ON
YOMEDIA
VIDEO

Thể tích O2 đã tham gia vào quá trình trên là bao nhiêu?

hòa tan hoàn toàn 19,2 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng. tất cả khí NO thu được đem đi oxy hóa thành NO2 rồi sục vào nước có mặt O2 để chuyển hết thành HNO3. thể tích O2 đã tham gia vào quá trình trên là?(mng giải ra đáp số hộ em nhé)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cách giải bài này nhanh nhất là dùng bảo toàn e ch ,nhận là ra ngay ,,mà thích pt thì có ::

  3Cu+8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO +4 H20

  NO+1/2 O2 → NO2

  NO2 +1/2O2 +1/2 H2O→ HNO3          Theo pt tính đk Vo2= 0,1.22,4= 2,24 l

    bởi Phương Thảo 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 21/01/2021 |   1 Trả lời

 • A. 119,5 g

  B. 112 g

  C. 115,9 g

  D. 110,95 g

  14/07/2020 |   5 Trả lời

 • A. 2,464

  B. 2,520

  C. 3,136

  D. 2,688

  06/07/2020 |   3 Trả lời

 • A. 1,0 lít

  B. 0,6 lít

  C. 0,8 lít

  D. 1,2 lít

  21/06/2020 |   3 Trả lời

 • A. Nhóm IIA, chu kì 4

  B. Nhóm IIIA, chu kì 4

  C. Nhóm IIIA, chu kì 2

  D. Nhóm IIA, chu kì 6

  12/06/2020 |   4 Trả lời

 • 12/06/2020 |   1 Trả lời

 • a) Cấu hình electron của nguyên tử Cu và của các ion Cu+, Cu2+

  b) Vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn

  12/06/2020 |   1 Trả lời

 • A. 81,55

  B. 104,20

  C. 110,95

  D. 115.85

  01/06/2020 |   5 Trả lời

 • A. 1,344 lít

  B. 1,49 lít

  C. 0,672 lít

  D. 1,12 lít

  29/05/2020 |   4 Trả lời

 • Dd sắt (II) sunfat ko pư với dd nào sau đây?

  A. Dd brom trong nước

  B. Dd kalipemanganat trong môi trường axit

  C. Dd kaliđicromat trong môi trường axit

  D. Dd đồng sunfat

  13/05/2020 |   5 Trả lời

 •                                     TRẮC NGHIỆM : ĐỒNG - HỢP CHẤT (1)

  Câu 1. Cu (Z = 29), cấu hình electron nguyên tử của đồng là

  A. 1s² 2s² 2p 6 3s² 3p 6 3d 9 4s². B. 1s² 2s² 2p 6 3s² 3p 6 3d 10 4s 1 .

  C. 1s² 2s² 2p 6 3s² 3p 6 3d 8 4s³. D. 1s² 2s² 2p 6 3s² 3p 6 3d 10 4s².

  Câu 2. Phát biểu nào không đúng về đồng trong bảng tuần hoàn?

  A. Đồng thuộc chu kì 4. B. Đồng thuộc nhóm IA.

  C.Đồng có số oxi hóa+1 và+2. D.Đồng là nguyên tố d.

  Câu 3. Phát biểu nào KHÔNG đúng?

  A. đồng phản ứng với HNO3 loãng giải phóng nitơ.

  B. đồng phản ứng với oxi (ở 800 – 1000°C) tạo ra Cu2O.

  C. Khi có mặt oxi, Cu phản ứng được với dung dịch HCl.

  D. CuCl2 phản ứng với khí hiđro sulfua tạo kết tủa màu đen CuS.

  Câu 4. Đồng thau là hợp kim

  A. Cu – Zn B. Cu – Ni C. Cu – Sn D. Cu – Au

  Câu 5. Để nhận biết ion nitrat, thường dùng Cu và dung dịch axit sulfuric loãng đun nóng là vì

  A. Phản ứng tạo ra kết tủa màu vàng và dung dịch có màu xanh.

  B. Phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm.

  C. Phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh.

  D. Phản ứng tạo dung dịch có màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí.

  Câu 6. Thứ tự một số cặp oxi hóa khử trong dãy điện hóa như sau: Fe 2+ /Fe; Cu 2+ /Cu; Fe 3+ /Fe 2+ . Cặp chất không phản ứng với nhau là

  A. dung dịch FeCl2 và Cu. B. Fe và dung dịch FeCl3.

  C. Cu và dung dịch FeCl3. D. Fe và dung dịch CuCl2.

  Câu 7. Trong hợp kim Zn – Cu, quá trình khử xảy ra là

  A. Zn → Zn 2+ + 2e B. Cu → Cu 2+ + 2e C. Cu 2+ + 2e → Cu D. Zn 2+ + 2e → Zn

  Câu 8. Trường hợp xảy ra phản ứng là

  A. Cu + Pb(NO3)2. B. Cu + HCl loãng C. Cu + HCl + O2. D. Cu + H2SO4 loãng.

  Câu 9. Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc là

  A. Dung dịch chuyển sang màu vàng và có khí màu nâu đỏ thoát ra

  B. Dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ và có khí màu xanh thoát ra

  C. Dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí không màu thoát ra

  D. Dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí màu nâu đỏ thoát ra

  Câu 10. Để khử ion Fe 3+ trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng lượng dư

  A. kim loại Cu. B. kim loại Mg. C. AgNO3. D. kim loại Ba.

  Câu 11. Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

  A. Cu; Ag. B. Na; Fe. C. Al; Mg. D. Mg; Zn.

  Câu 12. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

  A. muối Cu(NO3)2. B. muối Fe(NO3)2. C. muối Fe(NO3)3. D. axit nitric dư.

  Câu 13. Cho các phản ứng sau: (1) Cu2O + Cu2S → (2) CuO + H2S  (3) CuO + CO

  (4) CuO + NH3 Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là

  A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

  Câu 14. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên đã xảy ra

  A. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu 2+ . B. sự oxi hóa Fe và Cu.

  C. sự khử Fe 2+ và sự oxi hóa Cu. D. sự khử Fe 2+ và Cu 2+ .

  Câu 15. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là

  A. Dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẩm

  B. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành

  C. Có kết tủa xanh lam tạo thành và có khí bay ra.

  D. Lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt, sau đó kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh thẫm

  Câu 16. Tổng hệ số là các số nguyên, tối giản của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

  A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

  Câu 17. Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

  A. Cu + dung dịch FeCl2. B. Fe + dung dịch FeCl3.

  C. Fe + dung dịch HCl. D. Cu + dung dịch FeCl3.

  Câu 18. Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

  A. Fe B. Na C. Ba D. K

  Câu 19. Cho phản ứng Cu + H+ + NO3 – → Cu 2+ + NO + H2O. Tổng các hệ số cân bằng (số nguyên tối giản) của phản ứng trên là

  A. 22 B. 23 C. 28 D. 10

  Câu 20. Dãy gồm các chất đều tác dụng với Cu là

  A. AgNO3, O2, H3PO4. B. FeCl3, O2, H2SO4 đặc, Cl2.

  C. FeCl3, HNO3, HCl đặc, Cl2. D. HNO3, H2SO4 loãng, AgNO3.

  Câu 21. Hòa tan hỗn hợp Cu và oxit sắt từ ở dạng bột theo tỉ lệ mol 2: 1 bằng dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được dung dịch X và chất rắn Y. Chất tan có trong dung dịch X gồm

  A. FeCl2; FeCl3. B. FeCl3. C. FeCl2. D. FeCl2; CuCl2.

  Câu 22. Đồng thuộc ô 29 trong bảng tuần hoàn, vậy cấu hình electron của Cu+ và Cu2+ lần lượt là

  A. [Ar]3d10; [Ar]3d9. B. [Ar]3d94s1; [Ar]3d84s1.C. [Ar]3d94s1; [Ar]3d9. D. [Ar]3d84s2; [Ar]3d84s1.

  Câu 23. Nhận định nào sau đây là sai?

