Xác định tên kim loại

bởi thu phương 11/11/2018

Mọi người giải cho tiết hai bài này giùm minh mới ạ

Bài 1: Cho 0,72 g một kim loại M tác dụng hết với dung dịch HCL dư thì thu được 672ml khí H2( đktc) . Xác định tên kim loại

Bài 2: Hoà tan hoàn toan 6,85 g một kim loại kiềm thổ R bằng 200ml dung dịch HCL 2M . Để trung hoà lượng axit dư cần 100ml dung dịch NaOH 3M. Xác định tên kim loại

Câu trả lời (1)

 • 2.

  R + 2HCl -> RCl2 + H2 (1)

  NaOH + HCl -> NaCl + H2O (2)

  nHCl=0,2.2=0,4(mol)

  nNaOH=0,3(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nNaOH=nHCl(2)=0,3(mol)

  nHCl(1)=0,4-0,3=0,1(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nHCl=nR=0,05(mol)

  MR=\(\dfrac{6,85}{0,05}=137\)

  Vậy R là bari,KHHH là Ba

  bởi Nguyễn Thị Thu Phượng 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tram Anh

  Câu 1: Cho tổng số các loại hạt proton, notron electron trong nguyên tử của một của một nguyên tố X là 48. Biết trong nguyên tố X, tổng số các hạt mang điện tích nhiều hơn số không mang điện tích là 16 hạt.
  a.Xác định số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử X ?
  b.Tính số khối của X ?
  c.Viết cấu hình electron nguyên tử của X? Nêu vị trí của X trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kì, nhóm).
  d.X là kim loại, phi kim hay khí hiếm
  Câu 2: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất và ion:
  a.HClO;Cl2O5; KClO3 ; ClO4
  b.MnO2 ; Mn2O7 ; KMnO4
  c.SO2; SO3; H2SO4
  D.NO; NO2; HNO3
  Câu 3: Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo: O2; CO2; CH4; H2O; H2S; N2; NH3
  Câu 4: Xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử và lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương thức thăng bằng electron?
  a.Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thu được MnCl2, Cl2 và H2O
  b.Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được Cu(NO3)2, NO và H2O
  c.Cho NH3 tác dụng với O2 thu được N2 và H2O
  d.Cho Zn tác dụng với dung dịch HNO3 thu được Zn(NO3)2, NO2 và H2O
  e.Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thu được MgSO4, S và H2O
  f.Cho H2 dư tác dụng với Fe2O3 nung nóng thu được Fe và CO2
  g.Cho Fe tác dụng với dung dịch CuSO4 thu được FeSO4 và Cu

 • Tra xanh

  X thuộc nhóm IV a trong hợp chất khí với H của X có 25% về klg . Tìm X, viết ct õit cao nhất của X

 • Nguyễn Hiền

  bài 1: Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở 2 chu kì liên tiếp. Cho 7.65 gam X vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu được 8,75 gam muối khan. Tìm hai kim loại?

  bài 2: hỗn hợp A gồm bột Fe và Al. Để tác dụng vừa đủ với 11 gam A cần 12,8 gam bột S. Tính % số mol của Fe trong A?

  bài 3: Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu được chia làm 2 phần bằng nhau:

  - phần 1: Hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc)

  - phần 2: Hòa tan hết vào dung dịch HNO3 dư thu được 10,08 lít NO (đktc).

  Tìm m ?

 • Bin Nguyễn

  1) A là kim loại thuộc nhóm IIA. Lấy 4,8g A tác dung với dd HX thu được 0,4g khí. Tìm tên A.

  2) Khi cho 3,33g một kim loại kiềm tác dụng với HCl thì có 0,48g khí H2 thoát ra. Cho biết tên kim loại kiềm đó.

  3) Cho 4,8g một kim loại A thuộc nhóm IIA vào 200g dd HCl 20% thì thu được 4,48 lít khí (đktc).

  a) Xác định tên kim loại A.

  b) Tính nồng độ % các chất trong dd thu được sau phản ứng.

 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Đốt cháy hoàn toàn 0,62g một nguyên tố X thuộc phân nhóm chính nhóm V thì thu được 1,42g oxit cao nhất của X. Xác định nguyên tố X và viết Cte và công thức cấu tạo của oxit cao nhất đó

 • Thu Hang

  Hòa tan hoàn toàn 34,25 gam một kim loại A hóa trị II vào dd H2SO4 (1) dư thu được 0,5 gam khí H2 . Nguyên tử lượng của kim loại A là: A. 24(u) B. 23(u) C. 137(u) D. 40(u)

 • Mai Đào

  1. viết cấu tạo e của nguyên tử trong các trường hợp sau:

  - tổng số e trong phân lớp p là 7

  - tổng số e trong phân lớp s là 7

  - là nguyên tố p, có 4 lớp e, 3 e lớp ngoài cùng

  - là nguyên tố d, có 4 lớp e, 1 e lớp ngoài cùng

  - là nguyên tố s , có 4 lớp , 2 lớp e ngoài cùng

  - lớp M có 5 e

  2. viết cấu hình e đầy đủ trong các trường hợp

  - có 3 lớp e , lớp thứ 3 có 5 e

  - có 2 lớp e , phân lớp ngoài cùng của lớp thứ 2 có 1 e

  - có 3 lớp e, phân lớp ngoài cùng của lớp thứ 3 có 6 e

  Cho biệt nguyên tố nào là kim loai, phi kim, khí hiếm . tại sao ?

 • hi hi

  Hòa tan 6.9 gam 1 kim loại M vào 93.4 gam nước. Sau phản ứng thu được 100g dung dịch D. Kim loại M là gì ?

 • Hương Lan

  Đề bài: " A là kim loại thuộc nhóm llA. Cho m ( gam) A tan hoàn toàn trong 0,25 ( dm3) dd HCl 1 M (dư) thu được dung dịch X và 2,24 lit khí (đkc). Cô cạn dùm dịch X thu được 20,8 gam muối.

  a) Xác định tên kim loại A

  b) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tìm m gam ?

  Nhờ các anh , chi giải giúp em bài hóa này. Thanks

 • thu hảo

  Câu 1:Hòa tan hết 0,8g 1 kim loại thuộc nhóm IIA vào dd HCl thì thu được dd Y à 0,448 lít khí hidro ở đktc. XĐ kim loại R

  Câu 2: Hòa tan hoàn toàn hai kim loại kiềm thổ A,B thuộc 2 CK liên tiếp vào dd HCl dư thu được 15,68 lít khí (đktc). XĐ kai kim loại và % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.