AMBIENT

Tính khối lượng Đồng Oxit

bởi Lê Minh 01/06/2019

Bài 1: Đem một mẫu Natri vào 120g dung dịch Axit Axetic 15%. Lấy toàn bộ khí thu được đi khử Đồng Oxit (Đồng hoá trị hai) thu được 6,4g kết tủa đồng đỏ

a) Tính khối lượng Đồng Oxit

b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng

Bài 2: Cho m gam Natri Cacbonat vào 160g dung dịch Axit Axetic 15%. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn

a) Tính m và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

b) Đem toàn bộ khí thu được hấp thụ 500ml dung dịch Natri hidroxit 0,3M. Hỏi sau phản ứng thu được muối gì và khối lượng là bao nhiêu?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 : Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nCu=\dfrac{6,4}{64}=0,1\left(mol\right)\\nCH3COOH=\dfrac{120.15}{60.100}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(Na+CH3COOH->CH3COONa+\dfrac{1}{2}H2\)

  0,2mol....0,2mol.............0,2mol........................0,1mol

  H2 + CuO \(-^{t0}->\) Cu + H2O

  0,1mol...0,1mol......0,1mol

  a) mCuO = 80.0,1 = 8(g)

  b) Ta có : nH2(khử CuO) = 0,1(mol) = > nCH3COOH(pư) = 0,2(mol) => nCH3COOH(còn dư) = 0,1(mol)

  nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng là : \(\left\{{}\begin{matrix}C\%CH3COOH\left(dư\right)=\dfrac{0,1.60}{0,2.23+120-0,1.2}.100\approx4,823\%\\C\%CH3COONa=\dfrac{0,2.82}{0,2.23+120-0,1.2}.100\approx13,183\%\end{matrix}\right.\)

  bởi Uyển Vi 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>