Hỏi đáp Hóa Học

 • xin chao moi nguoi

  bởi Lương Nhất ngày 04/04/2018

  mình không hiểu câu này lắm.

  Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO4 .3SO3 vào 10g dung dịch H2SO4 20% được dung dịch X có nồng độ a%. Giá trị của a là:

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • [HÓA 12] Bài tập nitơ

  bởi Thanh Vân ngày 02/04/2018

  Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng,dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,84 lít hỗn hợp khí Y ở đktc gồm 2 khí có tỉ lệ mol 1:6. Hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là:

  A. CO2 & NO

  B. CO2 & N2

  C. CO2 & N2O

  D. CO2 & NO2

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoá học lớp 8

  bởi Nguyễn Quang ngày 02/04/2018

  Nêu hiện tượng,viết phương trình của các phản ứng sau:

  -cho Na vào cốc nước chứa phenolphtalein

  -vắt chanh vào nước luộc rau

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trong công ngiệp sản xuất h2so4 người ta dùng chất nào sau đây đề hấp thụ so3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1:1. A tác dụng với dd NaOH cho một muối và một andehit. B tác dụng với dd NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là

       A. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.

       B. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

       C. HCOOC6H5CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5.

       D. HCOOC6H5CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • oxi có thể tự chay mà không cần chất khác không?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 6,72g Fe vào 400ml dd HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO và dd X. Dd X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là?

  A. 1,92

  B. 3,2

  C. 0,64

  D. 3,84

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 3,78g bột Al phản ứng vừa đủ vs dd muối XCl3 tạo thành KL X và dd Y. Khối lượng chất tan trong dd Y giảm 4,06g so với dd XCl3. Công thức muối XCl3

  A. AlCl3

  B. FeCl3

  C. CrCl3

  D. không xác định

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 2,52g KL tác dụng vs dd H2SO4 loãng thu được 6,84g muối sunfat. Hỏi KL đó là KL gì ?

  A.Fe  

  B.Al

  C.Zn

  D.Mg

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 3,08g Fe vào 150ml dd AgNO3 1M, lắc kỹ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là ?

  A. 11,88g

  B. 16,20g

  C. 18,20g

  D. 17,96g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 6,72g Fe tác dụng vs dd H2SO4 đặc nóng ( giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 

  A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4

  B. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4

  C. 0,12 mol FeSO4

  D. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính khối lượng

  bởi Chi Yuki ngày 28/03/2018

      Cho glucozo lên men rượu. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào dd Ba(OH)2 dư thu được 49,25g chất kết tủa

  a, Viết các ptr phản ứng

  b, Tính khối lượng rượu thu được

  c, Tính khối lượng glucozo đã dùng (phản ứng xảy ra hoàn toàn)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy