Trình bài thí nghiệm của menđen về một cặp tính trạng

bởi ta minh ngày 27/09/2017

Trình bài thí nghiệm của menđen về một cặp tính trạng

Câu trả lời (1)

 • Thí nghiệm của Menđen thực hiện trên đậu Hà Lan. Ông tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

  Đậu Hà Lan có đặc điểm là tự thụ phấn nghiêm ngặt. Menđen đã đã tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

  • Trước hết, ông cắt bỏ nhị từ khi chưa chín ở hoa của cây chọn làm mẹ để ngăn ngừa sự tự thụ phấn.
  • Khi nhị đã chín, ông lấy phấn của các hoa trên cây được chọn làm bố rắc vào đầu nhụy hoa của các hoa đã được cắt nhị ở trên cây được chọn làm mẹ.
  • F1 được tạo thành tiếp tục tự thụ phấn để cho ra F2.

  Kết quả một số thí nghiệm của Menđen được trình bày như sau:
   

  P F1 F2 Tỉ lệ kiểu hình F2
  Hoa đỏ x Hoa trắng Hoa đỏ 705 hoa đỏ; 224 hoa trắng  
  Thân cao x Thân lùn Thân cao 787 thân cao; 277 thân lùn  
  Qủa lục x Quả vàng Quả lục 428 quả lục; 152 quả vàng  

  Các tính trạng của cơ thể như hoa đỏ, hoa trắng, thân cao, thân lùn, quả lục, quả vàng được gọi là kiểu hình. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể. Trên thực tế, khi nói tới kiểu hình của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài tính trạng đang được quan tâm như màu hoa, màu quả, chiều cao cây...

  Dù thay đổi vị trí của các giống làm cây bố và cây mẹ như giống hoa đỏ làm bố và giống hoa trắng làm mẹ, hay ngược lại, kết quả thu được của 2 phép lai đều như nhau.

  Menđen gọi tính trạng biểu hiện ngay ờ F1 là tính trạng trội (hoa đỏ, thần cao, quả lục), còn tính trạng đến F2 mới được biểu hiện là tính trạng lặn (hoa trắng, thân lùn, quả vàng).

  bởi Suong dem ngày 27/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

-->