bài 1 SGK trang 73 lớp 7

bởi Nguyen Long ngày 04/01/2018

in một phần trang tính hoặc in nhiều trang tính

có dữ liệu trên trang tính trong cùng một tệp bảng tính. Muốn

chỉ in 1 phần nhỏ của trang tính

in nhiều vùng dữ liệu tách rời nhau trên cùng1 trang tính

in nhiều trang tính

hãy tìm hiểu khả năng thực hiện các yêu cầu nói trên

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn