Viết PTHH khi cho Na tác dụng với hỗn hợp H2SO4 1M và HCl 2M?

bởi sap sua 22/04/2019

Cho m gam kim loại Na vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 1M và HCl 2M, sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch D và V lít khí H2 ( ở đktc). Dung dịch D hòa tan vừa đủ 7,8 gam Al(OH)3.
1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết muối tạo thành là muối trung hòa.
2. Tính giá trị m và V.

Câu trả lời (1)

 • 2Na + H2SO4 --> Na2SO4 +H2 (1)

  2Na+ 2HCl --> 2 NaCl + H2 (2)

  2Na +H2O --> 2NaOH +H2 (3)

  NaOH +Al(OH)3 --> NaAlO2 +2H2O (4)

  nAl(OH)3=0,1(mol)

  nH2SO4=0,2(mol)

  theo (4) : nNaOH=nAl(OH)3=0,1(mol)

  theo (1,2,3) : nH2=0,5(mol)

  =>V=11,2(l)

  nNa=0,9(mol)=>m=20,7(g)

  bởi Cao văn Sỹ 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Tấn Thanh

  Dung dịch H2SO4 tác dụng với kim loại, oxit bazo với bazơ mà K2SO3 là muối thì sao tác dụng đc

 • hai trieu

  Trộn 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M với 200ml dung dịch H2SO4. Để trung hòa lượng axit dư ta cần dùng 100ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 ban đầu. Gíup e với ạ

 • Anh Trần

  Bài1 Cân bằng PTHH

  1) Cu + HNo3 -> Cu( NO3) 2 + NO2 +H2O

  2) FeO + H2SO4 -> Fe2(SO4 )3 + SO2 + H2O

  3) Fe3O4 + HNO3 -> Fe (NO3)3 + NO2 + H2O

  4) Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NH3 + H2O

 • Nguyễn Trà Giang

  Cho 21,6g hh A gồm Mg và Fe pư vừa đủ vs dd H2SO4 19,6%, sau pư thu được 11,2lit H2 (đktc) và dd B.

  a. Tính m mỗi kim loại trog A

  b. Tính m dd H2SO4 cần dùng.

  c. Cho 800g dd Ba(OH)2 17,1% vào dd B, sau pư thu được kết tủa D và dd E. Tính m kết tủa D và C% chất tan trog E.

  Giúp em câu c. với ạ! Helpmepls!

 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết hỗn hợp gồm CO, CO2, SO3, SO2 và H2 trong hỗn hợp.

 • Phan Quân

  Có 1 lọ đựng dd loãng gồm 3 axit: HCl, HNO3, H2SO4. Chỉ dùng 2 ống nghiệm nhận biết sự có mặt từng axit trong dd. đầy đủ hóa chất

 • Lê Văn Duyệt

  bài 2. nêu hiện tượng quan sát được và viết PThH xảy ra ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có

  1. cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl dư

  2. cho mẫu nhôm vòa ống nghiệm chứa H2SO4 đặc nguội

  3. cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  4. cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd NaCO3

  5. cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4

  6. cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl

  7. đốt nóng đỏ một đoạn dây thép (Fe) cho vào bình chứa khí oxi

  8. cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4

  9. cho mẫu Na(r) vào cốc đựng nước cất có thêm vài giọt dd phenolphtalein

  10. rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn

 • Nhat nheo

  hòa tan hoàn toàn 12,1 g hỗn hợp bột CuO và ZnO vào 150ml dd HCl 2M

  a, tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

  b, tính khối lượng dd HCl 20% cần để hòa tan hỗn hợp trên

 • Choco Choco

  Hoà tan 19,3g hỗn hợp A gồm Fe và Al theo tỉ lệ MOL 2:3 vào m gam dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ) thu được dung dịch Z và V(l) khí(đktc). Tính các giá trị m,V và C% trong dung dịch Z

 • minh dương

  Câu 1: Cho 10g hỗn hợp kim loại Mg và Cu vào 100g dd HCl thu 3,36l khí (đktc)

  a) Lập PTHH.Tính% kim loại các chất trong hỗn hợp?

  b)Tính nồng độ % của axit đã dùng

  c)Lọc kết tủa sau phản ứng cho vào H2SO4 đặc nóng.Tính V khí sinh ra (đktc)

  Câu 2: Đốt 2,4g Mg trong không khí

  a) Tính V oxi đã dùng (đktc)

  b)Cho sản phẩm đi qa 200g dd HCl 3,65%. Tính C% dd sau phản ứng?

  c) Cho dd sau phản ứng vào thể tích ml dd KOH 1M.Tính thể tích?

  Câu 3: Cho Magiê oxit vào 100g dd H2SO4 14,6%

  a) Lập PTHH và tính kim loại Magiê oxit đã dùng

  b)Tính nồng độ % sau phản ứng?

  c)Cho dd sau phản ứng vào 200ml dd KOH.Tính nồng độ mol KOH đã dùng?

  Câu 4: Nhận biết:

  a) dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4

  b) kim loại: Al, Fe

  Giúp em với mai em thì rồi