Hỏi đáp Hóa Học Lớp 12

 • A 15g

  b 20g

  c16g

  d 8g 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp e với ạ

  bởi Chi'ss Baekhyunee's ngày 17/04/2018

  ngâm 1 lá Zn trong 0,4 lít dd AgNO3, sau phản ứng kết thúc lấy lá Zn ra, sấy khô, thấy khối lượng lá Zn tăng 15,g

  a. nồng độ mol của dd AgNo3 là bao nhiêu

  b. khối lượng Zn phản ứng là bao nhiêu

  c. khối lượng Ag sinh ra là bao nhiêu

  d. khối lượng lá Zn tăng bao nhiêu gam

   

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần dùng vừa đủ a mol O, thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0.1 mol X tác dụng vừa đủ với dd KOH, thu được đ chứa m gam muối. giá trị của m là

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu hỏi:

  Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

  • A. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2
  • B. dung dịch NaOH và Al2O3.
  • C. K2O và H2O.  
  • D. Na và dung dịch KCl.
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 92:Mã câu hỏi: 24450

  Dãy các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:

  • A. Fe, Zn, Mg, Al. 
  • B. Fe, Zn, Al, Mg. 
  • C. Mg, Fe, Zn, Al
  • D. Al, Mg, Fe, Zn.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • [HÓA 12] Bài tập nitơ

  bởi Thanh Vân ngày 02/04/2018

  Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng,dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,84 lít hỗn hợp khí Y ở đktc gồm 2 khí có tỉ lệ mol 1:6. Hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là:

  A. CO2 & NO

  B. CO2 & N2

  C. CO2 & N2O

  D. CO2 & NO2

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1:1. A tác dụng với dd NaOH cho một muối và một andehit. B tác dụng với dd NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là

       A. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.

       B. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

       C. HCOOC6H5CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5.

       D. HCOOC6H5CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 6,72g Fe vào 400ml dd HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO và dd X. Dd X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là?

  A. 1,92

  B. 3,2

  C. 0,64

  D. 3,84

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 3,78g bột Al phản ứng vừa đủ vs dd muối XCl3 tạo thành KL X và dd Y. Khối lượng chất tan trong dd Y giảm 4,06g so với dd XCl3. Công thức muối XCl3

  A. AlCl3

  B. FeCl3

  C. CrCl3

  D. không xác định

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 2,52g KL tác dụng vs dd H2SO4 loãng thu được 6,84g muối sunfat. Hỏi KL đó là KL gì ?

  A.Fe  

  B.Al

  C.Zn

  D.Mg

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 3,08g Fe vào 150ml dd AgNO3 1M, lắc kỹ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là ?

  A. 11,88g

  B. 16,20g

  C. 18,20g

  D. 17,96g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với !!

  bởi Phan Thị Thanh Nhã ngày 28/03/2018

  Cho 6,72g Fe tác dụng vs dd H2SO4 đặc nóng ( giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 

  A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4

  B. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4

  C. 0,12 mol FeSO4

  D. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy