 25.

Câu trả lời (3)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan