Hỏi đáp Hóa Học Lớp 12

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyễn Sang

  Cho 41.7g hỗn hợp NaHCO3, K2CO3, MgCO3 vào dung dịch HCl dư thu được 0.4 mol CO2. Tính khối lượng K2CO3 trong hỗn hợp ban đâu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Khánh

  Cho 20,6 gam hỗn hợp kim loại gồm Al,Fe,Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 6,72 lít khí.Cũng lượng hỗn hợp trên tác dụng với HCl dư thu được 8,96 lít khí.Các thể tích khí đo được ở đktc

  a,Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp?

  b,Đem hòa tan 10,3 g hỗn hợp kim loại trên trong dung dịch HNO3,được V lít khí NO duy nhất (ở đktc).Tính V? Biết rằng trong dung dịch không có muối Amoni

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tú Cẩm

  Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO3)2 với thời gian 2 giờ cường độ dòng điện 1,93 A thu được dung dịch X có màu xanh. Thêm 10,4 g Fe vào X, phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 8 g hỗn hợp 2 kim loại. Xác định giá trị của a:

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Văn Đức

  cho 12,23 gam axit glutamic tác dụng với dung dịch naoh 1m dư thì thể tích naoh phản ứng tối đa là v ml.giá trị của v là

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Darius Dương

  Hỏi bài ....

  bởi Darius Dương 31/12/2018

  Hợp chất của nguyên tố R với nguyên tố S có dạng RaSb. Trong 1 phân tử Ráb có 5 nguyên tử và có khối lượng là 150. Xác định tên nguyên tố R và công thức của hợp chất trên.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Darius Dương

  X là hỗn hợp của N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 6.2. Nung nóng X trong 1 bình kín có xt thu được hỗn hợp khí có dX/H2 là 7.75 . Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là ?????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phan ductai

  cho minh hoi

  bởi phan ductai 26/12/2018

  Điện phân dung dịch có chứa Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 sau một thời gian ngừng điện phân khi dung dịch vừa hết màu xanh thu được 0,168 lit khí (đktc) tại anot, khối lượng dung dịch giảm 0,88 gam. Tính khối lượng từng muối có trong dung dịch trước điện phân.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lăng Thành

  Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dd chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoa Triều Tiên

  Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hh CuSO4 và NaCl cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại . Ở anot thu được 0,896 lít khí (đktc). Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO .Giá trị của m là

  A.11,94 gam

  B.5,97 gam

  C,9,60 gam

  D.6,40 gam

  GIÚP DÙM Ạ MỐT THI RỒI Ạ!!!!!!!

   

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thu Trang

  Cho m(g) hhM (có tổng số mol 0,03mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với ddNaOH vừa đủ, thu được hhQ gồm mối Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi, đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư thì thấy khối lượng bình tăng 13,23g và có 0,84l khí thoát ra. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

  A. 6,0

  B. 7,0

  C. 6,1

  D. 6,9

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thu Trang

  1) Đốt cháy hoàn toàn 3,65g một đipeptit tạo bởi glyxin và alanin, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 có dư thu được ddX và m(g) kết tủa. Khối lượng của ddX so với ddBa(OH)2 ban đầu

  A. giảm 16,875g

  B. giảm 19,125g

  C. tăng 16,875g

  D. tăng 19,125g

  2) hhM gồm hai anken đồng đẳng liên tiếp và một amin C3H9N. Đốt cháy hoàn toàn m(g) M cần dùng 7,392l O2 thu được H2O, N2 và 4,704l CO2. Tìm m

  A. 2,68

  B. 3,28

  C. 8,32

  D. 3,82

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thu Trang

  tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo ra tù một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và N2, trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 36,3g. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2mol Y thì số mol O2 cần phản ứng là:

  A. 3,375 mol

  B. 2,8 mol

  C. 1,8 mol

  D. 1,875 mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy