Tính thể tích khí B (đktc).Nồng độ mol của dung dịch HCl

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 03/06/2019

cho 0.594gam hỗn hợp Na và Ba hòa tan vào nước thu được dung dịch A và khí B.Trung hòa dung dịch A cần 100ml dung dịch HCl.Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0.949gam muối.

a)Tính thể tích khí B (đktc).Nồng độ mol của dung dịch HCl

b)Tính khối lượng mỗi kim loại

mn giúp mình với

Câu trả lời (1)

 • 2Na + 2H2O \(\rightarrow\)2NaOH + H2 (1)

  Ba + 2H2O \(\rightarrow\)Ba(OH)2 + H2 (2)

  NaOH + HCl \(\rightarrow\)NaCl + H2O (3)

  Ba(OH)2 + 2HCl \(\rightarrow\)BaCl2 + 2H2O (4)

  Đặt nNa=a

  nBa=b

  Ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}23a+137b=0,594\\58,5a+208b=0,949\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,002;b=0,004

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nNa=nH2=0,001(mol)

  nBa=nH2=0,004(mol)

  VH2=0,005.22,4=0,112(lít)

  mNa=23.0,002=0,046(g)

  mBa=0,594-0,046=0,548(g)

  mCl=0,949-0,594=0,355(g)

  nCl=\(\dfrac{0,355}{35,5}=0,01\left(mol\right)\)

  Ta cso:

  nCl=nHCl=0,01(mol)

  CM dd HCl=\(\dfrac{0,01}{0,1}=0,1M\)

  bởi nguyễn thị thúy nga 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thanh Nguyên

  câu 1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học giảm dần

  A, Fe,Mg,Zn,Cu,Ag

  B. Mg,Zn,Fe,Cu,Ag

  C. Ag,Mg,Zn,Fe,Cu

  D. Ag,Cu,Fe,Zn,Mg

  câu 2. kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo dung dịch kiềm và giải phóng hidro là

  A. Re

  B. Mg

  C. K

  D. Cu

  câu 3. kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn là do

  A. Bền

  B. nhẹ

  C.nhiệt độ nóng chảy cao

  D.đô dãn nhiệt tốt

  câu 4. chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat

  A, HCl

  B. Ba(OH)2

  C. BaCl2

  D. AgNO3

  câu 5. cho các kim loại sau: Al, Mg,Pb,Ag, số chất đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối Cu(NO3)2 là

  A. 1

  B.2

  C.3

  D.4

  câu 6 cho 8,4 gam Fe tác dụng với 100ml dung dịch H2SO4 1M. thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là

  A. 1,12l

  B. 2,24l

  c. 3,36l

  D. 4,48 l

 • thu hảo

  cái câu này lm s a

  cho thanh nhôm vào 5ooml dd cu(n03)2 ,khi phan ung ket thúc,lấy thanh nhôm ra khỏi dd ,rửa nhẹ,làm kho,thấy khối lượng thanh nhôm tăng 11,04 g

  a.viet pthh

  b.tính khối lượng nhôm tan ra và khối lượng đồng tạo thành

  c.tính nồng độ dd cũ(no3)2

  d.tính nồng độ mol/lít của dd tạo thành

 • hành thư

  Cho Mg vào 200 ml dd A chứa CuSO4 0.5M và FeSO4 1M.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc 12 chất rắn X và dung dịch Y.Cho dd Y phản ứng tác dụng với dd Ba(OH)2 lấy dư đến khi kết thúc các phản ứng thu đc kết tủa E.Nung E trong không khí không đôi thu đc b gam chất rắn tính b

 • Mai Trang

  hòa tan hoàn toàn 21,5g hỗn hợp hai kim loại A(hóa trị 1)và kim loại B(hóa trị 2) vào nước thu được 4,48 lít kí và dung dịch D. co cạn dung dịch D thu được chất rắn khan E

  a) tính khối lượng chất rắn E

  b)cũng lấy 21,5 g hỗn hợp hai kim loại trên tác dụng hết vs khí oxi ở nhiệt độ cao, thì thể tích khí oxi tác dụng vs kim loại A bằng lượng thể tích khí oxi tác dụng vs kim loại B. hỏi A,B la fkim loại nào trong K,Ca,Ba, Na,Li ? Biết hiệu suất pư xảy ra hoàn toàn và được đo ở đktc

 • het roi

  Đốt cháy 19,5 gam bột Zn trong bình chứa khí Cl2 . Thu được muối ZnCl2

  a, Viết phương trình phán ứng hóa học xảy ra

  b, Tính thể tích khi Cl2 cần dùng cho phản ứng ở (đktc)

  c, Tính khối lượng MnO2 cần dùng để điều chế được lượng Cl2 ở trên

  Mọi người giúp e với ạ, e đang cần gấp.... cảm ơn ạ...!!!

 • thúy ngọc

  A \(\rightarrow\) B + C + D

  C + E \(\rightarrow\) G + H + I

  A + E \(\rightarrow\) K + G + I + H

  K + H \(\rightarrow\) L + I + M

  Biết rằng : - D,I,M là các đơn chất khí, khí I có tỉ khối so với khí CH4 là 4,4375

  - Để trung hòa 2,8 g chất kiềm L thì cần 200 ml dd HCl 0,25 M

 • Lan Anh

  Cho các kim loại : Mg, Na, Cu, Ag, Zn

  a) Sắp xếp các kim loại trên theo chiều hoạt động hóa học giảm dần. b) Kim loại nào tác dụng với đe CuSO4 tạo ra muối mới mới và kim loại mới ?

 • Tieu Dong

  Cho 15,4 gam hỗn hợp A gồm Na và Na2O tác dụng với 185 gam nước.Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc và 1 dung dịch B

  a,Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong A

  b,tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch B

 • thu hằng

  Cho 19,2 gam hỗn hợp CuO và Cu vào dung dịch H2 SO4 loãng 20% vừa đủ.Sau phản ứng thu được dung dịch B và 3,2 gam chất rắn không tan A

  a,viết pthh.tính khối lượng dung dịch axit đã dùng

  b,tính nồng độ phần trăm của muối có trong dung dịch sau phản ứng

  c,cho 3,2 gam chất rắn a ở trên vào dung dịch H2 SO4 đặc nóng cho đến khi chất rắn tan hết .Tính thể tích khí thoát ra(đktc)

 • May May

  hòa tan hết 25.2g kim loại R trong dung dịch HCL sau phản ưng thu đc 1,008 l h2 xác định R