  A. Đồng dẻo, dễ kéo sợi .

  B. Đồng là kim loại có màu đen.

  C. Đồng có thể dát mỏng hơn giấy viết từ 5 đến 6 lần.

  D. Đồng dẫn nhiệt, điện tốt.

  Câu 24. Chất nào dùng để phát hiện vết nước trong các chất lỏng ?

  A. CaSO4 khan. B. CuSO4 khan. C. CuSO4.5H2O. D. Cả A và B.

  Câu 25. Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là

  A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

  Câu 26. Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng đồng bị bao phủ bởi lớp gỉ màu xanh. Lớp gỉ đồng là

  A. (CuOH)2.CuCO3. B. CuCO3. C. Cu2O. D. CuO.

  Câu 27. Dẫn khí H2S qua dung dịch Cu(NO3)2 thì có hiện tượng gì xảy ra?

  A. không có hiện tượng. B. có kết tủa màu đen.

  C. có kết tủa màu trắng. D. có kết tủa màu vàng.

  Câu 28. Nhúng một thanh Cu vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy ra, rửa sạch, sấy khô, đem cân thì khối lượng thanh đồng thay đổi thế nào ?

  A. Tăng. B. Giảm. C. Tăng 152 gam. D.Giảm 152 gam .

  Câu 29. Để loại CuSO4 lẫn trong dung dịch FeSO4, cần dùng thêm lượng dư chất nào sau đây ?

  A. Al. B. Fe. C. Zn. D. Ni.

  Câu 30. Cho Cu tác dụng với từng dung dịch sau:HCl (1), HNO3 (2), AgNO3 (3), Fe(NO3)2(4), Fe(NO3)3 (5),

  Na2S (6). Cu phản ứng được với

  A. 2, 3, 5, 6. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 2, 3.

  Câu 31. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl dư, sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào lượng dư axit nitric đặc, nguội, sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là

  A. 10,5 B. 11,5 C. 12,3 D. 15,6

  Câu 32. Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với cường độ dòng điện 9,65A đến khi bắt đầu có khí tạo ra ở catot thì dừng lại. Thời gian điện phân là 40 phút. Khối lượng Cu sinh ra là

  A. 7,68g B. 8,67g C. 6,40g D. 3,20g

  Câu 33. Nhúng thanh Cu vào dung dịch chứa 0,02 mol Fe(NO3)3. Khi muối sắt bi khử hết thì khối lượng thanh Cu sẽ

  A. không thay đổi. B. giảm 0,64 gam. C. giảm 1,92 gam. D. giảm 0,80 gam.

  Câu 34. Cho 28,8 gam Cu vào 200ml dung dịch hỗn hợp axit HNO3 1,0M và H2SO4 0,5M thấy thoát ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

  A. 2,24 lít B. 6,72 lít C. 4,48 lít D. 1,12 lít

  Câu 35. Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu 2+ , 0,03 mol K+ , x mol Cl– và y mol SO42– . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là

  A. 0,03 và 0,02. B. 0,05 và 0,01. C. 0,02 và 0,05. D. 0,01 và 0,03.

  Câu 36. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng với oxi dư thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

  A. 57 ml. B. 50 ml. C. 75 ml. D. 90 ml.

  Câu 37. Cho 30 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lit khí SO2 (đktc). Khối lượng muối tạo thành là

  A. 39,6 gam. B. 44,4 gam. C. 22,2 gam. D. 36,9 gam.

  Câu 38. Hòa tan hoàn toàn 8,32 g Cu vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 4,928 lit hỗn hợp NO và NO2 (đktc). Khối lượng của 1 lit hỗn hợp 2 khí này là (g)

  A. 1.988 B. 1,890 C. 1,780 D. 1,870

  Câu 39. Cho 19,2 gam Cu vào 500ml dung dịch NaNO3 1M, sau đó thêm vào 500ml dung dịch HCl 2M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí NO duy nhất. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M vào X để vừa đủ kết tủa hết ion Cu 2+?

  A. 600 ml B. 800 ml C. 530 ml D. 400 ml

  Câu 40. Hòa tan hoàn toàn 7,32 gam hỗn hợp gồm 5,4 gam Ag và Cu vào dung dịch HNO3 đặc thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Thể tích hỗn hợp khí X ở đktc là

  A. 2,737 lít B. 1,369 lít C. 2,224 lít D. 3,374 lít

   

   

  20/04/2020 |   2 Trả lời

 • Dẫn 15,68 lít CO (đktc)  Đi qua 40 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 đun nóng. Xác định % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp

  03/11/2019 |   1 Trả lời

 • Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO3)2 với thời gian 2 giờ cường độ dòng điện 1,93 A thu được dung dịch X có màu xanh. Thêm 10,4 g Fe vào X, phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 8 g hỗn hợp 2 kim loại. Xác định giá trị của a:

  11/01/2019 |   0 Trả lời

 • Câu 1. Cho 1,2 g Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau phản ứng chỉ thu được V lít khí dạng đơn chất (không còn sản phẩm khử khác) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu đuuọc m gam muối khan . Gía trị của m
  Câu 2. Hòa tan 4,8 gam Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M.Sau phản ứng kết thúc thu được khi NO duy nhất(đktc) và dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu để kết tủa lớn nhất.Gía trị tối thiểu của V là

  17/10/2018 |   1 Trả lời

 • độ tan của CuSO4 ở 85oC và 12oC lần lượt là 87,7g và 35,5g . khi làm lạnh 1887 g dd bão hòa hòa CuSO4 từ 85oC xuống 12oC thì có bao nhiêu g tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dd

  11/04/2019 |   1 Trả lời

 • Cho 10g hỗn hợp gồm kẽm và đồng tác dụng với dd H2SO4 thì thu được 2,24l khí H2(đktc). Tính TP% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  06/10/2018 |   1 Trả lời

 • cho 58 g FeCO3 tác dụng với HNO3 vừa đủ thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và NO và dung dịch X. cho dung dịch HCl rất dư vào 1/10 dung dịch X thu được dung dịch Y. DUng dịch Y hòa tan tối đa m (g) bột Cu sinh ra khí NO ( sản phẩm khử duy nhát ) . tính m

  06/10/2018 |   1 Trả lời

 • Hãy nêu phường pháp hóa học để nhận biết các kim loại sau: Al, Mg, Cu

  18/10/2018 |   1 Trả lời

 • Câu 1 : cho 1,2g C cháy trong oxi . Thể tích khí CO2 thu được là bao nhiêu?

  Câu 2 : cho 1,6g F cháy trong oxi. Thể tích khí FO2 thu đc là bnhieu?

  Câu 3 :

  a) viết PTHH của các p.ứ giữa H2 với hỗn hợp Fe2O3 và CuO ở nhiệt độ thích hợp?

  b) nếu thu đc 6g hỗn hợp 2 kim loại trong đó có 3,2g đồng thì thể tích ( đktc) khí H2 vừa đủ để khử 2oxi trên là bnhieu lít?

  c) hãy tính khối lượng kẽm dùng để điều chế lượng khí hidro trên từ axit clohidric?

  => giúp em với ạ thứ 3 em ktra 1 tiết r hicccc

  06/10/2018 |   1 Trả lời

 • a,Oxi hóa 0,16g Cu thu được 0,4g CuO.biết đương lượng oxi bằng 8.tính đương lượng Cu ?

  b, cho phương trình MgSO4 + 2NaOH --> Mg(OH)2 +Na2SO4

  Tính đương lượng MgSO4 ?

  c, Trong hợp chất đồng vs oxi , đồng chiếm 79,9 % , oxi chiếm 20,1 % .Tính đương lượng đồng ?

  06/10/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1