Phương pháp tách muối và đường ra khỏi hỗn hợp?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 23/04/2019

Động não đầu năm

Tách hh muối và đường.

Câu trả lời (1)

 • Hòa tan chúng tạo thành dung dịch,sau đó cho phản ứng với vôi sữa và đun nhẹ, lọc kết tủa đem phản ứng với SO2 hoặc NaHSO3 để thu hồi đường (pp sản xuất đường mía), dung dịch còn lại sục CO2 để loại hết Ca2+ và kết tinh thu đc NaCl

  bởi Victoria Phan 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Minh Bảo Bảo

  H+O2-----> .............
  Help me ...!

 • Vũ Hải Yến

  nhận biết các dd sau axit axetic , rượu etylic , glucozo , natri hidroxit

 • Sasu ka

  LOẠI NGUYÊN TỐ CÓ TÍNH CHẤT TRUNG GIAN GIỮA KIM LOẠI VÀ PHI KIM, TẠO OXIT LƯỠNG TÍNH VÀ ĐỀU CÓ TÍNH BÁN DẪN ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

 • hi hi

  có 3 khí đựng riêng biệt trong ba lọ đã mất nhãn là Clo, hiđro clorua và oxi.Chỉ dùng quì tím ẩm hãy trình bày cách nhận biết 3 lọ khí này viết PTHH(nếu có)

 • Thiên Mai

  Câu 1:
  1, Xác định công thức các chất X, Y, T, M, N, A, B, D, E, F (không cần giải thích) và hoàn thành dãy
  chuyển đổi hóa học sau (mỗi mũi tên là một phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu
  có).
  X O2 (1) Y(raén) T(khí) (4) A (5) NaOH (9) F (10) Cl2 E (8) B CO (2) M (3) N D T NaOH (7) (6)
  Biết:X là thành phần chính của quặng pirit sắt và N là kim loại màu đỏ không tan trong dung dịch HCl.
  2) Cho hỗn hợp A gồm Ca và CaC2 (có tỉ lệ mol bằng nhau) vào nước dư thu được hỗn hợp khí X và
  dung dịch Y. Chia hỗn hợp khí X thành 2 phần bằng nhau.
  -Phần (1) dẫn qua bìnhđựng dung dịch brom dư thấy thoát ra khí (Z).
  -Phần (2) dẫn qua hệ xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được hiđrocacbon (T) duy nhất, tiến hành phảnứng
  trùng hợp (T) thu được polime (P). Đốt cháy hoàn toàn polime (P), hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào
  1/4 dung dịch Y thu được muối (M).
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
  b. Gọi tên các chất (P) và (M).
  c. Vẽ cấu tạo của một đoạn mạch polime (P) gồm 3 mắt xích liên tiếp và nêuứng dụng cơ bản của (P).
  Câu 2:
  1) Hỗn hợp bột A gồm 3 kim loại: Ag, Fe, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch B chỉ chứa một chất
  tan duy nhất, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thấy Fe và Cu trong hỗn hợp tanhết và còn lại
  một lượng Ag đúng bằng lượng Ag vốn có trong hỗn hợp A ban đầu.
  a. Hãy đề nghị chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  b. Nếu sau khi phản ứng kết thúc, lượng Ag thu được nhiều hơn lượng Ag có trong hỗn hợp A, hãy
  cho biết chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  2) Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử (trung hòa) của các nguyên tố X, Y, T, M như sau:
  Zx + X + X T M Y Z Z Z Z Y T M + + +
  a. Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của các nguyên tố X, Y, T, M trong Bảng tuần hoàn các nguyên
  tố hóa học. Giải thích.
  b. Sắp xếp các nguyên tố X, Y, T, M theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải. Giải thích.
  Trang 1/2
  Câu III(5,0 điểm).Có hai bình chứa riêng rẽ khí Cl2 và O2, mỗi bình chứa 2 mol khí. Cho vào mỗi bình25,92
  gam kim loại M (có hóa trị n không đổi). Đun nóng hai bình để các phản ứng trong bình xảy ra hoàn toàn,
  sau khi phản ứng kết thúc thấy tỉ lệ số mol khí còn lại trong hai bình là 7 : 16.
  1) Xác định kim loại M.
  2) Trong tự nhiên kim loại M tồn tại dưới dạng quặng X gồm M2On.2H2O, SiO2 và Fe2O3 với phần trăm
  khối lượng tươngứng là 82,8%; 5,4% và 11,8%. Để sản xuất m kg kim loại M từ quặng X người ta
  tiến hành như sau: Nấu 1 tấn quặng X đãđược nghiền nhỏ với dung dịch NaOH 75% (đặc), lọc bỏ
  phần không tan rồi thổi khíCO2 vào dung dịch thu được. Lọc kết tủa, rửa sạch và nung thu được oxit
  M2On tinh khiết. Sau đó trộn M2On với criolit và tiến hành điện phân nóng chảy ở 900 o C với điện cực
  bằng than chì.
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong quátrình sản xuất kim loại M từ quặng X.
  b. Tính khối lượng dung dịch NaOH 75% cần dùng và giá trị của m. Biết hiệu suất của phản ứng
  điện phân nóng chảy là 60%, các phản ứng còn lại xảy ra hoàn toàn.
  c. Để điều chế criolit nhân tạo (thành phần nguyêntố gồm M, Na và F) phục vụ cho quá trình sản
  xuất kim loại M, người ta trộn 1 mol hiđroxit của kim loại M với 3 mol NaOH rắn ở nhiệt độ
  thường, rồi xử lí hỗn hợp này bằng axit flohiđric HF. Xác định công thức phân tử của criolit nhân
  tạo và tính khốilượng criolit nhân tạo điều chế được. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  Câu IV
  (5,0 điểm)
  .
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon thể lỏng ở điều kiện
  thường: C
  n
  H
  2n+2
  , C
  m
  H
  2m
  và benzen. Sau phản ứng dẫn hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình (1) đựng
  H
  2
  SO
  4
  đặc dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)
  2
  dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,69 gam và bình
  (2) tăng 11,22 gam. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng khí H2 dư (xúc tác Ni, t o cao,
  áp
  suất cao) sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm C
  n
  H
  2n+2
  , C
  m
  H
  2m+2
  và xiclohexan có khối lượng
  (m +
  0,15) gam.
  1) Tính m.
  2) Lập công thức phân tử của CnH2n+2 và CmH2m. Biết trong hỗn hợp X, số mol của benzen gấp đôi số
  mol của CnH2n+2.
  3) Viết công thức cấu tạo thu gọn của CnH2n+2 (có mạch cacbon không phân nhánh) và CmH2m (mạch
  cacbon hở, không phân nhánh).
  4) Viết phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn để biểu diễn sự chuyển đổi hóa học


  Biết:X là thành phần chính của quặng pirit sắt và N là kim loại màu đỏ không tan trong dung dịch HCl.
  2, Cho hỗn hợp A gồm Ca và CaC2 (có tỉ lệ mol bằng nhau) vào nước dư thu được hỗn hợp khí X và
  dung dịch Y. Chia hỗn hợp khí X thành 2 phần bằng nhau.
  -Phần (1) dẫn qua bìnhđựng dung dịch brom dư thấy thoát ra khí (Z).
  -Phần (2) dẫn qua hệ xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được hiđrocacbon (T) duy nhất, tiến hành phảnứng
  trùng hợp (T) thu được polime (P). Đốt cháy hoàn toàn polime (P), hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào
  1/4 dung dịch Y thu được muối (M).
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
  b. Gọi tên các chất (P) và (M).
  c. Vẽ cấu tạo của một đoạn mạch polime (P) gồm 3 mắt xích liên tiếp và nêu ứng dụng cơ bản của (P).
  Câu 2:
  1) Hỗn hợp bột A gồm 3 kim loại: Ag, Fe, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch B chỉ chứa một chất
  tan duy nhất, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thấy Fe và Cu trong hỗn hợp tan hết và còn lại
  một lượng Ag đúng bằng lượng Ag vốn có trong hỗn hợp A ban đầu.
  a. Hãy đề nghị chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  b. Nếu sau khi phản ứng kết thúc, lượng Ag thu được nhiều hơn lượng Ag có trong hỗn hợp A, hãy
  cho biết chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  2) Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử (trung hòa) của các nguyên tố X, Y, T, M như sau:

  a. Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của các nguyên tố X, Y, T, M trong Bảng tuần hoàn các nguyên
  tố hóa học. Giải thích.
  b. Sắp xếp các nguyên tố X, Y, T, M theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải. Giải thích.
  Câu 3: Có hai bình chứa riêng rẽ khí Cl2 và O2, mỗi bình chứa 2 mol khí. Cho vào mỗi bình 25,92
  gam kim loại M (có hóa trị n không đổi). Đun nóng hai bình để các phản ứng trong bình xảy ra hoàn toàn,
  sau khi phản ứng kết thúc thấy tỉ lệ số mol khí còn lại trong hai bình là 7 : 16.
  1) Xác định kim loại M.
  2) Trong tự nhiên kim loại M tồn tại dưới dạng quặng X gồm M2On.2H2O, SiO2 và Fe2O3 với phần trăm
  khối lượng tươngứng là 82,8%; 5,4% và 11,8%. Để sản xuất m kg kim loại M từ quặng X người ta
  tiến hành như sau: Nấu 1 tấn quặng X đãđược nghiền nhỏ với dung dịch NaOH 75% (đặc), lọc bỏ
  phần không tan rồi thổi khí CO2 vào dung dịch thu được. Lọc kết tủa, rửa sạch và nung thu được oxit
  M2On tinh khiết. Sau đó trộn M2On với criolit và tiến hành điện phân nóng chảy ở 900 độ C với điện cực
  bằng than chì.
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong quátrình sản xuất kim loại M từ quặng X.
  b. Tính khối lượng dung dịch NaOH 75% cần dùng và giá trị của m. Biết hiệu suất của phản ứng
  điện phân nóng chảy là 60%, các phản ứng còn lại xảy ra hoàn toàn.
  c. Để điều chế criolit nhân tạo (thành phần nguyêntố gồm M, Na và F) phục vụ cho quá trình sản
  xuất kim loại M, người ta trộn 1 mol hiđroxit của kim loại M với 3 mol NaOH rắn ở nhiệt độ
  thường, rồi xử lí hỗn hợp này bằng axit flohiđric HF. Xác định công thức phân tử của criolit nhân
  tạo và tính khốilượng criolit nhân tạo điều chế được. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  Câu 4:
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon thể lỏng ở điều kiện
  thường: \(C_nH_{2n+2},C_mH_{2m}\) và benzen. Sau phản ứng dẫn hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình (1) đựng \(H_2SO_4\)
  đặc dư và bình (2) đựng dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,69 gam và bình
  (2) tăng 11,22 gam. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng khí H2 dư (xúc tác Ni, nhiệt độ cao,
  áp suất cao) sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm \(C_nH_{2n+2},C_mH_{2m+2}\) và xiclohexan có khối lượng
  (m + 0,15) gam.
  1) Tính m.
  2) Lập công thức phân tử của \(C_nH_{2n+2}\)\(C_mH_{2m+2}\). Biết trong hỗn hợp X, số mol của benzen gấp đôi số
  mol của \(C_nH_{2n+2}\).
  3) Viết công thức cấu tạo thu gọn của \(C_nH_{2n+2}\) (có mạch cacbon không phân nhánh) và \(C_mH_{2m}\) (mạch
  cacbon hở, không phân nhánh).
  4) Viết phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn để biểu diễn sự chuyển đổi hóa học sau:

  \(C_nH_{2n+2}\rightarrow Xiclohexan\rightarrow beenzen\rightarrow brombenzen\)

 • Nguyen Ngoc

  Ca(OH)2 , K2O, Zn, K2CO3, Na, CH3COOH, CaH5OH, Ag2O, C6H12O6

  - Chất nào tác dụng được với : CH3COOH

  - Chất nào tác dụng được với : C2H5OH

  - Chất nào tác dụng được với : C6H12O6

  - Chất nào có phản ứng lên men rượu

  - Chất nào có phản ứng lên men giấm

  Viết PT phản ứng

 • Van Tho

  Tại sao có thể thay thế tỉ lệ thể tích các chất khí tham gia và tạo hành trong phản ứng bằng tỉ lệ số phân tử hay số mol của chúng ? ( Avogađro )

  VD: CxHy + ( x+\(\dfrac{y}{4}\) ) O2 --> xCO2 + \(\dfrac{y}{2}\) H2O

  300ml 400ml (VCO2 là 300ml, VH2O là 400ml)

  Áp dụng: thay thế tỉ lệ thể tích các chất khí tham gia và tạo hành trong phản ứng bằng tỉ lệ số phân tử hay số mol của chúng

  => CxHy + 5O2 --> 3CO2 + 4H2O

  => x= 3; y =8

  => CTHH: C3H8

  Gỉai thích giúp mình với

 • Xuan Xuan

  Chọn đáp án đúng :

  1. Dãy chất nào sau đây là dẫn xuất của hidrocacbon
  A. CH4, C2H4O B. C2H2, C2H4 C. CH3Cl, C2H6O D. C2H2, C2H4O

  2. Đốt cháy 3g hidrocacbon X thu được 5,4g H2O. Biết tỉ khối hơi của X đối với H2 là 15. Công thức phân tử của X là:
  A. C2H6 B. CH4 C.C2H4 D. C2H2

  3. Khi cho mẫu Na vào cốc đựng rượu etylic thì hiện tượng gì xảy ra
  A. Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần
  B. Kết tủa trắng, mẫu Na tan dần
  C. Dung dịch có màu xanh, mẫu Na tan dần
  D. Dung dịch mất màu, mẫu Na tan dần

  4. Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với chất có công thức phân tử C2H6O:

  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

  5. Chỉ dùng quỳ tím và Na có thể phân biệt được ba chất nào:
  A. HCl, CH3COOH, C2H5OH
  B. H2O, CH3COOH, C2H5OH
  C. H2O, NaOH, C2H5OH
  D. C6H6, CH3COOH, C2H5OH

 • Bo Bo

  gồm hỗn hợp bột Al,Al2O3,Fe2O3

  a) viết sơ đồ tách chất

  b) viết tất cả các PTPU

 • Trần Phương Khanh

  Cho 500ml dd axit axetic t/d hoàn toàn vs Na.sau pư kho cạn dd thu đc 32,8g muối a, Tính nồng độ mol/l CH3COOH b,Vh2 =?