Xác định kim loại kiềm đã dùng

bởi Long lanh 18/05/2019

hòa tan 1 4g một kim loại kiềm vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 100ml dung dịch HCL 2M. Xác định kim loại kiềm đã dùng

Câu trả lời (1)

 • nHCl=0,2 mol

  2R+2H2O\(\rightarrow\)2ROH+H2

  ROH+HCl\(\rightarrow\)RCl2+H2O

  \(n_R=n_{ROH}=n_{HCl}=0,2mol\)

  R=\(\dfrac{m}{n}=\dfrac{1,4}{0,2}=7\left(Liti:Li\right)\)

  bởi Quyền Minh 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Vũ Hải Yến

  Khử hoàn toàn 64g hỗn hợp X gồm CuO, Fe2o3 bằng khí H2 đến khi phản ứng kết thúc thu được 18g H2O . Xác định thành phần % mỗi chất trong X

 • Đào Thị Nhàn

  khử hoàn toàn 6,4 (g) oxit kim loại (AxOy) cần dùng 2,688 lít khí H2 . Sản phẩm kim loại A sau phản ứng đem hòa tan hết vào trong ddHCL dư có 1,792 lít khí thoát ra. Tìm cô thức hóa học oxit kim loại, biết thể tích các khí đo ơt điều kiện tiêu chuẩn

 • Trần Thị Trang

  Hòa tan hoàn toàn 7.4 gam hỗn hợp gồm Mg và CaCO3 vào dung dịch HCl lấy dư, thu được 3,36 lit hỗn hợp khí A (ở đktc)

  a)Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  b)Tính thành % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp khí A

 • Lê Minh

  Bài 1: Đem một mẫu Natri vào 120g dung dịch Axit Axetic 15%. Lấy toàn bộ khí thu được đi khử Đồng Oxit (Đồng hoá trị hai) thu được 6,4g kết tủa đồng đỏ

  a) Tính khối lượng Đồng Oxit

  b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng

  Bài 2: Cho m gam Natri Cacbonat vào 160g dung dịch Axit Axetic 15%. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn

  a) Tính m và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

  b) Đem toàn bộ khí thu được hấp thụ 500ml dung dịch Natri hidroxit 0,3M. Hỏi sau phản ứng thu được muối gì và khối lượng là bao nhiêu?

 • Nguyễn Thị Thúy

  đốt cháy hoàn toàn 1 g bột kim loại M trong oxit dư, thu đc chất rắn có khối lượng 1,667 g. Xác định M là kim loại nào?

  Thank you

 • ngọc trang

  Cho 7,2g Mg vào 180g dd HCl có nồng độ 14,6%. Sau phản ứng thu được V lít H2 (ở đktc) và dd A.

  a) Viết PTHH

  b) Tính V

  c) Tính C% của các chất có trong dd.

 • thu hằng

  E là một oxit kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa 2 gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là y gam. hòa tan hết y gam này vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dd F thu được 3,7x gam muối G. Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. Xác định CT của E,G. thể tích NO (đktc) theo x,y.

  << Ai giúp mk k z>>

 • Hoa Lan

  1.Khi cho m gam hỗn hợp X(Al và Fe2O3) tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng khối lượng X còn lại bằng 78,05% khối lượng ban đâu

  a)Tính thành phần % m các chất trong X

  b)Khi cho thêm 2,7g Al vào m gam hỗn hợp X thì ta được hỗn hợp Y mà Al chiếm 36% hỗn hợp.Tính m (12,3g)

  2Cho 12,45g hh X(Al Fe)tác dụng vừa đủ với 250g dd HCl.Sau khi pứ kết thúc,khối lượng dd Y thu được nặng hơn dd HCl đã dùng là 11,7g

  a)Tìm thành phần % m các chất trong X (32,53% và 67,47%)

  b)Tính m các muối trong Y (20.025g và 19,05g)

  c)Xác định nồng độ % của dd HCl đã dùng (10,95%)

  3.Cho hh X trong ống kín chứa 5,9g(Fe FeO Fe2O3)đốt nóng rồi cho luồng khí H2 đi qua.Phản ứng xảy ra hoàn toàn,trong ống còn lại 4,9g Fe.Nếu lấy 5,9g hh X vào dd CuSO4.Sau pứ hoàn toàn,lọc lấy chất rắn,sấy khô đem cân dc 6,2g.Tính thành phần m trong X (2,1gFe 1,8gFeO 2gFe2O3)

 • Đào Thị Nhàn

  Hoàn thành các phương trình sau

  Fe2O3 -> Fe

  FeO -> Fe

  O2 -> Fe3O4

  Fe2O3 -> Fe3O4

  Fe3O4 -> Fe

  Fe3O4 -> S

 • Nguyễn Trà Long

  Cho hỗn hợp Al và Fe td với dung dịch chứa agno3 và cu(no3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí ba vày lên. Xác định thành phần của B và D. Viết phương trình phản ứng