YOMEDIA

Tại sao nói Đảng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba yếu tố

bởi Kim Jung Jin 09/01/2019

tại sao nói Đảng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba yếu tố:

Chủ nghĩa Mác - Lê nin

phong trào công nhân

phong trào yêu nước

các bạn giúp mik nhé! mik đang cần gấp lắm ạ!

ADSENSE

Câu trả lời (4)

 • - Nói đến các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản, xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước Nga và của phong trào công nhân châu Âu, Lênin nêu hai yếu tố, đó là sự kết hợp chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân. Còn khi đề cập đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh hai yếu tố là chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân, còn kể đến yếu tố thứ ba, đó là phong trào yêu nước. Đây là một Luận điểm quan trọng của Hồ Chí Minh về sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  + Đúng vậy sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3–2–1930 không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự tác động, vận động và phát triển tất yếu, chín muồi của ba nhân tố kết hợp : chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chủ nghĩa Mác Lênin trang bị lí luận, chỉ ra mục tiêu, lí tưởng, nhiệm vụ, phương pháp khoa học, soi đường dẫn lối cho giai cấp vô sản và quần chúng lao động tiến hành đấu tranh cách mạng xoá bỏ chế độ xã hội cũ, chế độ người áp bức bóc lột người và xây dựng xã hội mới, xã hội XHCN và cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác Lênin còn chỉ ra : Trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù giai cấp và trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, giai cấp công nhân cần phải lập ra Đảng vô sản của mình, Đảng đó phải là bộ tham mưu, đội tiên phong của giai cấp công nhân, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, Đảng đó phải là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Chủ nghĩa Mác Lênin được truyền bá, thâm nhập vào Việt Nam trở thành nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Đảng.

  + Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam : cứu nước theo con đường cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin. Từ năm 1921 đến 1930, Người đã tích cực hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Nhờ những đóng góp thiết thực của Người : xuất bản báo chí, viết bài, báo cáo tham luận... đặc biệt là hai tác phẩm nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp và Đường Kách mệnh những tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin đã ngày càng được thâm nhập rộng rãi vào Việt Nam. Thông qua việc sáng lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và các hoạt động của nó, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện được việc truyền bá và giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin cho quần chúng lao động và giai cấp công nhân Việt Nam.

  + Qua đó, vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin đã được thể hiện : những tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN đã thức tỉnh những người Việt Nam hướng theo con đường cách mạng đúng đắn, đó là con đường cách mạng vô sản ; Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng XHCN ; xác định đúng vấn đề động lực cách mạng, liên minh giai cấp ; vị trí của cách mạng thuộc địa, phương pháp cách mạng bạo lực... ; đó là cơ sở lí luận cho cương lĩnh cách mạng của Đảng sau này. Nhờ có chủ nghĩa Mác Lênin mà phong trào công nhân đã chuyển từ tự phát sang tự giác. Sự lớn mạnh của phong trào công nhân đòi hỏi phải có một chính Đảng duy nhất và thống nhất lãnh đạo. Phong trào công nhân là điều kiện cơ bản, quyết định dẫn tới sự ra đời của Đảng. Đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam đã được hình thành và bước vào trận tuyến đấu tranh chống áp bức, bóc lột. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân chưa trở thành lực lượng riêng biệt, còn hoà lẫn vào phong trào dân tộc. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến 1925, giai cấp công nhân được tăng cường về số lượng và chất lượng, phong trào công nhân đã trưởng thành, xuất hiện những cuộc bãi công lớn đòi các quyền lợi về kinh tế, chính trị, trở thành lực lượng riêng biệt và bước đầu xuất hiện những tổ chức sơ khai. Từ năm 1926 – 1930, do tiếp thu được chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân đã phát triển dần lên trình độ tự giác với sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản trong năm 1929 : Sự thống nhất ba tổ chức cộng sản được đặt ra thành một yêu cầu cấp bách của cách mạng nước ta ; đồng thời đánh dấu bước trưởng thành và chín muồi của một chính Đảng vô sản duy nhất. Như vậy, phong trào công nhân ngày một trưởng thành, đi từ tự phát đến tự giác là một trong những điều kiện tất yếu dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  + Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời còn là do nhu cầu đòi hỏi của phong trào yêu nước Việt Nam. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn đã liên tục vùng dậy đánh đuổi đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc.Từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, các phong trào yêu nước tiêu biểu đã xuất hiện : phong trào nông dân và phong trào Cần vương... Từ năm 1919 đến 1930, phong trào yêu nước Việt Nam phát triển theo hai khuynh hướng rõ rệt : khuynh hướng tư sản và khuynh hướng vô sản.

  (...) Khuynh hướng tư sản : bao gồm các phong trào của giai cấp tư sản và tiểu tư sản, tiêu biểu như : Phong trào chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá, chống độc quyền cảng Sài Gòn... ; những phong trào mít tinh, biểu tình của tầng lớp tiểu tư sản : phong trào đòi thả Phan Bội Châu, phong trào truy điệu Phan Châu Trinh... và đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam quốc dân đảng phát động... Các phong trào theo khuynh hướng tư sản diễn ra rất sôi nổi, anh dũng nhưng kết quả cuối cùng đều thất bại.

  (...) Khuynh hướng vô sản : Do ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và những hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1920 – 1930, phong trào theo khuynh hướng vô sản ngày càng phát triển mạnh mẽ, điển hình nhất là các hoạt động của các tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Tân Việt cách mạng đảng, đã có nhiều thanh niên yêu nước được giác ngộ trở thành đảng viên cộng sản.

  => Như vậy, đến cuối năm 1929 đầu 1930, cả ba yếu tố : Chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nứớc đã được kết hợp chặt chẽ với nhau. Sự kết hợp đó đã tạo điều kiện thuận lợi để Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  bởi Thánh Bảo 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân thế giới như là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất của xã hội, có hệ tư tưởng riêng, có điều kiện lao động và sinh hoạt tập trung, có ý thức tổ chức và tính kỉ luật cao, tinh thần cách mạng triệt để...giai cấp công nhân Việt Nam còn mang những đặc điểm riêng:

  + Bị ba tầng áp bức bóc lột: đế quốc, phong kiến và tư sản người Việt 
  + Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân
  + Kế thừa truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc
  + Có điều kiện tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê nin và trào lưu cách mạng thế giới đặc biệt là Cách mạng Tháng 10 Nga

  - Do hoàn cảnh ra đời và những phẩm chất nói trên, giai cấp công nhân Việt Nam vươn lên trở thành lực lượng độc lập và tiên tiến nhất. Vì vậy có thể nói giai cấp công nhân Việt Nam có đủ khả năng đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo CM VN

  bởi @%$ Đạo 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chứng minh ở chỗ đã dẫn dắt nước ta chiến thăng trong nhưng cuộc chiến dành đọc lập

  bởi - Đạo 30/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ở chỗ đã dẫn dắt nước ta chiến thắng trong những cuộc chiến smiley

  bởi Nguyễn Đức Thuận 03/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA