YOMEDIA

Nguyễn Quỳnh Trang's Profile

Nguyễn Quỳnh Trang

Nguyễn Quỳnh Trang

01/01/1970

Số câu hỏi 9
Số câu trả lời 4
Điểm 33
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (31)

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Giups mik vssss Cách đây 3 tháng

  f

  1, Tìm các số tự nhiên x,y sao cho: p^x = y^4 + 4 biết p là số nguyên tố

  2, Tìm tất cả số tự nhiên n thỏa mãn 2n + 1, 3n + 1 là các số cp, 2n + 9 là các số ngtố

  3, Tồn tại hay không số nguyên dương n để n^5 – n + 2 là số chính phương

  4, Tìm bộ số nguyên dương ( m,n ) sao cho p = m^2 + n^2 là số ngtố và m^3 + n^3 – 4 chia hết cho p

  5, Cho 3 số tự nhiên a,b,c thỏa mãn điều kiện: a – b là số ngtố và 3c^2 = ab  +c ( a + b )

  Chứng minh: 8c + 1 là số cp

  6, Cho các số nguyên dương phân biệt x,y sao cho ( x – y )^4 = x^3 – y^3

  Chứng minh: 9x – 1 là lập phương đúng

  7, Tìm các số nguyên tố a,b,c sao cho a^2 + 5ab + b^2 = 7^c

  8, Cho các số nguyên dương x,y thỏa mãn x > y và ( x – y, xy + 1 ) = ( x + y, xy – 1 ) = 1

  Chứng minh: ( x + y )^2 + ( xy – 1 )^2  không phải là số cp

  9, Tìm các số nguyên dương x,y và số ngtố p để x^3 + y^3 = p^2

  10, Tìm tất cả các số nguyên dương n để 49n^2 – 35n – 6 là lập phương 1 số nguyên dương

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Vật Lí........ Cách đây 8 tháng

  Một quả táo đang rơi có những lực nào tác động lên vật! Dưới tác dụng của những lực đó quả táo chuyển động thế nào????

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Chiều em cần rồi! Mọi người giúp em với! Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Chiều em cần rồi! Mọi người giúp em với! Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Chiều em cần rồi! Mọi người giúp em với! Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: ƯCLN, BCNH, TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN Cách đây 2 năm

  Tìm các số tự nhiên \(n\) để:

  a, ( 7\(n\) + 13, 2\(n\) + 4 ) = 1

  b, ( 18\(n\) + 3, 21\(n\) + 7 ) = 1

  c, ( 3\(n\) + 2, \(n\) + 2 ) = 1

  d, ( 2\(n\) + 5, \(n\) + 1 ) = 1

  e, (  9\(n\) + 24, 3\(n\) + 4 ) = 1

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: ƯCLN, BCNH, TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN Cách đây 2 năm

  1,

  a, Tìm ƯCLN( 18, 36, 80 )

  b, Tìm ƯCLN( 124, 96, 248 )

  c, Tìm BCNH( 98, 254 )

  d, Tìm BCNH( 24, 36, 124 )

  e, Tìm \(n\) biết \(n\) \(\vdots\) 24, \(n\) \(\vdots\) 32, \(n\) \(\vdots\) 92 và \(n\) nhỏ nhất.

  f,  Tìm \(n\) biết 48 \(\vdots\) \(n\), 92 \(\vdots\) \(n\), 136 \(\vdots\) \(n\) và \(n\) lớn nhất.

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: ƯCLN, BCNH, TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN Cách đây 2 năm

  Tìm các số tự nhiên \(n\) để:

  a, ( 7\(n\) + 13, 2\(n\) + 4 ) = 1

  b, ( 18\(n\) + 3, 21\(n\) + 7 ) = 1

  c, ( 3\(n\) + 2, \(n\) + 2 ) = 1

  d, ( 2\(n\) + 5, \(n\) + 1 ) = 1

  e, (  9\(n\) + 24, 3\(n\) + 4 ) = 1

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: ƯCLN, BCNH, TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN Cách đây 2 năm

  1,

  a, Tìm ƯCLN( 18, 36, 80 )

  b, Tìm ƯCLN( 124, 96, 248 )

  c, Tìm BCNH( 98, 254 )

  d, Tìm BCNH( 24, 36, 124 )

  e, Tìm \(n\) biết \(n\) \(\vdots\) 24, \(n\) \(\vdots\) 32, \(n\) \(\vdots\) 92 và \(n\) nhỏ nhất.

  f,  Tìm \(n\) biết 48 \(\vdots\) \(n\), 92 \(\vdots\) \(n\), 136 \(\vdots\) \(n\) và \(n\) lớn nhất.

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã kết bạn Lê Văn Duyệt Cách đây 2 năm

Điểm thưởng gần đây (17)

 • Nguyễn Quỳnh Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Quỳnh Trang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm